4 Aps 3/2009-45

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Marie Turkové v právní věci žalobce: P. Č., proti žalovaným: 1) Krajské státní zastupitelství České Budějovice, se sídlem Goethova 2, České Budějovice, 2) Okresní státní zastupitelství České Budějovice, se sídlem Goethova 2, České Budějovice, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 17. 2. 2009, č. j. 10 Ca 219/2008-25,

takto:

I. Kasační stížnost se o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou ke Krajskému soudu v Českých Budějovicích osobně dne 12. 3. 2009 se žalobce (dále též stěžovatel ) domáhal zrušení shora označeného usnesení, kterým byla zamítnuta jeho žádost o osvobození od soudních poplatků v řízení o kasační stížnosti proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 10. 11. 2008, č. j. 10 Ca 219/2008-4, jímž byla odmítnuta žaloba, kterou se domáhal, aby soud přikázal Okresnímu státnímu zastupitelství v Českých Budějovicích a Krajskému státnímu zastupitelství v Českých Budějovicích obnovit stav před zásahem spočívajícím v odložení neshodných podání ze dne 30. 6. 2007 a 3. 9. 2007.

Ze spisu vyplývá, že výše uvedené usnesení, jímž byla zamítnuta žádost stěžovatele o osvobození od soudních poplatků, a ve kterém byl stěžovatel řádně poučen o možnosti podat do dvou týdnů od doručení rozsudku kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu prostřednictvím Krajského soudu v Českých Budějovicích, byl stěžovateli doručen do vlastních rukou, oproti jeho podpisu na doručence předmětné zásilky, dne 23. 2. 2009.

V souladu s § 106 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ) musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí. Ustanovení § 40 odst. 2 s. ř. s. pak stanoví, že lhůta určená podle týdnů, měsíců nebo roků končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty. Protože dnem, který určil počátek běhu lhůty pro podání kasační stížnosti (dnem doručení ) bylo v projednávané věci pondělí 23. 2. 2009 a jednalo se o lhůtu dvoutýdenní, posledním dnem lhůty pro podání kasační stížnosti bylo potom pondělí 9. 3. 2009.

Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout (§ 106 odst. 2 in fine s. ř. s.).

Vzhledem k tomu, že kasační stížnost byla ke Krajskému soudu v Českých Budějovicích osobně až dne 12. 3. 2009, nezbývá než konstatovat, že lhůta pro podání předmětné kasační stížnosti byla zmeškána a Nejvyšší správní soud musel předmětnou kasační stížnost jako opožděnou podle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., odmítnout.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, jestliže byla kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 20. dubna 2009

JUDr. Dagmar Nygrínová předsedkyně senátu