4 As 198/2015-46

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pally a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a Mgr. Aleše Roztočila v právní věci žalobců: a) Krajské regionální centrum, regionální pobočka Cheb, IČ 49185926, se sídlem Sokolovská 875/167, Karlovy Vary, b) Krajské regionální centrum-regionální pobočka Chrudim, IČ 75159601, se sídlem Soudní 988/1, Praha 4, c) Krajské regionální centrum-regionální pobočka České Budějovice, IČ 75158817, se sídlem Husova třída 1847/5, České Budějovice, d) Krajské regionální centrum-regionální pobočka Český Krumlov, IČ 75158825, se sídlem Husova třída 1847/5, České Budějovice, e) Krajské regionální centrum-Regionální pobočka Domažlice, IČ 49185900, se sídlem Tylova 42, Plzeň, f) Česká účetní rada, Krajské regionální centrum-regionální pobočka Jičín, IČ 75157543, se sídlem Soudní 988/1, Praha 4, g) Krajské regionální centrum-regionální centrum Jindřichův Hradec, IČ 75158833, se sídlem Husova třída 1847/5, České Budějovice, h) Krajské regionální centrum, regionální pobočka Karlovy Vary, IČ 49185918, se sídlem Sokolovská 875/167, Karlovy Vary, ch) Česká účetní rada, Krajské regionální centrum-regionální pobočka Kladno, IČ 75159236, se sídlem Soudní 988/1, Praha 4, i) Krajské regionální centrum-regionální pobočka Klatovy, IČ 46813322, se sídlem Tylova 42, Plzeň, j) Česká účetní rada, Krajské regionální centrum-regionální pobočka Kolín, IČ 75157527, se sídlem Soudní 988/1, Praha 4, k) Česká účetní rada, Krajské regionální centrum-regionální pobočka Kutná Hora, IČ 75157519, se sídlem Soudní 988/1, Praha 4, l) Česká účetní rada, Krajské regionální centrum-regionální pobočka Mělník, IČ 75157578, se sídlem Soudní 988/1, Praha 4, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, v řízení o kasačních stížnostech žalobců proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 30. 7. 2015, č. j. 9 A 66/2014-222,

takto:

I. Řízení o kasačních stížnostech s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasačních stížnostech.

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 30. 7. 2015, č. j. 9 A 66/2014-222, Městský soud v Praze zastavil řízení o žalobách proti rozhodnutí žalovaného ze dne 31. 12. 2013, č. j. MV-16512-202/VS-2008, a to z důvodu nezaplacení soudních poplatků. Naposledy uvedeným rozhodnutím žalovaný rozpustil občanské sdružení Česká účetní rada, IČ 26983567 a organizační jednotky uvedené v příloze tohoto rozhodnutí.

Proti usnesení Městského soudu v Praze podali žalobci (dále jen stěžovatelé ) včasné kasační stížnosti, projednávané ve společném řízení pod sp. zn..

Zdejší soud v prvé řadě konstatuje, že v souladu s usnesením rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 6. 2015, č. j. 1 As 196/2014-19, nelze považovat skutečnost, že stěžovatelé napadají kasačními stížnostmi usnesení Městského soudu v Praze o zastavení řízení pro nezaplacení soudních poplatků, samu o sobě za důvod k tomu, aby nepožadoval po stěžovatelích zaplacení soudních poplatků za řízení o kasačních stížnostech. Vzhledem k tomu, že podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, je s podáním kasační stížnosti spojen vznik poplatkové povinnosti a soudní poplatky za jednotlivé kasační stížnosti uhrazeny nebyly, Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 29. 9. 2015, č. j.-41, vyzval stěžovatele k zaplacení soudních poplatků ve výši 13x 5.000 Kč, a to ve lhůtě pěti dnů od doručení tohoto usnesení. Současně stěžovatele poučil o tom, že nebudou-li soudní poplatky ve stanovené lhůtě zaplaceny, soud řízení zastaví. Předmětné usnesení bylo stěžovatelům doručeno dne 1. 10. 2015.

Podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, [n]ebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví.

Stěžovatelé byli řádně vyzváni k zaplacení soudních poplatků a poučeni o následcích, které nastoupí v případě nezaplacení. Navzdory výzvě a náležitému poučení stěžovatelé ve stanovené lhůtě, která uplynula dne 6. 10. 2015, soudní poplatky nezaplatili ani nepožádali o osvobození od soudních poplatků. Proto Nejvyšší správní soud řízení o kasačních stížnostech zastavil podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů.

O nákladech řízení o kasačních stížnostech rozhodl Nejvyšší správní soud podle § 60 odst. 3 věty prvé soudního řádu správního za použití ustanovení § 120 téhož zákona. Jelikož bylo řízení zastaveno, žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 8. října 2015

JUDr. Jiří Palla předseda senátu