4 Ads 71/2013-10

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pally a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a Mgr. Aleše Roztočila v právní věci žalobce: R. L., zast. JUDr. Libuší Šmehlíkovou, advokátkou, se sídlem Michálkovická 967/108, Ostrava, proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 1292/25, Praha 5, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 27. 6. 2013, č. j. 18 Ad 90/2011-97,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Zástupkyni žalobce JUDr. Libuši Šmehlíkové, advokátce, s e p ř i z n á v á odměna za zastupování a náhrada hotových výdajů v částce 968 Kč, která jí bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení. Náklady právního zastoupení žalobce nese stát.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ostravě rozsudkem ze dne 27. 6. 2013, č. j. 18 Ad 90/2011-97, zamítl žalobu žalobce proti rozhodnutí žalované ze dne 19. 9. 2011, č. j. X, a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení; ustanovené zástupkyni žalobce současně přiznal odměnu. Přezkoumávaným rozhodnutím žalovaná zamítla námitky žalobce a potvrdila své rozhodnutí ze dne 7. 6. 2011, č. X, jímž zamítla žádost žalobce o invalidní důchod pro nesplnění podmínek ustanovení § 38 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

Proti tomuto rozsudku podal žalobce (dále jen stěžovatel ) včas blanketní kasační stížnost, kterou přislíbil doplnit do 15 dnů. Podáním ze dne 22. 7. 2013 vzal stěžovatel tuto kasační stížnost zpět.

Podle § 47 písm. a) věta před středníkem zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ), [s]oud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět.

Protože projev vůle stěžovatele, jímž došlo ke zpětvzetí kasační stížnosti, je zcela jednoznačný a nevzbuzuje pochybnosti o tom, že jím stěžovatel zamýšlel ukončení řízení o kasační stížnosti jeho zastavením, Nejvyšší správní soud v souladu s § 47 písm. a) s. ř. s. za použití ustanovení § 120 téhož zákona, řízení zastavil.

O náhradě nákladů řízení před Nejvyšším správním soudem bylo za použití ustanovení § 60 odst. 3 věty prvé s. ř. s. ve spojení s § 120 téhož zákona rozhodnuto tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti, neboť řízení bylo zastaveno.

Odměna soudem ustanovené zástupkyni stěžovatele a náhrada jejích hotových výdajů byla stanovena podle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů. Blanketní kasační stížnost ani podané zpětvzetí nelze vzhledem k jejich obsahu a rozsahu považovat za úkon právní služby podle § 11 odst. 1 písm. d) advokátního tarifu, proto je nutné aplikovat odst. 3 téhož ustanovení. Blanketní kasační stížnost je svou povahou nejbližší úkonu podle § 11 odst. 2 písm. c) advokátního tarifu, za který náleží mimosmluvní odměna ve výši jedné poloviny z částky 1.000 Kč (srov. § 9 odst. 2 a § 7 advokátního tarifu) a režijní paušál ve výši 300 Kč podle § 13 odst. 3 advokátního tarifu, tj. celkem 800 Kč. Za zpětvzetí kasační stížnosti odměna ani náhrada hotových výdajů nenáleží. Zástupkyně stěžovatele je plátcem daně z přidané hodnoty, a proto se podle § 35 odst. 8 s. ř. s. odměna zvyšuje o částku odpovídající této dani, která činí 21 % z částky 800 Kč, tj. 168 Kč. Zástupkyni stěžovatele bude vyplacena částka 968 Kč z účtu Nejvyššího správního soudu do 30 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí. Náklady právního zastoupení stěžovatele, který je osvobozen od soudních poplatků, nese stát (srov. § 35 odst. 8 a § 60 odst. 4 s. ř. s.).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 1. srpna 2013

JUDr. Jiří Palla předseda senátu