4 As 193/2015-32

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců Mgr. Aleše Roztočila a JUDr. Jiřího Pally v právní věci žalobce: P. Č., proti žalované: Česká advokátní komora, se sídlem Národní 16, Praha 1, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 30. 7. 2015, č. j. 11 A 125/2013-71,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodn ění:

[1] Městský soud v Praze usnesením ze dne 30. 7. 2015, č. j. 11 A 125/2013-71, zastavil řízení o žalobě na ochranu proti nečinnosti žalované, protože žalobce nezaplatil soudní poplatek, ačkoli městský soud usnesením ze dne 5. 3. 2015, č. j. 11 A 125/2013-56, žalobci osvobození od soudního poplatku nepřiznal.

[2] Proti tomuto usnesení podal žalobce (dále též stěžovatel ) včas kasační stížnost.

[3] Vzhledem k tomu, že podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, je s podáním kasační stížnosti spojen vznik poplatkové povinnosti a soudní poplatek uhrazen nebyl, zdejší soud usnesením ze dne 1. 9. 2015, č. j.-11, vyzval stěžovatele k zaplacení soudního poplatku za kasační stížnost ve výši 5.000 Kč ve lhůtě 7 dnů od doručení usnesení. Zároveň jej poučil, že jinak bude řízení o kasační stížnosti zastaveno a rovněž o tom, že může požádat o osvobození od soudních poplatků. Stěžovatel požádal o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení právního zástupce. Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 8. 10. 2015, č. j.-28, nepřiznal stěžovateli osvobození od soudního poplatku a jeho návrh na ustanovení zástupce zamítl. V odůvodnění uvedl, že městský soud před zastavením řízení rozhodl o žádosti o osvobození od soudního poplatku podle standardu vymezeného judikaturou Nejvyššího správního soudu; kasační stížnost se proto jevila jako zjevně neúspěšná. Nejvyšší správní soud uvedeným usnesením dále stěžovatele vyzval k úhradě soudního poplatku ve lhůtě 5 dnů a k doložení plné moci udělené advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti ve lhůtě čtrnácti dnů od jeho doručení.

[4] Podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, [n]ebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví .

[5] Stěžovatel byl řádně vyzván k zaplacení soudního poplatku a poučen o následcích, které nastoupí v případě nezaplacení. Lhůta 5 dnů, kterou zdejší soud určil stěžovateli k zaplacení soudního poplatku v usnesení ze dne 8. 10. 2014, č. j.-28, doručeném stěžovateli dne 26. 10. 2015, uplynula v pondělí dne 2. 11. 2015. Stěžovatel však navzdory výzvě a náležitému poučení ve stanovené lhůtě soudní poplatek nezaplatil. Nejvyšší správní soud proto řízení o kasační stížnosti zastavil podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s. ).

[6] O nákladech řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud podle § 60 odst. 3 věty prvé s. ř. s. za použití ustanovení § 120 téhož zákona. Jelikož bylo řízení zastaveno, žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 3. listopadu 2015

JUDr. Dagmar Nygrínová předsedkyně senátu