4 Ads 96/2015-43

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Jiřího Pally a Mgr. Aleše Roztočila v právní věci žalobce: J. F., proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 13. 4. 2015, č. j. 2 Ad 82/2014-29,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků řízení n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Podáním ze dne 25. 4. 2015, jež Nejvyšší správní soud podle obsahu posoudil jako kasační stížnost, brojí žalobce (dále jen stěžovatel ) proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 13. 4. 2015, č. j. 2 Ad 82/2014-29, jímž byla zamítnuta žaloba proti rozhodnutí žalované ze dne 15. 9. 2014, č. j. X. Uvedeným rozhodnutím byly zamítnuty námitky a potvrzeno rozhodnutí žalované ze dne 1. 7. 2014, č. j. X, kterým žalovaná zamítla žádost stěžovatele o invalidní důchod pro nesplnění podmínek vymezených v ustanovení § 38 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

[2] Stěžovatel nesplňoval podmínku povinného zastoupení advokátem v řízení o kasační stížnosti (viz ustanovení § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, dále jen s. ř. s. ). Nejvyšší správní soud jej proto usnesením ze dne 30. 4. 2015, č. j.-9, vyzval, aby ve lhůtě jednoho měsíce ode dne doručení usnesení předložil soudu plnou moc udělenou advokátu k zastupování v řízení o kasační stížnosti, nebo ve stejné lhůtě prokázal, že má vysokoškolské právnické vzdělaní, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Stěžovatel byl současně poučen o tom, že má-li za to, že jsou u něj splněny podmínky pro ustanovení zástupce, může ve stejné lhůtě požádat soud o jeho ustanovení.

[3] Stěžovatel následně svým podáním ze dne 7. 6. 2015 požádal soud o ustanovení zástupce. Nejvyšší správní soud proto stěžovatele přípisem ze dne 16. 6. 2015, č. j.-28, vyzval, aby ve lhůtě dvou týdnů ode dne doručení přípisu zaslal soudu vyplněný formulář Potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech, který byl k přípisu přiložen, nebo jiným způsobem doložil, že nemá dostatečné prostředky a splňuje podmínky pro osvobození od soudních poplatků (viz ustanovení § 35 odst. 8 s. ř. s.). Stěžovatel byl současně poučen o tom, že nevyhoví-li uvedené výzvě, Nejvyšší správní soud jeho návrh na ustanovení zástupce zamítne. Výzva byla stěžovateli doručena dne 18. 6. 2015, lhůta pro doložení nedostatku prostředků proto uplynula dne 2. 7. 2015. Jelikož stěžovatel na uvedenou výzvu nereagoval, Nejvyšší správní soud jeho návrh na ustanovení zástupce usnesením ze dne 10. 7. 2015, č. j.-31, zamítl.

[4] Jelikož stěžovatel nebyl v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem (ačkoli toto zastoupení je povinné), jeho žádost o ustanovení zástupce byla soudem zamítnuta a z obsahu spisu nevyplývalo, že by stěžovatel měl požadované právnické vzdělání, Nejvyšší správní soud výše uvedeným usnesením, č. j.-31, stěžovatele současně opětovně vyzval, aby ve lhůtě dvou týdnů ode dne doručení usnesení předložil soudu plnou moc udělenou advokátu k zastupování v řízení o kasační stížnosti, nebo ve stejné lhůtě prokázal, že má vysokoškolské právnické vzdělaní, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Výzva byla stěžovateli doručena dne 14. 7. 2015 (viz doručenka připojená k usnesení na č. l. 31 soudního spisu), lhůta pro předložení plné moci nebo dokladu o vzdělání proto uplynula dne 28. 7. 2015.

[5] Nejvyššímu správnímu soudu bylo v poslední den lhůty, tj. dne 28. 7. 2015, doručeno podání stěžovatele, v němž uvedl, že uděluje plnou moc advokátovi určenému mu Nejvyšším správním soudem . Stěžovatel dále ve svém podání uvedl, že bydlí v městském bytě o velikosti 1+1 s manželkou, která pobírá invalidní důchod ve výši 5.900 Kč. Stěžovatel k podání připojil rovněž potvrzení Úřadu práce České republiky-krajská pobočka v Českých Budějovicích o době vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání a o poskytování podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci spolu s přehledem vyplacených dávek. Podle obsahu potvrzení mu podpora v nezaměstnanosti ani podpora při rekvalifikaci poskytována nebyla a nebyly mu v posledních 4 letech vyplaceny žádné dávky státní sociální podpory.

[6] Nejvyšší správní soud výše uvedené podání stěžovatele posoudil jako opětovný návrh na ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti. Nejvyšší správní soud nicméně připomíná, že návrh stěžovatele na ustanovení zástupce již byl zamítnut usnesením ze dne 10. 7. 2015, č. j.-31, z důvodu, že stěžovatel ve stanovené lhůtě nesplnil povinnost uloženou mu soudem, spočívající v doložení nedostatku prostředků. O opětovném návrhu stěžovatele na ustanovení zástupce proto již nemůže být rozhodováno.

[7] Nejvyšší správní soud musí následně konstatovat, že stěžovatel do dnešního dne nesplnil podmínku řízení o kasační stížnosti spočívající v povinném zastoupení advokátem. Podle ustanovení § 105 odst. 2 s. ř. s. stěžovatel musí být zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Nedostatek podmínky řízení v podobě absence povinného právního zastoupení, resp. požadovaného vzdělání, je nedostatkem odstranitelným. Ačkoli stěžovatel doložil soudu některé doklady, z nichž by bylo možno dovozovat, že nemá dostatečné prostředky, učinil tak téměř měsíc po uplynutí stanovené lhůty a po dvou týdnech ode dne nabytí právní moci usnesení o zamítnutí návrhu na ustanovení zástupce. Ani nyní nezaslal soudu vyplněný tiskopis k prokázání majetkových poměrů pro účely osvobození od soudních poplatků. Soud tak nemá např. k dispozici informace o majetku větší hodnoty stěžovatele. Nejvyšší správní soud proto stěžovatele opakovaně vyzval k doložení, že je zastoupen advokátem (kterého si sám zvolí a udělí mu plnou moc), případně že má vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie, přičemž jej poučil o procesních následcích pro případ, že tak neučiní. Stěžovatel však této výzvě nevyhověl, a nedoložil tak splnění podmínky podle ustanovení § 105 odst. 2 s. ř. s. pokračování [8] Nedostatek povinného zastoupení advokátem brání věcnému vyřízení kasační stížnosti. Jedná se o nedostatek podmínky řízení, který přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a proto Nejvyššímu správnímu soudu nezbylo, než ve smyslu ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. za použití ustanovení § 120 téhož zákona kasační stížnost odmítnout.

[9] Jelikož kasační stížnosti byla odmítnuta, podle ustanovení § 60 odst. 3 věty prvé s. ř. s. za použití ustanovení § 120 téhož zákona nemá žádný z účastníků řízení právo na náhradu nákladů řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 30. července 2015

JUDr. Dagmar Nygrínová předsedkyně senátu