4 As 137/2013-20

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců Mgr. Aleše Roztočila a JUDr. Jiřího Pally v právní věci žalobce: M. R., zast. JUDr. Alenou Jirovcovou, advokátkou, se sídlem Šafaříkova 161, Jičín, proti žalovanému: Krajský úřad Královéhradeckého kraje, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové, o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 20. 8. 2013, č. j. 51 A 10/2012-23,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e.

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Zástupkyni žalobce, JUDr. Aleně Jirovcové, advokátce, s e p ř i z n á v á odměna a náhrada hotových výdajů za zastupování v řízení o kasační stížnosti ve výši 3.400 Kč, která jí bude z účtu Nejvyššího správního soudu vyplacena do 60 dnů od právní moci tohoto usnesení. Náklady právního zastoupení žalobce nese stát.

Odůvodnění:

Podáním ze dne 13. 9. 2013 požádal žalobce (dále jen stěžovatel ) Nejvyšší správní soud, aby jej osvobodil od soudních poplatků a ustanovil mu zástupcem advokáta pro podání kasační stížnosti proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 20. 8. 2013, č. j. 51 A 10/2012-23, a pro řízení o ní. Svou žádost odůvodnil tím, že finanční situace jeho rodiny mu neumožňuje nést náklady spojené s podáním a vedením řízení o kasační stížnosti. Této žádosti Nejvyšší správní soud vyhověl a usnesením ze dne 11. 10. 2013, č. j.-10, zcela stěžovatele od soudních poplatků osvobodil a jeho zástupkyní pro podání kasační stížnosti a řízení o ní ustanovil advokátku JUDr. Alenu Jirovcovou.

Stěžovatel poté prostřednictvím jemu ustanovené zástupkyně podal dne 21. 10. 2013 proti citovanému usnesení Krajského soudu v Hradci Králové blanketní kasační stížnost s tím, že ji do deseti dnů odůvodní, nebo vezme zpět. Dne 30. 10. 2013 pak bylo Nejvyššímu správnímu soudu doručeno podání, v němž stěžovatel prostřednictvím jemu ustanovené zástupkyně sděluje, že svoji kasační stížnost v předmětné věci bere v plném rozsahu zpět.

Podle § 37 odst. 4 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ) může vzít navrhovatel svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl. Jak stanoví § 47 písm. a) s. ř. s., soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět.

Podle Nejvyššího správního soudu je projev vůle stěžovatele ze dne 30. 10. 2013 zcela jednoznačný, určitý a nevzbuzující pochybnosti o tom, že jím stěžovatel zamýšlel přivodit ukončení řízení o kasační stížnosti jeho zastavením. Proto ho lze nepochybně považovat za zpětvzetí kasační stížnosti ve smyslu § 37 odst. 4 s. ř. s. Nejvyšší správní soud proto v souladu s § 47 písm. a) s. ř. s. použitým přiměřeně podle § 120 s. ř. s. řízení o kasační stížnosti zastavil.

Vzhledem k tomu, že řízení o kasační stížnosti bylo zastaveno, podle § 60 odst. 3 věty první s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s. nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů tohoto řízení.

Jelikož stěžovatel byl v řízení zastoupen advokátkou, jež mu pro podání kasační stížnosti a řízení o ní byla ustanovena soudem, nese náklady tohoto právního zastoupení stěžovatele podle § 35 odst. 8 s. ř. s. stát. Soud přiznal ustanovené zástupkyni odměnu ve výši 3100 Kč za jeden úkon právní služby spočívající v převzetí právního zastoupení a první poradě s klientem ve věci [§ 11 odst. 1 písm. b) vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., advokátního tarifu]. Blanketní kasační stížnost ani podané zpětvzetí (v podobě jednovětého přípisu) nelze vzhledem k jejich obsahu a rozsahu považovat za úkon právní služby podle § 11 odst. 1 ani odst. 2 advokátního tarifu, přičemž soud má za to, že odměna za tyto písemnosti je zahrnuta již v odměně za převzetí věci. Za výše uvedený úkon také náleží zástupkyni stěžovatele náhrada hotových výdajů-režijní paušál ve výši 300 Kč podle § 13 odst. 3 advokátního tarifu. Ustanovená zástupkyně soudu nesdělila, že by byla plátkyní daně z přidané hodnoty. Celkem tedy činí přiznaná odměna a náhrada hotových výdajů zástupkyně stěžovatele 3400 Kč. Tato částka jí bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do 60 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 7. listopadu 2013

JUDr. Dagmar Nygrínová předsedkyně senátu