4 As 180/2015-25

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pally a soudců Mgr. Aleše Roztočila a JUDr. Dagmar Nygrínové v právní věci žalobce: Ing. V. Š., zast. JUDr. Rostislavem Puklem, advokátem, se sídlem Svatoplukova 519, Veselí nad Moravou, proti žalovaným: 1) Ministerstvo obrany a 2) Vojenské zpravodajství, oba se sídlem Tychonova 1, Praha 6, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 19. 6. 2015, č. j. 6 A 156/2014-77,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Žalobce se v podané žalobě domáhal, aby Městský soud v Praze uložil řediteli Vojenského zpravodajství vydat ve lhůtě 15 dnů rozhodnutí o žádosti žalobce ze dne 21. 5. 2013 ve věci doby služby žalobce pro zabezpečení výsluhovými náležitostmi a pro sociální zabezpečení. Dále se domáhal, aby městský soud v odůvodnění rozsudku vyslovil nezákonnost postupu ředitele Vojenského zpravodajství a nezákonnost postupu ministra obrany, kterým bylo podle žalobce účelově a jako forma obstrukce přerušeno správní řízení formou zneužití institutu přerušení řízení pro účelově tvrzenou předběžnou otázku-trvání soudního řízení správního o žalobě proti jinému pravomocnému personálnímu rozhodnutí.

[2] Městský soud v Praze usnesením ze dne 19. 6. 2015, č. j. 6 A 156/2014-77, řízení podle § 47 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s. ) zastavil, neboť podáním doručeným městskému soudu dne 1. 6. 2015 vzal žalobce žalobu zpět s odůvodněním, že nečinnost žalovaného č. 2 byla odstraněna až po podání žaloby, a to vydáním rozhodnutí ze dne 10. 11. 2014, č. j. 149-30/2013-4730. Městský soud dále rozhodl výrokem II., že žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení a výrokem III., že žalobci se vrací soudní poplatek zaplacený z podané žaloby snížený na částku 1.000 Kč.

[3] Žalobce (dále též stěžovatel ) podal proti výrokům II. a III. tohoto usnesení městského soudu včas blanketní kasační stížnost a požádal o ustanovení zástupce a osvobození od soudních poplatků pro řízení o kasační stížnosti.

[4] Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 1. 9. 2015, č. j.-20, stěžovateli nepřiznal osvobození od soudních poplatků a žádost stěžovatele o ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti zamítl, neboť shledal, že kasační stížnost stěžovatele je zjevně neúspěšným návrhem ve smyslu § 36 odst. 3 s. ř. s., jelikož z obsahu spisu městského soudu vyplývá, že stěžovatel vzal žalobu v celém rozsahu zpět. Vzhledem k tomu, že stěžovatel výslovně brojil pouze proti výrokům II. a III. napadeného usnesení, kterými bylo rozhodnuto o náhradě nákladů řízení, poukázal Nejvyšší správní soud na § 104 odst. 2 s. ř. s., podle kterého je nepřípustná kasační stížnost, která směřuje jen proti výroku o nákladech řízení nebo proti důvodům rozhodnutí. Nejvyšší správní soud stěžovatele vyzval, aby ve lhůtě sedmi dnů od doručení tohoto usnesení zaplatil soudní poplatek za kasační stížnost ve výši 5 000 Kč a aby prostřednictvím svého zástupce doplnil ve lhůtě jednoho měsíce od doručení tohoto usnesení kasační stížnost tak, že uvede, z jakých konkrétních skutkových a právních důvodů napadá shora uvedené usnesení Městského soudu v Praze. Zároveň stěžovatele mimo jiné poučil, že nebude-li soudní poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, soud řízení zastaví podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s.

[5] Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 1. 9. 2015, č. j.-20, bylo zástupci stěžovatele doručeno do datové schránky dne 7. 9. 2015. Lhůta 7 dnů určená Nejvyšším správním soudem k zaplacení soudního poplatku tak počala běžet v úterý dne 8. 9. 2015 a uplynula v pondělí dne 14. 9. 2015. Stěžovatel však ve stanovené lhůtě soudní poplatek nezaplatil.

[6] Podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví.

[7] Podle § 47 písm. c) s. ř. s., soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon.

[8] Stěžovatel byl řádně vyzván k zaplacení soudního poplatku a poučen o následcích, které nastoupí v případě nezaplacení. Navzdory této výzvě a náležitému poučení však stěžovatel ve stanovené lhůtě soudní poplatek nezaplatil, proto Nejvyšší správní soud řízení o kasační stížnosti zastavil podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s.

[9] O nákladech řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud podle § 60 odst. 3 věty prvé s. ř. s. za použití ustanovení § 120 téhož zákona. Jelikož bylo řízení zastaveno, žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 17. září 2015

JUDr. Jiří Palla předseda senátu