4 As 19/2012-32

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Jiřího Pally a JUDr. Josefa Baxy v právní věci žalobce: B. F., zast. JUDr. Milošem Císařem, advokátem, se sídlem Tovární 886/14, Znojmo, proti žalovanému: Krajský úřad Jihomoravského kraje, se sídlem Žerotínovo nám. 3/5, Brno, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 19. 10. 2011, č. j. 31 A 100/2010 -48,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e.

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobce (dále jen stěžovatel ) se kasační stížností domáhá zrušení rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 19. 10. 2011, č. j. 31 A 100/2010-48, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 25. 10. 2010, č. j. JMK 74218/2010.

V přípise podaném k poštovní přepravě dne 13. 6. 2012 a doručeném Nejvyššímu správnímu soudu dne 14. 6. 2012 vzal stěžovatel prostřednictvím svého zástupce kasační stížnost zpět a navrhl, aby Nejvyšší správní soud rozhodl o zastavení řízení o kasační stížnosti vedeného u Nejvyššího správního soudu pod sp. zn..

Podle § 37 odst. 4 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ) může vzít navrhovatel svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl. Jak stanoví § 47 písm. a) s. ř. s., soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět.

Podle Nejvyššího správního soudu je výše uvedený projev vůle stěžovatele založený na č. l. 30 spisu Nejvyššího správního soudu sp. zn.zcela jednoznačný, určitý a nevzbuzující pochybnosti o tom, že jím stěžovatel zamýšlel ukončení řízení o kasační stížnosti jeho zastavením. Proto ho lze nepochybně považovat za zpětvzetí kasační stížnosti ve smyslu § 37 odst. 4 s. ř. s. Nejvyšší správní soud proto v souladu s § 47 písm. a) s. ř. s. použitým přiměřeně podle § 120 s. ř. s. řízení o kasační stížnosti zastavil.

Vzhledem k tomu, že řízení o kasační stížnosti bylo zastaveno, nemá podle § 60 odst. 3 věty první s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s. žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 14. června 2012

JUDr. Dagmar Nygrínová předsedkyně senátu