č. j. 4 Ads 81/2005-113

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a JUDr. Petra Průchy v právní věci žalobce: M. P., zast. JUDr. Marií Piekarzovou, advokátkou, se sídlem v Šenově, Těšínská 1495, pro doručování: Havířov-Podlesí, Junácká 3, proti žalovanému: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, se sídlem v Ostravě, 28. října 117, za účasti osoby zúčastněné na řízení OKD, a. s., se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 6/2020, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 8. 6. 2005, č. j. 22 Ca 329/2003-45,

takto:

Věc s e p o s t u p u j e rozšířenému senátu.

Odůvodnění:

Ve věci žalobce M. P. proti žalovanému Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 8. 6. 2005, č. j. 22 Ca 329/2003-45, 4. senát Nejvyššího správního soudu, poté, co byl jeho rozsudek ze dne 9. 8. 2006, č. j.-75, zrušen nálezem Ústavního soudu ze dne 18. 4. 2007, č. j. IV. US 613/06, rozhodl o postoupení věci rozšířenému senátu.

Problém, pro který je věc předkládána rozšířenému senátu, spočívá v posouzení otázky, zda rozhodnutí o zamítnutí odvolání proti lékařskému posudku vydanému v rámci lékařské preventivní péče, jímž byl žalobce shledán trvale nezpůsobilým k výkonu určité práce, je rozhodnutím, na které dopadá kompetenční výluka podle § 70 písm. d) s. ř. s., či zda je uvedené rozhodnutí přezkoumatelné soudy ve správním soudnictví.

Uvedená otázka je dosavadní judikaturou Nejvyššího správního soudu řešena rozdílně.

V rozsudku ze dne 13. 9. 2005, č. j. 2 As 5/2005-86, v obdobné věci 2. senát vyslovil názor, že v daném případě posouzení zdravotního stavu zakládá překážku ve výkonu povolání, a není tak důvod k výluce ze soudního přezkumu podle § 70 písm. d) s. ř. s. .

Ve věci sp. zn., 4. senát v rozsudku ze dne 9. 8. 2006, č. j.-76, vycházel z názoru vyjádřeného v rozsudku ze dne 2. 8. 2006,

č. j. 3 Ads 51/2006-85, podle něhož rozhodnutí o zamítnutí odvolání proti lékařskému posudku vydanému v rámci lékařské preventivní péče, jímž byl žalobce shledán trvale nezpůsobilým výkonu určité práce, samo o sobě neznamená právní překážku výkonu povolání, neboť překážkou výkonu povolání by byl až případný právní úkon zaměstnavatele (např. převedení na jinou práci, výpověď) v souladu s příslušnými ustanoveními zákoníku práce. Na žalobu proti takovému rozhodnutí proto dopadá kompetenční výluka podle § 70 písm. d) s. ř. s. a soud ji odmítne podle § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s.

Na rozpor v judikatuře Nejvyššího správního soudu poukázal Ústavní soud v nálezu ze dne 18. 4. 2007, sp. zn. IV US 613/06. Dospěl totiž k závěru, že pokud měl 4. senát jiný právní názor než 2. senát Nejvyššího správního soudu, měl řízení přerušit a věc předložit senátu rozšířenému. Pakliže tak neučinil a ve věci sám rozhodl, uplatnil státní moc v rozporu s článkem 2 odst. 3 Ústavy a článkem 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod a zatížil řízení vadou nesprávně obsazeného soudu, jež v rovině ústavně-právní představuje porušení ústavního práva na zákonného soudce. Uvedená zjištění podle závěru Ústavního soudu dostatečně opodstatňují kasaci rozhodnutí NSS, takže Ústavní soud-vycházeje z principu subsidiarity hmotně právního k procesně právnímu přezkumu-se již nezabýval věcnou správností či nesprávností napadeného rozsudku.

4. senát uzavírá, že pro jeho postup ve věci je určující posouzení právní otázky, která je dosavadní judikaturou (rozsudek č. j. 2 As 5/2005-86, ze dne 13. 9. 2005 a rozsudek č. .j. 3 Ads 51/2006-85, ze dne 2. 8. 2006-Ej 256/2006) řešena rozdílně, a proto věc předložil podle § 17 s. ř. s. rozšířenému senátu.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e j s o u opravné prostředky přípustné.

Rozšířený senát bude ve věci rozhodovat ve složení: JUDr. Josef Baxa, JUDr. Michal Mazanec, JUDr. Václav Novotný, JUDr. Marie Součková, JUDr. Marie Turková, JUDr. Miluše Došková a JUDr. Milada Tomková. Účastníci mohou namítnout podjatost těchto soudců do 1 týdne od doručení tohoto usnesení (§ 8 odst. 1 s. ř. s.).

V Brně dne 6. června 2007

JUDr. Marie Turková předsedkyně senátu