4 As 19/2013-37

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců Mgr. Aleše Roztočila a JUDr. Jiřího Pally v právní věci žalobce: JUDr. B. P., Ph.D., proti žalovanému: rektor Masarykovy univerzity, se sídlem Žerotínovo nám. 617/9, Brno, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 17. 1. 2013, č. j. 30 A 73/2012-73,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e.

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Žalobci s e v r a c í zaplacený soudní poplatek za řízení o kasační stížnosti ve výši 4.000 Kč, který mu bude vyplacen z účtu Nejvyššího správního soudu do 30 dnů od nabytí právní moci tohoto usnesení.

Odůvodn ění:

Žalobce (dále jen stěžovatel ) se kasační stížností domáhal zrušení rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 17. 1. 2013, č. j. 30 A 73/2012-73, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 16. 7. 2012, č. j. MU/37305/2012/RMU. Tímto rozhodnutím žalovaný zamítl žalobcovy námitky proti průběhu a výsledku habilitačního řízení a současně potvrdil správnost postupu při tomto habilitačním řízení a výsledek hlasování Vědecké rady Právnické fakulty Masarykovy univerzity o návrhu na jmenování žalobce docentem.

V přípise ze dne 17. 5. 2013 doručeném Nejvyššímu správnímu soudu dne 20. 5. 2013 sdělil stěžovatel, že svou kasační stížnost proti uvedenému rozsudku Krajského soudu v Brně bere zpět.

Podle § 37 odst. 4 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ) může vzít navrhovatel svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl. Jak stanoví § 47 písm. a) s. ř. s., soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět.

Protože svým přípisem měl stěžovatel bezesporu v úmyslu dosáhnout zastavení řízení o své kasační stížnosti jejím zpětvzetím ve smyslu § 37 odst. 4 s. ř. s., Nejvyšší správní soud v souladu s § 47 písm. a) s. ř. s. použitým přiměřeně podle § 120 s. ř. s. řízení o kasační stížnosti zastavil.

Vzhledem k tomu, že řízení o kasační stížnosti bylo zastaveno, podle § 60 odst. 3 věty první s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s. nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů tohoto řízení.

Podle § 10 odst. 3 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, soud vrátí z účtu soudu zaplacený poplatek za řízení, který je splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti, snížený o 20 %, nejméně však o 1.000 Kč, bylo-li řízení zastaveno před prvním jednáním. Protože stěžovatel zaplatil soudní poplatek za řízení o kasační stížnosti ve výši 5.000 Kč, Nejvyšší správní soud vrátí stěžovateli jeho část ve výši 4.000 Kč, jež bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 13. června 2013

JUDr. Dagmar Nygrínová předsedkyně senátu