4 As 218/2015-26

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Jiřího Pally a Mgr. Aleše Roztočila v právní věci žalobce: Z. K., zast. JUDr. Karlem Holubem, advokátem, se sídlem Nerudova 3, Třebíč, proti žalovanému: Krajský úřad Kraje Vysočina, se sídlem Žižkova 57, Jihlava, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 19. 8. 2015, č. j. 41 A 54/2014-36,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Nejvyšší správní soud obdržel ve shora označené věci dne 29. 9. 2015 kasační stížnost žalobce (dále jen stěžovatel ) proti rozsudku Krajského soudu v Brně (dále jen krajský soud ) ze dne 19. 8. 2015, č. j. 41 A 54/2014-36, jímž byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 7. 5. 2014, č. j. KUJI 30778/2014. Uvedeným rozhodnutím žalovaný zamítl odvolání žalobce a potvrdil rozhodnutí Městského úřadu Třebíč ze dne 19. 7. 2013, č. j. OSČ-PŘ-216/2013-5/Tu, kterým byl žalobce uznán vinným ze spáchání přestupku podle ustanovení § 125c odst. 1 písm. e) bod 1. zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu).

[2] Podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o soudních poplatcích ), je s podáním kasační stížnosti spojen vznik poplatkové povinnosti, přičemž poplatek činí 5.000 Kč (viz položka 19 Sazebníku poplatků, jenž je přílohou zákona o soudních poplatcích). Vzhledem k tomu, že stěžovatel současně s podáním kasační stížnosti soudní poplatek nezaplatil, Nejvyšší správní soud jej usnesením ze dne 30. 9. 2015, č. j.-16, vyzval k jeho zaplacení ve lhůtě sedmi dnů ode dne doručení usnesení a poučil jej, že nebude-li poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, soud řízení zastaví podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s ustanovením § 47 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ). Současně soud žalobce poučil, že má-li za to, že jsou u něj ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3 s. ř. s. splněny podmínky pro částečné či plné osvobození od soudních poplatků, může ve stejné lhůtě požádat soud o osvobození od soudních poplatků.

[3] Výše uvedené usnesení Nejvyššího správního soudu bylo právnímu zástupci stěžovatele doručeno dne 6. 10. 2015 (viz doručenka připojená k č. l. 16 spisu zdejšího soudu). Lhůta sedmi dnů určená Nejvyšším správním soudem k zaplacení soudního poplatku tak počala běžet dne 7. 10. 2015 a uplynula dne 13. 10. 2015. Stěžovatel však ve stanovené lhůtě a ani do dnešního dne soudní poplatek nezaplatil, přičemž ani nepožádal soud o osvobození od soudních poplatků.

[4] Podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. Podle ustanovení § 47 písm. c) s. ř. s., soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon.

[5] Stěžovatel byl řádně vyzván k zaplacení soudního poplatku a poučen o následcích, které nastoupí v případě jeho nezaplacení. Navzdory této výzvě a náležitému poučení však stěžovatel ve stanovené lhůtě soudní poplatek nezaplatil, proto Nejvyšší správní soud řízení o kasační stížnosti zastavil podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s ustanovením § 47 písm. c) s. ř. s.

[6] O nákladech řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud podle ustanovení § 60 odst. 3 věty prvé s. ř. s. za použití ustanovení § 120 téhož zákona. Jelikož bylo řízení zastaveno, žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 22. října 2015

JUDr. Dagmar Nygrínová předsedkyně senátu