4 As 110/2015-17

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Jiřího Pally a Mgr. Aleše Roztočila v právní věci žalobce: R. S., proti žalované: Česká advokátní komora, se sídlem Národní 16, Praha 1, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 28. 4. 2015, č. j. 5 A 74/2013-27,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Nejvyšší správní soud obdržel ve shora označené věci dne 14. 5. 2015 kasační stížnost žalobce (dále jen stěžovatel ) proti shora označenému rozsudku Městského soudu v Praze (dále jen krajský soud ) ze dne 28. 4. 2015, č. j. 5 A 74/2013-27, jímž byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalované ze dne 23. 4. 2013, č. j. 1077/13. Uvedeným rozhodnutím žalovaná nevyhověla žádosti žalobce o určení advokáta k poskytnutí bezplatné právní služby.

[2] Podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o soudních poplatcích ), je s podáním kasační stížnosti spojen vznik poplatkové povinnosti, přičemž poplatek činí 5.000 Kč (viz položka 19 Sazebníku poplatků, jenž je přílohou zákona o soudních poplatcích). Vzhledem k tomu, že žalobce současně s podáním kasační stížnosti soudní poplatek nezaplatil, Nejvyšší správní soud jej usnesením ze dne 15. 5. 2015, č. j.-9, vyzval k jeho zaplacení ve lhůtě sedmi dnů ode dne doručení usnesení a poučil jej, že nebude-li poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, soud řízení zastaví podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s ustanovením § 47 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ). Současně soud žalobce poučil, že má-li za to, že jsou u něj ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3 s. ř. s. splněny podmínky pro částečné či plné osvobození od soudních poplatků, může ve stejné lhůtě požádat soud o osvobození od soudních poplatků.

[3] Nejvyšší správní soud dále žalobce vyzval, aby ve lhůtě patnácti dnů ode dne doručení usnesení předložil plnou moc udělenou advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti nebo ve stejné lhůtě prokázal, že má vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie a poučil jej, že nebude-li soudu ve stanovené lhůtě předložena plná moc nebo doklad o vzdělání, Nejvyšší správní soud kasační stížnost odmítne podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. Současně soud žalobce vyzval, aby ve lhůtě jednoho měsíce ode dne doručení usnesení doplnil kasační stížnost o vymezení důvodů podle ustanovení § 103 odst. 1 s. ř. s., tedy konkrétních námitek, pro které shora uvedený rozsudek krajského soudu napadá a poučil jej, že nebude-li kasační stížnost ve stanovené lhůtě doplněna, soud ji odmítne podle ustanovení § 37 odst. 5 s. ř. s.

[4] Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 5. 2015, č. j.-9, bylo stěžovateli doručeno vhozením do jeho domovní schránky dne 21. 5. 2015. Lhůta sedmi dnů určená Nejvyšším správním soudem k zaplacení soudního poplatku tak počala běžet dne 22. 5. 2015 a uplynula v pondělí dne 28. 5. 2015. Stěžovatel však ve stanovené lhůtě a ani do dnešního dne soudní poplatek nezaplatil, přičemž ani nepožádal soud o osvobození od soudních poplatků.

[5] Podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. Podle ustanovení § 47 písm. c) s. ř. s., soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon.

[6] Stěžovatel byl řádně vyzván k zaplacení soudního poplatku a poučen o následcích, které nastoupí v případě nezaplacení. Navzdory této výzvě a náležitému poučení však stěžovatel ve stanovené lhůtě soudní poplatek nezaplatil, proto Nejvyšší správní soud řízení o kasační stížnosti zastavil podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s ustanovením § 47 písm. c) s. ř. s.

[7] O nákladech řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud podle ustanovení § 60 odst. 3 věty prvé s. ř. s. za použití ustanovení § 120 téhož zákona. Jelikož bylo řízení zastaveno, žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 3. června 2015

JUDr. Dagmar Nygrínová předsedkyně senátu