4 Ans 9/2008-77

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a JUDr. Petra Průchy v právní věci žalobce: J. P., zast. Mgr. Dagmar Rezkovou Dřímalovou, advokátkou, se sídlem Muchova 9/223, Praha 6, proti žalované: Alena Hořejší, zástupkyně vedoucího odboru výstavby Magistrátu města Kladno, se sídlem nám. Starosty Pavla 44, Kladno, o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 17. 9. 2007, č. j. 3 Nc 1035/2007-29,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením ze dne 17. 9. 2007, č. j. 3 Nc 1035/2007-29, odmítl žalobu, kterou se žalobce po žalované domáhal omluvy a úhrady nákladů z důvodu nezákonného zásahu, resp. neprodleného nařízení kolaudace z důvodu nečinnosti žalované. Městský soud v Praze dále rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. V odůvodnění soud uvedl, že žalobce ve smyslu výzvy soudu neodstranil nedostatky žaloby, a proto soud návrh podle § 46 odst. 1 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ), odmítl.

Proti tomuto usnesení podal žalobce (dále jen stěžovatel ) kasační stížnost a požádal o ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti.

Městský soud v Praze usnesením ze dne 19. 12. 2007, č. j. 3 Nc 1035/2007-47, ustanovil zástupkyní stěžovatele pro řízení o kasační stížnosti Mgr. Dagmar (Rezkovou) Dřímalovou, advokátku.

Kasační stížnost je podána opožděně.

Z doručenky založené v soudním spisu vyplývá, že napadené usnesení Městského soudu v Praze ze dne 17. 9. 2007, č. j. 3 Nc 1035/2007-29, bylo stěžovateli doručeno dne 21. 9. 2007.

Napadené rozhodnutí obsahuje řádné poučení o lhůtě k podání kasační stížnosti, ve kterém je v souladu s § 106 odst. 2 s. ř. s. správně uvedeno, že proti tomuto usnesení lze podat kasační stížnost do dvou týdnů od jeho doručení u podepsaného soudu. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Podle § 40 odst. 1 s. ř. s. lhůta stanovená tímto zákonem, výzvou nebo rozhodnutím soudu začíná běžet počátkem dne následujícího poté, kdy došlo ke skutečnosti určující její počátek. To neplatí o lhůtách stanovených podle hodin. Podle § 40 odst. 2 s. ř. s. lhůta určená podle týdnů, měsíců nebo roků, končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty. Není-li takový den v měsíci, končí lhůta uplynutím posledního dne tohoto měsíce. Podle § 40 odst. 4 s. ř. s. je lhůta zachována, bylo-li podání v poslední den lhůty předáno soudu nebo jemu zasláno prostřednictvím držitele poštovní licence, anebo předáno orgánu, který má povinnost je doručit, nestanoví-li tento zákon jinak.

Jak již bylo výše uvedeno, napadené rozhodnutí bylo stěžovateli doručeno v pátek dne 21. 9. 2007. Lhůta dvou týdnů k podání kasační stížnosti počala běžet v sobotu dne 22. 9. 2007 (§ 40 odst. 1 s. ř. s.) a skončila v pátek dne 5. 10. 2007 (§ 40 odst. 2 s. ř. s.).

K zachování lhůty pro podání kasační stížnosti bylo třeba, aby nejpozději dne 5. 10. 2007 byla kasační stížnost předána soudu, nebo soudu zaslána prostřednictvím držitele poštovní licence, popř. zvláštní poštovní licence, anebo předána orgánu, který má povinnost podání doručit. Z obsahu spisu však vyplývá, že kasační stížnost byla podána k doručení Městskému soudu v Praze na poště 272 04 Kladno 4 pod č. R009396 až dne 8. 10. 2007, tedy opožděně.

Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 17. 9. 2007, č. j. 3 Nc 1035/2007-29, odmítl podle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 120 téhož zákona, neboť byla podána opožděně.

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud za použití ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 120 téhož zákona tak, že žádný z účastníků nemá právo na jejich náhradu, neboť kasační stížnost byla odmítnuta.

Nejvyšší správní soud nepřiznal ustanovené zástupkyni stěžovatele odměnu za zastupování, neboť tato v podání ze dne 30. 10. 2008 sdělila, že odměnu neuplatňuje.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 26. listopadu 2008

JUDr. Marie Turková předsedkyně senátu