4 As 139/2015-53

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jiřího Pally a soudců Mgr. Aleše Roztočila a JUDr. Jana Vyklického v právní věci žalobce: A. H., proti žalovanému: Nejvyšší správní soud, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 16. 4. 2015, č. j. 30 A 38/2015-23,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Nejvyšší správní soud obdržel ve shora označené věci dne 11. 6. 2015 kasační stížnost žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 16. 4. 2015, č. j. 30 A 38/2015-23, kterým byla odmítnuta žaloba proti usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 1. 2015, č. j. 4 As 257/2014-41, jímž byla zamítnuta žalobcova žádost o osvobození od soudních poplatků pro řízení o kasační stížnosti.

[2] V odůvodnění v záhlaví označeného usnesení krajský soud uvedl, že žalobou napadené usnesení Nejvyššího správního soudu nemůže být v režimu správního soudnictví přezkoumáno, neboť zde chybí pravomoc soudů rozhodujících ve správním soudnictví. Nejvyšší správní soud totiž není správním orgánem. Krajský soud proto žalobu odmítl podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. a dále rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

[3] Podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona o soudních poplatcích je s podáním kasační stížnosti spojen vznik poplatkové povinnosti (poplatek činí 5.000 Kč). Vzhledem k tomu, že žalobce současně s podáním kasační stížnosti soudní poplatek nezaplatil, Nejvyšší správní soud jej usnesením ze dne 16. 6. 2015, č. j.-24, vyzval k jeho zaplacení ve lhůtě sedmi dnů a poučil jej, že nebude-li poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, soud řízení zastaví podle § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. Dále žalobce vyzval, aby ve lhůtě jednoho měsíce od doručení tohoto usnesení předložil plnou moc udělenou advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti nebo ve stejné lhůtě prokázal, že má vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie, a poučil jej, že nebude-li soudu ve stanovené lhůtě předložena plná moc nebo doklad o vzdělání, Nejvyšší správní soud kasační stížnost odmítne podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s.

[4] Dne 30. 6. 2015 bylo Nejvyššímu správnímu soudu doručeno podání žalobce (dále též stěžovatele ) z téhož dne, v němž požádal o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti, neboť je dlouhodobě nezaměstnaný a nemá žádný příjem.

[5] Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 2. 7. 2015, č. j.-44, stěžovateli nepřiznal osvobození od soudních poplatků a žádost stěžovatele o ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti zamítl, neboť shledal, že kasační stížnost stěžovatele je zjevně neúspěšným návrhem ve smyslu § 36 odst. 3 s. ř. s. Nejvyšší správní soud dále stěžovatele vyzval, aby ve lhůtě 14 dnů od doručení tohoto usnesení předložil plnou moc udělenou advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti, nebo ve stejné lhůtě prokázal, že má vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie, a aby ve lhůtě pěti dnů od doručení tohoto usnesení zaplatil soudní poplatek za kasační stížnost ve výši 5.000 Kč. Zároveň stěžovatele mimo jiné poučil, že nebude-li soudní poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, soud řízení zastaví podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s.

[6] Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne ze dne 2. 7. 2015, č. j.-44, bylo stěžovateli doručeno vhozením do jeho domovní schránky dne 10. 7. 2015. Lhůta 5 dnů určená Nejvyšším správním soudem k zaplacení soudního poplatku tak počala běžet v sobotu dne 11. 7. 2015 a uplynula ve středu dne 15. 7. 2015. Stěžovatel však ve stanovené lhůtě soudní poplatek nezaplatil. Nejvyššímu správnímu soudu bylo pouze doručeno podání stěžovatele, v němž namítá zmatečnost usnesení ze dne 2. 7. 2015.

[7] Podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. Podle § 47 písm. c) s. ř. s., soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon.

[8] Stěžovatel byl řádně vyzván k zaplacení soudního poplatku a poučen o následcích, které nastoupí v případě nezaplacení. Navzdory této výzvě a náležitému poučení však stěžovatel ve stanovené lhůtě soudní poplatek nezaplatil, proto Nejvyšší správní soud řízení o kasační stížnosti zastavil podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s.

[9] O nákladech řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud podle § 60 odst. 3 věty prvé s. ř. s. za použití ustanovení § 120 téhož zákona. Jelikož bylo řízení zastaveno, žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 16. července 2015

JUDr. Jiří Palla předseda senátu