4 Ans 4/2010-20

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a JUDr. Jiřího Pally v právní věci žalobkyně: D. S., proti žalované: Fakultní nemocnice Ostrava, se sídlem 17. listopadu 1790, Ostrava-Poruba, o kasační stížnosti žalobkyně a J. S. proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 8. 10. 2009, č. j. 22 Ca 248/2009-4,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodn ění:

Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 8. 10. 2009, č. j. 22 Ca 248/2009-4, odmítl žalobu žalobkyně, v níž žádala, aby soud podle zákona č. 500/2004 Sb. přikázal žalované termín nahlédnutí do zdravotní dokumentace žalobkyně. Rozhodl dále, že po právní moci tohoto usnesení bude věc postoupena Ministerstvu zdravotnictví ČR, se sídlem Palackého náměstí 4, Praha 2.

Proti tomuto usnesení podali žalobkyně a J. S. (dále též stěžovatelé ) kasační stížnost, v níž uvedli, že ji podávají pro nečinnost Fakultní nemocnice Ostrava a žádají podle čl. 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (publikována jako sdělení č. 209/1992 Sb.) o spravedlivý proces.

Kasační stížnost je podána opožděně.

Z obsahu soudního spisu Nejvyšší správní soud zjistil, že napadené usnesení Krajského soudu v Ostravě bylo stěžovatelce doručeno dne 15. 10. 2009, jak vyplývá z doručenky založené v soudním spisu.

Napadené rozhodnutí obsahuje řádné poučení o lhůtě k podání kasační stížnosti, ve kterém je v souladu s § 106 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, správně uvedeno, že kasační stížnost proti rozhodnutí lze podat ve lhůtě dvou týdnů po jeho doručení prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě k Nejvyššímu správnímu soudu.

Podle § 40 odst. 1 s. ř. s. lhůta stanovená tímto zákonem, výzvou nebo rozhodnutím soudu počíná běžet počátkem dne následujícího poté, kdy došlo ke skutečnosti určující její počátek. To neplatí o lhůtách stanovených podle hodin. Podle § 40 odst. 2 s. ř. s. lhůta určená podle týdnů, měsíců nebo roků končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje s dnem, který určil počátek lhůty. Není-li takový den v měsíci, končí lhůta uplynutím posledního dne tohoto měsíce. Podle § 40 odst. 4 s. ř. s. lhůta je zachována, bylo-li podání v poslední den lhůty předáno soudu nebo jemu zasláno prostřednictvím držitele poštovní licence, popřípadě zvláštní poštovní licence anebo předáno orgánu, který má povinnost je doručit, nestanoví-li tento zákon jinak.

Jak již bylo výše uvedeno, napadené rozhodnutí bylo žalobkyni doručeno ve čtvrtek dne 15. 10. 2009. Lhůta dvou týdnů k podání kasační stížnosti počala běžet v pátek dne 16. 10. 2009 (§ 40 odst. 1 s. ř. s.) a skončila ve čtvrtek dne 29. 10. 2009 (§ 40 odst. 2 s. ř. s.).

K zachování lhůty pro podání kasační stížnosti bylo třeba, aby nejpozději dne 29. 10. 2009 byla kasační stížnost předána soudu, který napadené rozhodnutí vydal, nebo Nejvyššímu správnímu soudu, nebo soudu zaslána prostřednictvím držitele poštovní licence, popř. zvláštní poštovní licence, anebo předána orgánu, který má povinnost podání doručit. Z obsahu spisu však vyplývá, že kasační stížnost byla podána osobně u Okresního soudu v Ostravě dne 15. 10. 2009.

Podle usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 12. 2008, č. j. 1 Azs 51/2007-55 (dostupném na www.nssoud.cz), je kasační stížnost proti rozhodnutí krajského soudu podaná u nepříslušného soudu včasná tehdy, jestliže byla ve lhůtě k podání kasační stížnosti odeslána krajskému soudu, který napadené rozhodnutí vydal, případně Nejvyššímu správnímu soudu (§ 106 odst. 4 s. ř. s.).

Navzdory poučení uvedenému v napadeném usnesení Krajského soudu v Ostravě podali stěžovatelé kasační stížnost osobně dne 15. 10. 2009 u Okresního soudu v Ostravě. Kasační stížnost tedy byla podána u soudu, který nemá pravomoc rozhodovat ve správním soudnictví. K zachování lhůty pro podání kasační stížnosti bylo třeba, aby byla kasační stížnost odeslána okresním soudem ke Krajskému soudu v Ostravě, případně k Nejvyššímu správnímu soudu nejpozději dne 29. 10. 2009. Okresní soud však kasační stížnost stěžovatelů odeslal krajskému soudu až spolu s přípisem ze dne 11. 2. 2010, tedy opožděně. Opožděnost jejich podání lze však přičíst jedině k tíži stěžovatelů, kteří se neřídili poučením soudu, který napadené rozhodnutí vydal, o místu, kde je nutno kasační stížnost podat; není povinností soudu, u něhož byla kasační stížnost podána (zde Okresního soudu v Ostravě) sledovat běh lhůt u jednotlivých omylem mu zaslaných podání účastníků soudních řízení.

Z toho plyne, že Okresní soud v Ostravě kasační stížnost stěžovatelů ze dne 15. 10. 2009 odeslal Krajskému soudu v Ostravě až po uplynutí lhůty pro podání kasační stížnosti.

Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost stěžovatelů proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 8. 10. 2009, č. j. 22 Ca 248/2009-4, odmítl podle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. ve spojení s § 120 téhož zákona, neboť byla podána opožděně.

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud za použití § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 téhož zákona tak, že žádný z účastníků nemá právo na jejich náhradu, neboť kasační stížnost byla odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 8. dubna 2010

JUDr. Marie Turková předsedkyně senátu