4 Afs 92/2015-15

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pally a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a Mgr. Aleše Roztočila v právní věci žalobkyně: STRABAG Rail a. s., IČ 25429949, se sídlem Železničářská 1385/29, Ústí nad Labem, zast. Mgr. Alexandrem Klimešem, advokátem, se sídlem Ve Vinicích 553/17, Mělník, proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Masarykova 427/31, Brno, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 30. 3. 2015, č. j. 15 Af 323/2012-42,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Rozsudkem ze dne 30. 3. 2015, č. j. 15 Af 323/2012-42, Krajský soud v Ústí nad Labem zamítl žalobu proti rozhodnutí ze dne 4. 6. 2012, č. j. 677/12-1200-505700, kterým Finanční ředitelství v Ústí nad Labem zamítlo odvolání žalobkyně a potvrdilo dodatečný platební výměr Finančního úřadu v Ústí nad Labem ze dne 7. 9. 2011, č. j. 260267/11/214913505081. Naposledy uvedeným rozhodnutím doměřil finanční úřad žalobkyni daň z příjmu právnických osob za zdaňovací období od 1. 6. 2008 do 31. 5. 2009 ve výši 2.634.240 Kč a penále ve výši 526.848 Kč, tj. celkem 3.161.088 Kč.

Proti rozsudku krajského soudu podala žalobkyně (dále jen stěžovatelka ) včasnou kasační stížnost.

Vzhledem k tomu, že podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, je s podáním kasační stížnosti spojen vznik poplatkové povinnosti a soudní poplatek uhrazen nebyl, Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 22. 4. 2015, č. j.-11, vyzval stěžovatelku k zaplacení soudního poplatku za kasační stížnost ve výši 5.000 Kč ve lhůtě pěti dnů od doručení usnesení. Současně stěžovatelku poučil o tom, že nebude-li soudní poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, soud řízení zastaví. Předmětné usnesení bylo stěžovatelce doručeno dne 23. 4. 2015.

Podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, [n]ebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví.

Stěžovatelka byla řádně vyzvána k zaplacení soudního poplatku a poučena o následcích, které nastoupí v případě nezaplacení. Navzdory výzvě a náležitému poučení stěžovatelka ve stanovené lhůtě, která uplynula dne 28. 4. 2015, soudní poplatek nezaplatila, proto Nejvyšší správní soud řízení o kasační stížnosti zastavil podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů.

O nákladech řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud podle § 60 odst. 3 věty prvé soudního řádu správního za použití ustanovení § 120 téhož zákona. Jelikož bylo řízení zastaveno, žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 29. dubna 2015

JUDr. Jiří Palla předseda senátu