č. j. 4 Ads 68/2004-88

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a JUDr. Petra Průchy v právní věci žalobkyně: E. M., proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, Praha 5, Křížová 25, v řízení o kasační stížnosti proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 26. 8. 2004, č. j. 20 Cad 21/2003-69,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou v zákonné lhůtě se žalobkyně (dále jen stěžovatelka ) domáhala zrušení shora označeného usnesení, kterým byla odmítnuta žaloba proti rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení ze dne 10. 10. 2003, č. j. X, kterým byla zamítnuta její žádost o plný invalidní důchod.

Z ustanovení § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ) vyplývá, že stěžovatel(ka) musí být v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Protože stěžovatelka při podání kasační stížnosti soudu nedoložila, že je zastoupena advokátem nebo že má sama požadované právnické vzdělání, vyzval Krajský soud v Ostravě stěžovatelku usnesením ze dne 11. 10. 2004, č. j. 20 Cad 21/2003-82, aby ve stanovené lhůtě předložila plnou moc udělenou advokátovi k zastupování v tomto řízení a současně doplnila chybějící náležitosti kasační stížnosti. Přitom stěžovatelku poučil o tom, že nevyhoví-li výzvě soudu, nelze v řízení pokračovat a řízení o kasační stížnosti bude odmítnuto.

Označené usnesení, jak vyplývá ze spisu, bylo stěžovatelce doručeno do vlastních rukou dne 14. 10. 2004. Stěžovatelka ve stanovené lhůtě soudu nepředložila plnou moc udělenou advokátovi k zastupování v tomto řízení, a ani jinak na tuto výzvu nereagovala. V daném řízení tedy není zastoupena.

Protože nezbytnou podmínkou, bez níž nelze v řízení o kasační stížnosti pokračovat, je povinné zastoupení stěžovatelky a stěžovatelka při podání kasační stížnosti zastoupení nedoložila, přičemž tento nedostatek nebyl v průběhu soudem poskytnuté lhůty odstraněn, nezbylo Nejvyššímu správnímu soudu než kasační stížnost podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) a § 120 s. ř. s. odmítnout, když stěžovatelka byla o následcích nerespektování výzvy soudu v usnesení ze 11. 10. 2004, č. j. 20 Cad 21/2003-82 poučena. v případech odmítnutí kasační stížnosti, nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 6. 1. 2005

JUDr. Dagmar Nygrínová předsedkyně senátu