4 As 144/2017-17

USNE SEN Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Aleše Roztočila a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Tomáše Rychlého v právní věci žalobce: F. C., zast. JUDr. Janou Sládkovou, advokátkou, se sídlem Jiráskova 398, Rokycany, proti žalovanému: Krajský úřad Plzeňského kraje, se sídlem Škroupova 18, Plzeň, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 16. 3. 2016, č. j. DSH/1727/16, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 31. 5. 2017, č. j. 17 A 38/2016-38,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odů v odn ěn í:

[1] Krajský soud v Plzni shora označeným rozsudkem zamítl žalobu žalobce proti rozhodnutí žalovaného ze dne 16. 3. 2016, č. j. DSH/1727/16, kterým byl žalobce uznán vinným ze spáchání přestupku podle § 125c odst. 1 písm. k) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, pro porušení § 4 písm. c) téhož zákona, za což mu byla uložena pokuta ve výši 1.500 Kč a náhrada nákladů řízení 1.000 Kč.

[2] Proti tomuto rozsudku krajského soudu podal žalobce (dále též stěžovatel ) kasační stížnost. Dříve než mohl zdejší soud o kasační stížnosti rozhodnout, stěžovatel ji vzal zpět podáním ze dne 27. 7. 2017, které bylo Nejvyššímu správnímu soudu postoupeno krajským soudem dne 17. 8. 2017.

[3] Podle § 37 odst. 4 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s. ), může vzít navrhovatel svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl. Podle § 47 písm. a) s. ř. s., soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět. Nejvyšší správní soud proto usnesením v souladu s § 47 písm. a) s. ř. s., za použití § 120 s. ř. s. řízení zastavil.

[4] O náhradě nákladů řízení bylo za použití § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 téhož zákona rozhodnuto tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti, neboť řízení bylo zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 22. srpna 2017

Mgr. Aleš Roztočil předseda senátu