č. j. 4 Ads 96/2005-36

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a JUDr. Petra Průchy v právní věci žalobce: P. M., proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Praha 5, Křížová 25, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 20. 7. 2005, č. j. 20 Cad 60/2004-24,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou v zákonné lhůtě se žalobce (dále jen stěžovatel ) domáhal zrušení shora označeného rozsudku, kterým byla zamítnuta žaloba proti rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení ze dne 21. 9. 2004, č. X, jímž byl stěžovateli odňat plný invalidní důchod podle § 56 odst. 1 písm. a) zákona č. 155/1995 Sb., a to od 18. 11. 2004.

Z ustanovení § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ) vyplývá, že stěžovatel musí být v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Stěžovatel podal kasační stížnost aniž byl zastoupen advokátem, přičemž kasační stížnost neobsahovala ani další zákonem požadované náležitosti. Krajský soud v Ostravě proto usnesením ze dne 12. 8. 2005, č. j. 20 Cad 60/2004-30, vyzval stěžovatele, aby ve lhůtě jednoho měsíce ode dne doručení tohoto usnesení doplnil svoje podání tak, že si zvolí advokáta a předloží plnou moc pro zastupování, uvede v jakém rozsahu a z jakých důvodů rozhodnutí napadá, uvede konkrétní důvody kasační stížnosti dle § 103 s. ř. s. a uvede údaj o tom, kdy mu byl napadený rozsudek doručen. který jeho osobní převzetí potvrdil podpisem na doručence založené ve spisu. Na obsah tohoto usnesení však nebylo ve stanovené lhůtě, a ostatně ani později, nijak reagováno.

Stěžovatel ve stanovené lhůtě plnou moc udělenou advokátovi soudu nepředložil a v této souvislosti se potom v jistém smyslu jeví jako druhořadé, že stěžovatel ve stanovené lhůtě stejně tak nedoplnil kasační stížnost o krajským soudem požadované údaje.

Protože nebyl v soudem stanovené lhůtě především odstraněn nedostatek povinného zastoupení advokátem, které je nezbytnou podmínkou, bez níž nelze řízení o kasační stížnosti vést (jak bylo již výše uvedeno s odkazem na ustanovení § 105 odst. 2 s. ř. s. a v podstatě již bez ohledu na to, že ve spojení s tím také nebyla v této lhůtě kasační stížnost doplněna), nebylo možno pro tento nedostatek v řízení pokračovat. Neodstranění vad brání věcnému vyřízení kasační stížnosti. Jedná se o nedostatek podmínek řízení, který přes výzvu soudu nebyl odstraněn, proto Nejvyšší správní soud návrh stěžovatele podle § 46 odst. 1 písm. a), § 120 s. ř. s. odmítl.

Za této procesní situace se Nejvyšší správní soud již nemohl zabývat ani návrhem na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti.

O nákladech řízení rozhodl soud podle ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., neboť v případech odmítnutí kasační stížnosti, nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 20. prosince 2005

JUDr. Dagmar Nygrínová předsedkyně senátu