4 As 100/2015-37

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pally a soudců Mgr. Aleše Roztočila a JUDr. Dagmar Nygrínové v právní věci žalobce: V. H., zast. JUDr. Michaelem Bartončíkem, Ph. D., advokátem, se sídlem Koliště 55, Brno, proti žalovanému: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, se sídlem 28. října 117, Ostrava, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 16. 3. 2015, č. j. 20 A 20/2014-35,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Žalobci s e v r a c í část zaplaceného soudního poplatku za kasační stížnost v částce 4.000 Kč, která mu bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám zástupce JUDr. Michaela Bartončíka, Ph. D., advokáta, se sídlem Koliště 55, Brno.

Odůvodnění:

[1] Kasační stížností doručenou dne 30. 4. 2015 zdejšímu soudu brojil žalobce (dále též stěžovatel ) proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 16. 3. 2015, č. j. 20 A 20/2014-35, jímž krajský soud zamítl žalobu proti rozhodnutí žalovaného ze dne 20. 5. 2014, č. j. MSK 46628/2014, a žádnému z účastníků nepřiznal právo na náhradu nákladů řízení. Žalovaný uvedeným rozhodnutím zamítl odvolání žalobce a potvrdil rozhodnutí Magistrátu města Frýdku-Místku ze dne 24. 2. 2014, č. j. MMFM 24201/2014, ve věci přestupku podle § 125c odst. 1 písm. f) bod 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

[2] Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 6. 5. 2015, č. j.-25, vyzval stěžovatele k zaplacení soudního poplatku ve výši 5.000 Kč ve lhůtě sedmi dnů od doručení tohoto usnesení a dále stěžovatele poučil, že při nezaplacení poplatku v uvedené lhůtě řízení zastaví. Stěžovatel zaplatil soudní poplatek ve výši 5.000 Kč dne 19. 5. 2015.

[3] Dříve než mohl Nejvyšší správní soud o kasační stížnosti rozhodnout, doručil mu stěžovatel dne 10. 6. 2015 podání obsahující zpětvzetí kasační stížnosti. Stěžovatel v zastoupení svým právním zástupcem výslovně uvedl, že svoji kasační stížnost bere v celém rozsahu zpět, a žádal o vrácení příslušné části zaplaceného soudního poplatku.

[4] Podle § 37 odst. 4 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ), [n]avrhovatel může vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl . Podle § 47 písm. a) s. ř. s. před středníkem [s]oud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět . Toto ustanovení je na základě § 120 s. ř. s. třeba přiměřeně použít i pro řízení o kasační stížnosti.

[5] Jelikož právní jednání stěžovatele, kterým došlo ke zpětvzetí kasační stížnosti, splňuje veškeré právem požadované formální i obsahové náležitosti a toto podání, jímž stěžovatel disponuje řízením, bylo soudu doručeno v zákonem požadované formě ve smyslu § 37 odst. 2 s. ř. s., Nejvyšší správní soud řízení o kasační stížnosti stěžovatele proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 16. 3. 2015, č. j. 20 A 20/2014-35, v souladu s § 47 písm. a) s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s. zastavil.

[6] O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti vzniklých účastníkům rozhodl Nejvyšší správní soud za použití ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, neboť řízení o kasační stížnosti bylo zastaveno.

[7] Podle § 10 odst. 3 věty první zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, [s]oud vrátí z účtu soudu i zaplacený poplatek za řízení, který je splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti, snížený o 20 %, nejméně však o 1 000 Kč, bylo-li řízení zastaveno před prvním jednáním . Podle § 10 odst. 5 téhož zákona [v] řízení, v němž lze rozhodnout bez jednání, postupuje soud obdobně podle odstavců 3 a 4, dokud nebylo vydáno rozhodnutí o věci samé .

[8] Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že v projednávané věci jsou naplněny zákonné podmínky pro vrácení části soudního poplatku za kasační stížnost, který stěžovatel uhradil dne 19. 5. 2015. Vzhledem k tomu, že stěžovatel podal zpětvzetí kasační stížnost, se kterým se pojí zastavení řízení [§ 47 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s.], byla naplněna podmínka v § 10 odst. 3 ve spojení s § 10 odst. 5 zákona o soudních poplatcích, aby zdejší soud vrátil stěžovateli soudní poplatek zaplacený v částce celkem 5.000 Kč, snížený o 20 %, nejméně však o 1.000 Kč. Stěžovateli je tedy třeba vrátit 4.000 Kč. Poplatek bude v souladu s § 10a odst. 1 zákona o soudních poplatcích vyplacen z účtu Nejvyššího správního soudu do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám zástupce JUDr. Michaela Bartončíka, Ph. D., advokáta, se sídlem Koliště 55, Brno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 16. června 2015

JUDr. Jiří Palla předseda senátu