4 As 182/2015-23

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pally a soudců Mgr. Aleše Roztočila a JUDr. Dagmar Nygrínové v právní věci žalobce: O. H., zast. Mgr. J. B., proti žalovanému: Krajský úřad Kraje Vysočina, se sídlem Žižkova 57, Jihlava, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 26. 6. 2015, č. j. 10 A 53/2015-23,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Žalovaný rozhodnutím ze dne 4. 3. 2015, č. j. KUJI 15909/2015, zamítl odvolání žalobce proti rozhodnutí Městského úřadu Pacov ze dne 14. 1. 2015, č. j. MP/00599/2015/KS/kr, kterým byl žalobce podle § 125c odst. 1 písm. a) bod 1 a podle § 125c odst. 1 písm. k) zákona o silničním provozu uznán vinným ze spáchání přestupků, kterých se měl dopustit tím, že dne 20. 9. 2014 kolem 13:50 hodin řídil na pozemní komunikaci v obci Pacov ve směru jízdy od společnosti FeMi-centrum Pacov, s. r. o. ulicí Žižkova směrem do centra obce Pacov osobní automobil Ford Focus RZ X, na kterém byly namontovány německé převozní značky s červeným pruhem, jejichž platnost skončila ke dni 7. 8. 2006. Při následné kontrole žalobce nepředložil technický průkaz, osvědčení o registraci vozidla, ani zelenou kartu. Použil tudíž k jízdě motorové vozidlo, které nebylo řádně zaregistrováno v evidenci motorových vozidel a nesplňuje technické podmínky podle zvláštních právních předpisů k užití vozidla v silničním provozu. Za spáchání těchto přestupků byla žalobci uložena pokuta ve výši 5.000 Kč a dále zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel na 6 měsíců.

[2] Proti uvedenému rozhodnutí žalovaného podal žalobce žalobu, kterou zamítl Krajský soud v Českých Budějovicích rozsudkem ze dne 26. 6. 2015, č. j. 10 A 53/2015-23, a rozhodl dále, že žalovanému se právo na náhradu nákladů řízení nepřiznává.

[3] Žalobce (dále též stěžovatel ) podal proti tomuto rozsudku krajského soudu blanketní kasační stížnost. Jelikož současně s jejím podáním nezaplatil stanovený soudní poplatek ve výši 5.000 Kč, ani nedoložil, že je zastoupen advokátem či sám má vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie, vyzval jej Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 12. 8. 2015, č. j.-10, aby ve lhůtě sedmi dnů od doručení tohoto usnesení zaplatil soudní poplatek za kasační stížnost, který podle položky č. 19 Sazebníku soudních poplatků (příloha zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích) činí 5.000 Kč. Zároveň stěžovatele poučil, že nebude-li poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, řízení zastaví [§ 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s. )]. Upozornil ho současně, že řízení nebude zastaveno, je-li tu nebezpečí z prodlení, v jehož důsledku by poplatníku mohla vzniknout újma, a poplatník ve výše stanovené lhůtě sdělí soudu okolnosti, které toto nebezpečí osvědčují, a doloží, že bez své viny nemohl poplatek zaplatit. Stěžovatel byl dále poučen, že pokud má za to, že jsou u něj splněny předpoklady pro částečné či plné osvobození od soudních poplatků, může ve lhůtě pro zaplacení poplatku požádat o osvobození od soudních poplatků (§ 36 odst. 3 s. ř. s.).

[4] Nejvyšší správní soud dále stěžovatele vyzval, aby ve lhůtě dvou týdnů od doručení tohoto usnesení předložil plnou moc udělenou advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti, nebo ve stejné lhůtě prokázal, že má vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie a poučil jej, že nebude-li soudu ve stanovené lhůtě předložena plná moc nebo doklad o vzdělání, Nejvyšší správní soud kasační stížnost odmítne podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. Stěžovatel totiž podal kasační stížnost prostřednictvím Mgr. J. B., který však není evidován v seznamu advokátů České advokátní komory, a stěžovatel tudíž není zastoupen advokátem, ačkoliv podle § 105 odst. 2 s. ř. s. je takové zastoupení v řízení o kasační stížnosti povinné. Nejvyšší správní soud stěžovatele uvědomil, že pokud doloží, že nemá dostatečné prostředky, a podle § 36 odst. 3 s. ř. s. jsou tak u něj předpoklady pro osvobození od soudního poplatku, může požádat, aby mu advokáta ustanovil soud. Takový návrh ale musí stěžovatel výslovně učinit a zároveň předložit pravdivě a úplně vyplněné Potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech , které mu soud současně zaslal.

[5] Výše uvedené usnesení Nejvyššího správního soudu bylo doručeno zástupci stěžovatele dne 20. 8. 2015, kdy si jej osobně převzal. Stěžovatel na toto usnesení reagoval podáním ze dne 25. 8. 2015, v němž požádal o prodloužení lhůty k zaplacení soudního poplatku a zajištění zastoupení advokátem do 20. 9. 2015. Nejvyšší správní soud této žádosti stěžovatele vyhověl a o prodloužení lhůty jej informoval přípisem ze dne 27. 8. 2015, č. j.-20, který byl zástupci stěžovatele doručen vhozením do jeho poštovní schránky dne 31. 8. 2015. Nejvyšším správním soudem prodloužená lhůta k zaplacení soudního poplatku tak uplynula v pondělí dne 21. 9. 2015 (den 20. 9. 2015, na který připadl konec lhůty, byl den pracovního klidu-neděle). Stěžovatel však ani v takto prodloužené lhůtě soudní poplatek nezaplatil, ani nepožádal o osvobození od soudních poplatků, ačkoli byl o této možnosti poučen.

[6] Podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví.

[7] Podle § 47 písm. c) s. ř. s., soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon.

[8] Stěžovatel byl řádně vyzván k zaplacení soudního poplatku a poučen o následcích, které nastoupí v případě nezaplacení. Navzdory této výzvě a náležitému poučení však stěžovatel ve stanovené lhůtě soudní poplatek nezaplatil, proto Nejvyšší správní soud řízení o kasační stížnosti zastavil podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. pokračování

[9] O nákladech řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud podle § 60 odst. 3 věty prvé s. ř. s. za použití ustanovení § 120 téhož zákona. Jelikož bylo řízení zastaveno, žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 24. září 2015

JUDr. Jiří Palla předseda senátu