4 As 216/2017-13

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pally a soudců Mgr. Aleše Roztočila a Mgr. Petry Weissové v právní věci žalobce: A. H., proti žalovanému: Krajský soud v Ostravě, se sídlem Havlíčkovo nábřeží 34, Ostrava, o žalobě proti usnesení žalovaného ze dne 10. 8. 2017, č. j. 22 A 132/2017-7, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 19. 10. 2017, č. j. 22 A 171/2017-7,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Žalobce (dále jen stěžovatel ) podal kasační stížnost proti usnesení ze dne 19. 10. 2017, č. j. 22 A 171/2017-7, kterým Krajský soud v Ostravě odmítl žalobu proti vlastnímu usnesení ze dne 10. 8. 2017, č. j. 22 A 132/2017-7. I naposledy uvedeným usnesením krajský soud odmítl žalobu téhož žalobce proti rozhodnutí vydanému ve správním soudnictví.

[2] Nejvyšší správní soud konstatuje, že kasační stížnost je nepřípustná. Rozhodnutí soudů vydaná v soudním řízení nejsou rozhodnutími správních orgánů v oblasti veřejné správy, a proto nemohou být přezkoumávána ve správním soudnictví.

[3] Vzhledem k těmto skutečnostem Nejvyšší správní soud kasační stížnost odmítl podle § 46 odst. 1 písm. d) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen s. ř. s. ), ve spojení s § 120 téhož zákona.

[4] O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud za použití § 60 odst. 3 věty první s. ř. s. ve spojení s § 120 téhož zákona tak, že žádný z účastníků nemá právo na jejich náhradu, neboť kasační stížnost byla odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u přípustné žádné opravné prostředky.

V Brně dne 9. listopadu 2017

JUDr. Jiří Palla předseda senátu