č. j. 4 Ads 59/2006-45

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a JUDr. Milana Kamlacha v právní věci žalobkyně: M. H., zast. opatrovníkem M. H., proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Praha 5, Křížová 25, o kasační stížnosti Mgr. Marcely Horákové, advokátky, se sídlem Olomouc, Riegrova 12, proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 24. 1. 2006, č. j. 19 Cad 95/2005-32,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ostravě rozsudkem ze dne 24. 1. 2006, č. j. 19 Cad 95/2005-32, pro vady řízení zrušil rozhodnutí žalované ze dne 13. 7. 2005, č. x, a věc vrátil žalované k dalšímu řízení. Krajský soud dále rozhodl, že žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni na nákladech řízení k rukám opatrovníka částku 1257 Kč, a ve výroku III. uložil žalované povinnost zaplatit žalobkyni na nákladech řízení k rukám Mgr. Marcely Horákové, advokátky, částku 773 Kč.

Do výroku III. tohoto rozsudku podala kasační stížnost Mgr. Marcela Horáková, advokátka (dále jen stěžovatelka ). Namítala, že krajský soud měl náklady právního zastoupení žalobkyně posuzovat podle ustanovení § 11 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. a nikoliv podle původního předpisu. Stěžovatelka navrhla, aby Nejvyšší správní soud změnil výrok III. napadeného rozsudku krajského soudu a přiznal právní zástupkyni žalobkyně odměnu za právní zastoupení ve výši 4343,50 Kč.

Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 17. 2. 2006, č. j. 19 Cad 95/2005-40, stěžovatelku vyzval, aby ve lhůtě jednoho měsíce ode dne doručení tohoto usnesení doplnila důvody kasační stížnosti podle ustanovení § 103 odst. 1 s. ř. s. Současně stěžovatelku poučil o tom, že nebudou-li doplněny důvody kasační stížnosti, bude řízení o kasační stížnosti odmítnuto. Toto usnesení bylo stěžovatelce doručeno dne 28. 2. 2006, což stěžovatelka potvrdila vlastnoručním podpisem na doručence, která je založena ve spisu.

Kasační stížnost je nepřípustná.

Podle ustanovení § 104 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ), kasační stížnost, která směřuje jen proti výroku o nákladech řízení nebo proti důvodům rozhodnutí soudu, je nepřípustná.

Stěžovatelkou napadený výrok III. rozsudku krajského soudu je mimo veškerou pochybnost výrokem o nákladech řízení. Stěžovatelka proti ostatním výrokům nijak nebrojila, proto dospěl Nejvyšší správní soud k závěru, že podaná kasační stížnost směřuje jen proti výroku o nákladech řízení, tedy je nepřípustná.

Podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s. nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh, jestliže návrh je podle tohoto zákona nepřípustný.

Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost stěžovatelky ze dne 15. 2. 2006 podanou proti výroku III. rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 24. 1. 2006, č. j. 19 Cad 95/2005-32, v souladu s ustanovením § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 120 téhož zákona odmítl jako nepřípustnou ve smyslu ustanovení § 104 odst. 2 s. ř. s.

Za této procesní situace se Nejvyšší správní soud již nezabýval dalšími vadami kasační stížnosti.

Vzhledem k tomu, že z obsahu soudního spisu Nejvyšší správní soud nezjistil žádný úkon žalobkyně, resp. jejího opatrovníka, který by nasvědčoval tomu, že žalobkyně stěžovatelce udělila plnou moc k zastupování v řízení o této kasační stížnosti, Nejvyšší správní soud považoval za stěžovatelku přímo Mgr. Marcelu Horákovou, advokátku, v jejímž přímém zájmu bylo podání této kasační stížnosti.

Nad rámec odůvodnění Nejvyšší správní soud doporučuje do pozornosti stěžovatelky ustanovení § 1 odst. 1 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb., ve znění účinném ke dni vydání napadeného rozsudku krajského soudu, podle kterého při rozhodování o náhradě nákladů řízení (§ 151 občanského soudního řádu) soud určí výši odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem v občanském soudním řízení podle sazeb a za podmínek uvedených v této vyhlášce. Nejvyšší správní soud k tomu doplňuje, že pokud soud nerozhoduje v občanském soudním řízení, uvedenou vyhlášku nelze použít.

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud za použití ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 120 téhož zákona tak, že žádný z účastníků nemá právo na jejich náhradu, neboť kasační stížnost byla odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 8. srpna 2006

JUDr. Marie Turková předsedkyně senátu