4 Ads 67/2012-14

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Jiřího Pally a JUDr. Jaroslava Vlašína v právní věci žalobce: Ing. I. P., proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 6. 3. 2012, č. j. 34 Ad 64/2011-24,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e.

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobce (dále jen stěžovatel ) se kasační stížností domáhá zrušení rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 6. 3. 2012, č. j. 34 Ad 64/2011-24, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalované ze dne 6. 6. 2011, č. j. X. Tímto rozhodnutím žalovaná zamítla námitky a potvrdila své rozhodnutí ze dne 30. 3. 2011, č. j. X, kterým bylo stanoveno, že podle čl. II bodu 14 zákona č. 306/2008 Sb. stěžovateli náleží doplatek částečného invalidního důchodu za dobu od 1. 1. 2006 do 2. 11. 2010 ve výši 5062 Kč, a kterým byla zároveň zamítnuta žádost o poukázání doplatku zvýšení plného invalidního a částečného invalidního důchodu i za dobu před 1. 1. 2006. Stěžovatel v kasační stížnosti požádal soud o ustanovení zástupce. Nejvyšší správní soud poté stěžovateli zaslal formulář Potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech pro osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce a vyzval stěžovatele, aby do 15 dnů předložil vyplněný formulář Nejvyššímu správnímu soudu.

V přípise ze dne 16. 5. 2012, podaného osobně u Nejvyššího správního soudu dne 17. 5. 2012, stěžovatel výslovně uvedl: Dne 23. 4. 2012 jsem podal kasační stížnost proti rozhodnutí Krajského soudu ze dne 6. 3. 2012, č.j. 34 Ad 64/2011-24. Oznamuji vám, že tuto kasační stížnost-4 ruším. Z doložené přílohy jsem zjistil, že na bezplatné přidělení obhájce má vliv i vlastnictví motorového vozidla-což mám-takže z podání kasační stížnosti odstupuji. Děkuji.

Podle § 37 odst. 4 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ) může vzít navrhovatel svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl. Jak stanoví § 47 písm. a) s. ř. s., soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět.

Podle Nejvyššího správního soudu je projev vůle stěžovatele ze dne 16. 5. 2012 zcela jednoznačný, určitý a nevzbuzující pochybnosti o tom, že jím stěžovatel zamýšlel ukončení řízení o kasační stížnosti jeho zastavením. Proto ho lze nepochybně považovat za zpětvzetí kasační stížnosti ve smyslu § 37 odst. 4 s. ř. s. Nejvyšší správní soud proto v souladu s § 47 písm. a) s. ř. s. použitým přiměřeně podle § 120 s. ř. s. řízení o kasační stížnosti zastavil.

Vzhledem k tomu, že řízení o kasační stížnosti bylo zastaveno, podle § 60 odst. 3 věty první s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s. nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů tohoto řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 29. května 2012

JUDr. Dagmar Nygrínová předsedkyně senátu