4 As 197/2015-46

USNESENÍ Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Jiřího Pally a Mgr. Aleše Roztočila v právní věci žalobců: a) KRAJSKÉ REGIONÁLNÍ CENTRUM ÚZEMNÍ OBLASTNÍ CENTRUM STŘEDNÍ ČECHY, se sídlem Praha 4, Soudní 988/1, b) KRAJSKÉ REGIONÁLNÍ CENTRUM ÚZEMNÍ OBLASTNÍ CENTRUM PRAHA, se sídlem Praha 4, Soudní 988/1, c) KRAJSKÉ REGIONÁLNÍ CENTRUM-ÚZEMNÍ OBLASTNÍ CENTRUM SEVEROVÝCHOD, se sídlem Hradec Králové, Rokitanského 61, d) KRAJSKÉ REGIONÁLNÍ CENTRUM ÚSTAV ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PRAHA, se sídlem Praha 4, Soudní 988/1, e) Krajské regionální centrum-Ústav odborného vzdělávání-České Budějovice, se sídlem České Budějovice, Husova 5, f) Krajské regionální centrum-Ústav odborného vzdělávání-Brno, se sídlem Brno, Josefská 15, g) Krajské regionální centrum-Ústav odborného vzdělávání-Vysočina, se sídlem Jihlava, Polenská 2, h) Krajské regionální centrum-Ústav odborného vzdělávání Hradec Králové, se sídlem Hradec Králové, Rokitanského 61, ch) Krajské regionální centrum ústav odborného vzdělávání Liberec, se sídlem Liberec, Rumunská 655/9, i) Krajské regionální centrum Ústav odborného vzdělávání-Ostrava, se sídlem Ostrava, Slévárenská 402/9, j) Krajské regionální centrum-Ústav odborného vzdělávání-Olomouc, se sídlem Olomouc, Hálkova 171/2, k) Krajské regionální centrum-Ústav odborného vzdělávání Pardubice, se sídlem Pardubice, Pernštýnská 7, l) Krajské regionální centrum-Ústav odborného vzdělávání-Plzeň, se sídlem Plzeň, Tylova 42, m) Krajské regionální centrum-Ústav odborného vzdělávání-Zlín, se sídlem Zlín, Zarámí 4077, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, o žalobách proti rozhodnutí žalovaného ze dne 31. 12. 2013 č. j. MV-16512-202/VS-2008, v řízení o kasační stížnosti žalobců a)-m) proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 20. 8. 2015, č. j. 9A 36/2014-234,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění: [1] Nejvyšší správní soud obdržel ve shora označené věci dne 4. 9. 2015 kasační stížnost žalobců a)-m) [dále jen stěžovatelé a)-m) ] z téhož dne, proti shora označenému usnesení Městského soudu v Praze ze dne 20. 8. 2015, č. j. 9A 36/2014-234, jímž bylo zastaveno řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 31. 12. 2013 č. j. MV-16512-202/VS-2008, ve věci rozpuštění občanského sdružení a jeho organizačních jednotek.

[2] Podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona o soudních poplatcích je s podáním kasační stížnosti spojen vznik poplatkové povinnosti (poplatek činí 5.000 Kč). Vzhledem k tomu, že stěžovatelé a)-m) současně s podáním kasační stížnosti soudní poplatek nezaplatili, Nejvyšší správní soud je usnesením ze dne 29. 9. 2015, č. j.-41, vyzval k jeho zaplacení ve lhůtě sedmi dnů a poučil je, že nebude-li poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, soud řízení zastaví podle § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 9. 2015, č. j.-41, bylo stěžovatelům a)-m) doručeno dne 1. 10. 2015. Lhůta 7 dnů určená Nejvyšším správním soudem k zaplacení soudního poplatku tak počala běžet v pátek dne 2. 10. 2015 a uplynula ve čtvrtek dne 8. 10. 2015. Stěžovatelé a)-m) však ve stanovené lhůtě a ani později soudní poplatek nezaplatili.

[3] Podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. Podle § 47 písm. c) s. ř. s., soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon.

[4] Stěžovatelé a)-m) byli řádně vyzváni k zaplacení soudního poplatku a poučeni o následcích, které nastoupí v případě nezaplacení. Navzdory této výzvě a náležitému poučení však stěžovatelé a)-m) ve stanovené lhůtě soudní poplatek nezaplatili, proto Nejvyšší správní soud řízení o kasační stížnosti zastavil podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s.

[5] O nákladech řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud podle § 60 odst. 3 věty prvé s. ř. s. za použití ustanovení § 120 téhož zákona. Jelikož bylo řízení zastaveno, žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 16. října 2015

JUDr. Dagmar Nygrínová předsedkyně senátu