4 As 103/2013-18

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pally a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a Mgr. Aleše Roztočila v právní věci žalobkyně: J. S., proti žalovanému: Magistrát hlavního města Prahy, se sídlem Mariánské náměstí 2, Praha 1, za účasti osob zúčastněných na řízení: I) Mgr. A. N., II) Ing. S. G., v řízení o kasační stížnosti žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 4. 6. 2013, č. j. 8 A 64/2013-71,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 4. 6. 2013, č. j. 8 A 64/2013-71, zrušil rozhodnutí žalovaného ze dne 9. 9. 2009, č. j. S-MHMP 641405/2009/OST/Ja, a věc mu vrátil k dalšímu řízení. Předmětným rozhodnutím žalovaný na základě odvolání žalobkyně změnil rozhodnutí Úřadu městské části Praha 6 ze dne 16. 6. 2009, č. j. MCP6 039217/2009, kterým byla žalobkyni uložena povinnost strpět provedení stavebních prací na objektu č. p. 157 v katastrálním území B. z jejího pozemku č. p. 2920 v tomtéž katastrálním území.

Proti tomuto rozsudku podal žalovaný (dále jen stěžovatel ) kasační stížnost.

Kasační stížnost je podána opožděně. Nejvyšší správní soud zjistil, že napadený rozsudek Městského soudu v Praze byl stěžovateli doručen do datové schránky dne 6. 6. 2013, jak vyplývá z doručenky založené u čl. 77 spisu Městského soudu v Praze.

Podle § 106 odst. 2 věta první a třetí zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ), [k]asační stížnost musí být podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí, a bylo-li vydáno opravné usnesení, běží tato lhůta znovu od doručení tohoto usnesení. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Napadený rozsudek obsahuje řádné poučení o lhůtě k podání kasační stížnosti, ve kterém je v souladu s § 106 odst. 2 s. ř. s. správně uvedeno, že proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení; kasační stížnost se podává u Nejvyššího správního soudu. Podle § 40 odst. 1 s. ř. s. [l]hůta stanovená tímto zákonem, výzvou nebo rozhodnutím soudu počíná běžet počátkem dne následujícího poté, kdy došlo ke skutečnosti určující její počátek. To neplatí o lhůtách stanovených podle hodin. Podle § 40 odst. 2 s. ř. s. [l]hůta určená podle týdnů, měsíců nebo roků končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje s dnem, který určil počátek lhůty. Není-li takový den v měsíci, končí lhůta uplynutím posledního dne tohoto měsíce.

Jak již bylo uvedeno, napadený rozsudek byl stěžovateli doručen ve čtvrtek dne 6. 6. 2013. Lhůta dvou týdnů k podání kasační stížnosti počala běžet v pátek dne 7. 6. 2013 (§ 40 odst. 1 s. ř. s.) a skončila ve čtvrtek dne 20. 6. 2013 (§ 40 odst. 2 s. ř. s.).

Podle § 40 odst. 4 s. ř. s. [l]hůta je zachována, bylo-li podání v poslední den lhůty předáno soudu nebo jemu zasláno prostřednictvím držitele poštovní licence, popřípadě zvláštní poštovní licence anebo předáno orgánu, který má povinnost je doručit, nestanoví-li tento zákon jinak.

K zachování lhůty pro podání kasační stížnosti bylo třeba, aby nejpozději dne 20. 6. 2013 byla kasační stížnost předána soudu, nebo soudu zaslána prostřednictvím držitele poštovní licence, popř. zvláštní poštovní licence, anebo předána orgánu, který má povinnost podání doručit. Z obsahu spisu Nejvyššího správního soudu (čl. 7) však vyplývá, že kasační stížnost byla předána k doručení Nejvyššímu správnímu soudu na poště 110 00 Praha 1 až dne 21. 6. 2013, tedy opožděně. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Nejvyšší správní soud podotýká, že vydání opravného usnesení Městského soudu v Praze ze dne 27. 6. 2013, č. j. 8 A 64/2013-84, jímž byl výrok kasační stížností napadeného rozsudku o nákladech řízení doplněn o lhůtu k plnění, nemá vliv na běh lhůty k podání kasační stížnosti proti výroku rozsudku, jímž bylo žalobou napadené rozhodnutí zrušeno a věc vrácena žalovanému k dalšímu řízení. K tomu Nejvyšší správní soud odkazuje na svůj rozsudek ze dne 21. 2. 2007, č. j. 4 Ans 3/2006-123, publikovaný pod č. 1177/2007 NSS, podle kterého [l]hůta pro podání kasační stížnosti podle § 106 odst. 2 s. ř. s. znovu běží od doručení opravného usnesení pouze ve vztahu k výroku, který byl tímto usnesením opraven, případně ve vztahu k výroku, jenž je na opraveném výroku závislý .

S ohledem na tyto skutečnosti Nejvyšší správní soud kasační stížnost stěžovatele proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 4. 6. 2013, č. j. 8 A 64/2013-71, odmítl podle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. ve spojení s § 120 téhož zákona, neboť byla podána opožděně.

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud za použití ustanovení § 60 odst. 3 věta první s. ř. s. ve spojení s § 120 téhož zákona tak, že žádný z účastníků nemá právo na jejich náhradu, neboť kasační stížnost byla odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 18. července 2013

JUDr. Jiří Palla předseda senátu