č. j. 4 Ans 3/2007-54

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a JUDr. Petra Průchy v právní věci žalobce: J. P., proti žalovanému: Magistrát města Kladno, se sídlem Kladno, náměstí Starosty Pavla 44, o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 27. 2. 2007, č. j. 44 Ca 167/2006-45,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze usnesením ze dne 27. 2. 2007, č. j. 44 Ca 167/2006-45, odmítl žalobu žalobce na ochranu proti nečinnosti žalovaného a rozhodl dále, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. V odůvodnění uvedl, že žaloba byla podána předčasně osobou zjevně neoprávněnou, a proto ji krajský soud podle § 46 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ), odmítl.

Proti tomuto usnesení podal žalobce (dále jen stěžovatel ) kasační stížnost, požádal o ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti a domáhal se zrušení napadeného usnesení.

Kasační stížnost je podána opožděně.

Z obsahu soudního spisu vyplývá, že napadené usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 12. 3. 2007, což stěžovatel potvrdil vlastnoručním podpisem na doručence, která je založena ve spisu.

Napadené rozhodnutí obsahuje řádné poučení o lhůtě k podání kasační stížnosti, ve kterém je v souladu s § 106 odst. 2 s. ř. s. správně uvedeno, že proti tomuto usnesení lze podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu; kasační stížnost se podává u Krajského soudu v Praze ve lhůtě dvou týdnů po doručení tohoto usnesení.

Podle § 40 odst. 1 s. ř. s. lhůta stanovená tímto zákonem, výzvou nebo rozhodnutím soudu začíná běžet počátkem dne následujícího poté, kdy došlo ke skutečnosti určující její počátek. To neplatí o lhůtách stanovených podle hodin. Podle § 40 odst. 2 s. ř. s. lhůta určená podle týdnů, měsíců nebo roků, končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty. Není-li takový den v měsíci, končí lhůta uplynutím posledního dne tohoto měsíce. Podle § 40 odst. 4 s. ř. s. je lhůta zachována, bylo-li podání v poslední den lhůty předáno soudu nebo jemu zasláno prostřednictvím držitele poštovní licence, anebo předáno orgánu, který má povinnost je doručit, nestanoví-li tento zákon jinak.

Jak již bylo výše uvedeno, napadené rozhodnutí bylo stěžovateli doručeno v pondělí dne 12. 3. 2007. Lhůta dvou týdnů k podání kasační stížnosti počala běžet v úterý dne 13. 3. 2007 (§ 40 odst. 1 s. ř. s.) a skončila v pondělí dne 26. 3. 2007 (§ 40 odst. 2 s. ř. s.).

K zachování lhůty pro podání kasační stížnosti bylo třeba, aby nejpozději dne 26. 3. 2007 byla kasační stížnost předána soudu, nebo soudu zaslána prostřednictvím držitele poštovní licence, popř. zvláštní poštovní licence, anebo předána orgánu, který má povinnost podání doručit. Z obsahu spisu však vyplývá, že kasační stížnost byla podána k doručení Krajskému soudu v Praze na poště x K. 5 až dne 9. 5. 2007, tedy opožděně.

Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 27. 2. 2007, č. j. 44 Ca 167/2006-45, odmítl podle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 120 téhož zákona, neboť byla podána opožděně.

Nad rámec odůvodnění Nejvyšší správní soud připomíná, že podle § 106 odst. 2 poslední věta s. ř. s. zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout. Nejvyšší správní soud, aniž by zpochybňoval závažnost onemocnění stěžovatele, z tohoto důvodu nemohl přihlédnout k jeho tvrzení, že lhůtu pro podání kasační stížnosti nemohl dodržet z důvodu dlouhodobé nemoci.

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud za použití ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 120 téhož zákona tak, že žádný z účastníků nemá právo na jejich náhradu, neboť kasační stížnost byla odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 25. května 2007

JUDr. Marie Turková předsedkyně senátu