4 Afs 145/2017-18

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Aleše Roztočila a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Tomáše Rychlého v právní věci žalobce: P. K., zast. Mgr. Janou Rybovou Kunčarovou, advokátkou, se sídlem Nerudova 640/41, Šumperk, proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Masarykova 427/31, Brno, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 25. 9. 2014, č. j. 25406/14/5000-14304-706033, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě-pobočka v Olomouci ze dne 11. 4. 2017, č. j. 65 Af 43/2014-51,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Žalobce (dále jen stěžovatel ) se kasační stížností domáhal zrušení rozsudku Krajského soudu v Ostravě-pobočka v Olomouci ze dne 11. 4. 2017, č. j. 65 Af 43/2014-51, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 25. 9. 2014, č. j. 25406/14/5000-14304-706033.

[2] Vzhledem k tomu, že podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích (dále jen zákon o soudních poplatcích ), je s podáním kasační stížnosti spojen vznik poplatkové povinnosti a soudní poplatek nebyl uhrazen současně s jejím podáním, Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 27. 7. 2017, č. j.-11, stěžovatele vyzval, aby ve lhůtě sedmi dnů zaplatil soudní poplatek ve výši 5.000 Kč, jinak bude řízení o kasační stížnosti zastaveno. Stěžovatel byl rovněž poučen o tom, že může požádat o osvobození od soudních poplatků.

[3] Toto usnesení bylo zástupci stěžovatele doručeno datovou zprávou dne 31. 7. 2017. Stěžovatel však ve stanovené lhůtě, tedy do 7. 8. 2017, ani později až do dne vydání tohoto usnesení, soudní poplatek nezaplatil.

[4] Podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví .

[5] Podle § 47 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen s. ř. s. ), soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon .

[6] Jelikož navzdory řádné výzvě a náležitému poučení stěžovatel ve stanovené lhůtě soudní poplatek nezaplatil, Nejvyšší správní soud řízení o kasační stížnosti podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. zastavil.

[7] O nákladech řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud podle § 60 odst. 3 věty prvé s. ř. s. za použití ustanovení § 120 téhož zákona. Jelikož bylo řízení zastaveno, žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 22. srpna 2017

Mgr. Aleš Roztočil předseda senátu