č. j. 4 Ads 90/2006-51

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a JUDr. Petra Průchy v právní věci žalobce: L. N., zast. JUDr. Janem Malým, advokátem, se sídlem v Jičíně, Šafaříkova 842, proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Praha 5, Křížová 25, o částečný invalidní důchod, v řízení o kasační stížnosti žalobce, do něhož za žalobce vstoupila jeho manželka E. N., proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 31. 5. 2006, č. j. 28 Cad 56/2005 -22,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Česká správa sociálního zabezpečení (žalovaná) vydala dne 18. 7. 2005 rozhodnutí č. x, jímž zamítla žádost žalobce o plný invalidní důchod pro nesplnění podmínek ustanovení § 39 odst. 1 písm. a) zákona č. 155/1995 Sb. v platném znění, a dále rozhodnutí č. xx., jímž žalobci odňala od 18. 8. 2005 podle ustanovení § 56 odst. 1 písm. a) téhož zákona do té doby pobíraný částečný invalidní důchod pro nesplnění podmínek ustanovení § 44 téhož zákona. V odůvodnění obou rozhodnutí odkázala žalovaná na posudek Okresní správy sociálního zabezpečení v Pardubicích ze dne 23. 5. 2005, jímž nebyl žalobce uznán plně invalidním a dokonce ani částečně invalidním s odůvodněním, že z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu podmíněného především vertebrogenním alogickým syndromem, zařaditelným pod kapitolu XV, oddíl F, položka 2, písm. b) přílohy č. 2 vyhlášky č. 284/1995 Sb. v platném znění, poklesla jeho schopnost soustavné výdělečné činnosti jen o 25 % a nedosáhla tak nejméně 33 % potřebných podle ustanovení § 44 zákona č. 155/1995 Sb. alespoň pro částečnou invaliditu.

Žalobce se včas podanou žalobou domáhal přezkoumání rozhodnutí č. II. o odnětí částečného invalidního důchodu. Krajský soud v Hradci Králové rozsudkem ze dne 31. 5. 2006, č. j. 28 Cad 56/2005-22, žalobu zamítl, vycházeje především z posudku Posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí se sídlem v Hradci Králové ze dne

7. 3. 2006, který je v závěrech o zdravotním stavu a pracovní schopnosti stěžovatele totožný s posudkem Okresní správy sociálního zabezpečení v Pardubicích.

Proti uvedenému rozsudku podal žalobce včas kasační stížnost, v níž se závěry krajského soudu vyslovil nesouhlas a navrhoval, aby napadený rozsudek byl zrušen a věc vrácena uvedenému soudu k dalšímu řízení. Spis byl Krajským soudem v Hradci Králové předložen k rozhodnutí o kasační stížnosti Nejvyššímu správnímu soudu dne 23. 8. 2006. Dříve než mohl Nejvyšší správní soud o kasační stížnosti rozhodnout, sdělil soudu zástupce žalobce-advokát JUDr. Jan Malý, že pan L. N. dne 2. 10. 2006 v J. zemřel. Zpráva byla doložena úmrtním listem.

Nejvyšší správní soud se proto obrátil na manželku žalobce E. N., která se stěžovatelem podle obsahu spisu žila ve společné domácnosti a informoval ji ve smyslu ustanovení § 63 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, o jejím vstupu do dalšího řízení za splnění podmínek v tomto ustanovení uvedených, tj. především podmínky žití v jedné domácnosti s oprávněným před jeho úmrtím. Současně ji vyzval, aby v případě, že uvedené podmínky splňuje, sdělila soudu, zda trvá na podané kasační stížnosti a na pokračování v řízení, event., zda podanou kasační stížnost bere zpět.

Přípisem ze dne 4. 12. 2006, který byl doručen Nejvyššímu správnímu soudu dne 5. 12. 2006, sdělila manželka žalobce E. N. (bytem J., P. 515), že z důvodu úmrtí svého manžela L. N. bere zpět jím podanou kasační stížnost a nemá zájem na dalším pokračování v tomto řízení. Přípis je opatřen podpisem pisatelky.

Podle ustanovení § 47 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, (které je pro řízení o kasační stížnosti použitelné ve smyslu ustanovení § 120 téhož zákona), vzal-li navrhovatel svůj návrh (zde kasační stížnost) zpět, soud řízení zastaví.

Poněvadž projev vůle E. N., která do řízení vstoupila ve smyslu ustanovení § 63 odst. 1 zákona o důchodovém pojištění na místo navrhovatele (žalobce), nevzbuzuje z hlediska svého obsahu pochybnosti o tom, že netrvá na dalším pokračování v řízení a podanou kasační stížnost bere zpět, Nejvyšší správní soud usnesením v souladu s citovaným zákonným ustanovením řízení zastavil.

Vzhledem k tomu, že řízení bylo zastaveno, nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti (§ 60 odst. 3 věta první, za použití § 120 s. ř. s.).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 19. prosince 2006

JUDr. Dagmar Nygrínová předsedkyně senátu