č. j.4 Ads 9/2007-41

USNES EN Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a JUDr. Petra Průchy v právní věci žalobce: Ing. V. M., proti žalovanému: Magistrát města Plzně, se sídlem Plzeň, nám. Republiky 1, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 31. 10. 2006, č. j. 17 Ca 28/2006-22,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni rozsudkem ze dne 31. 10. 2006, sp. zn. 17 Ca 28/2006-22, zrušil rozhodnutí žalovaného ze dne 7. 6. 2006 č. j. OSVZ/3066/06 pro vady řízení, vrátil věc žalovanému k dalšímu řízení a dále rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. Přezkoumávaným rozhodnutím žalovaný podle § 90 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů zamítl odvolání žalobce proti rozhodnutí Úřadu městského obvodu Plzeň 1, č. j. SO/502/2006-Kf-247 ze dne 31. 3. 2006 a toto rozhodnutí potvrdil. Krajský soud v Plzni dospěl v odůvodnění rozsudku k závěru, že žaloba je důvodná, a proto napadené rozhodnutí žalovaného ze dne 7. 6. 2006 zrušil pro nepřezkoumatelnost spočívající v nesrozumitelnosti [§ 76 odst. 1, § 78 odst. 1 věta první, odst. 4 z. č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. )], věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení a uložil žalovanému vydat nové rozhodnutí.

Proti tomuto rozsudku podal žalobce (dále jen stěžovatel ) včas kasační stížnost.

Krajský soud v Plzni poté výzvou ze dne 6. 12. 2006, sp. zn. 17 Ca 28/2006-31, stěžovatele vyzval, aby ve lhůtě do 2 týdnů sdělil jméno advokáta, kterým bude zastoupen v řízení o podané kasační stížnosti a současně předložil plnou moc udělenou tomuto advokátovi, nebo aby podal žádost o ustanovení zástupce soudem a současně předložil soudu vyplněné prohlášení o příjmech, majetkových a osobních poměrech. Současně stěžovatele poučil o tom, že nebude-li ve stanovené lhůtě odstraněn nedostatek zastoupení advokátem, Nejvyšší správní soud kasační stížnost odmítne (§ 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s. ).

Předmětná výzva byla stěžovateli uložena na poště x P. 23 dne 11. 12. 2006 poté, kdy stěžovatel nebyl zastižen poštovní doručovatelkou v místě svého bydliště (P., K. x). Stěžovatel předmětnou výzvu osobně převzal dne 27. 12. 2006, což potvrdil vlastnoručním podpisem na doručence, která je založena ve spisu.

Podle § 42 odst. 5 s. ř. s. nestanoví-li tento zákon jinak, užijí se pro způsob doručování obdobně předpisy platné pro doručování v občanském soudním řízení. Podle § 46 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o. s. ř. ), nebyla-li fyzická osoba zastižena na adrese uvedené v odstavci 1 a písemnost jí nebyla doručena ani na jiném místě, doručující orgán písemnost, která jí má být doručena do vlastních rukou, uloží. Jinou písemnost doručující orgán doručí vhodné fyzické osobě bydlící, působící nebo zaměstnané na témže místě nebo v jeho okolí, která adresáta zná a souhlasí s tím, že mu písemnost odevzdá; není-li možno ani takto doručit, písemnost se uloží. Podle § 46 odst. 1 o. s. ř. písemnost určenou fyzické osobě soud předá doručujícímu orgánu k doručení na adresu jejího bytu, jejího místa podnikání, jejího pracoviště nebo místa, kde se zdržuje. Jestliže o to fyzická osoba požádá, soud předá písemnost k doručení na adresu jiného místa v České republice, kterou mu sdělila; to neplatí, nemůže-li jí být písemnost v označeném místě doručena způsobem předepsaným tímto zákonem.

Podle § 50c odst. 4 o. s. ř. nebude-li uložená písemnost vyzvednuta do 3 dnů nebo, jde-li o písemnost, která má být doručena do vlastních rukou, do 10 dnů od uložení, považuje se poslední den lhůty za den doručení, i když se adresát o uložení nedozvěděl; to neplatí, je-li náhradní doručení písemnosti vyloučeno (§ 50d odst. 1) nebo bylo-li uložení písemnosti neúčinné.

S ohledem na výše uvedené byla uvedená výzva Nejvyššího správního soudu stěžovateli doručena dne 14. 12. 2006. Z uvedeného tedy vyplývá, že výzva Nejvyššího správního soudu byla stěžovateli doručena ve čtvrtek dne 14. 12. 2006, když k osobnímu převzetí výzvy stěžovatelem dne 27. 12. 2006 nelze přihlédnout.

Vzhledem k tomu, že stěžovatel v krajským soudem stanovené lhůtě, ani později, nereagoval na jeho výzvu k odstranění nedostatku zastoupení advokátem a nepředložil plnou moc udělenou advokátu k zastupování v řízení o kasační stížnosti, Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že stěžovatel nesplnil povinnost předepsanou ustanovením § 105 odst. 2 s. ř. s. Podle tohoto ustanovení musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem, pokud nemá vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštního zákona vyžadováno pro výkon advokacie.

Stěžovatel vysokoškolské právnické vzdělání nemá, na výzvu soudu však nepředložil plnou moc udělenou advokátovi pro zastupování v tomto řízení, přestože byl řádně poučen o možnosti odmítnutí kasační stížnosti.

Podle konstantní judikatury Nejvyššího správního soudu pokud stěžovatel není v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem (§ 105 odst. 2 s. ř. s.) a tato vada nebyla k výzvě soudu odstraněna, nelze v řízení pokračovat a soud kasační stížnost odmítne (srov. usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 11. 2003, č. j. 3 Afs 9/2003-19, www.nssoud.cz).

Nedostatek zastoupení stěžovatele brání věcnému vyřízení kasační stížnosti. Jedná se o nedostatek podmínek řízení, který přes výzvu soudu nebyl odstraněn, proto Nejvyšší správní soud kasační stížnost stěžovatele podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 120 téhož zákona odmítl.

Za této procesní situace již Nejvyšší správní soud dále důvodnost kasační stížnost nezkoumal.

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud za použití ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 120 téhož zákona tak, že žádný z účastníků nemá právo na jejich náhradu, neboť kasační stížnost byla odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 15. února 2007

JUDr. Dagmar Nygrínová předsedkyně senátu