4 Ads 56/2010-21

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a JUDr. Jiřího Pally v právní věci žalobce: A. B., zast. Mgr. Josefem Blažkem, advokátem, se sídlem Žižkovo nám. 2, Bruntál, proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 15. 12. 2009, č. j. 18 Cad 132/2009-6,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodn ění:

Žalobou ze dne 20. 11. 2009 žalobce napadl přípis žalované ze dne 22. 10. 2009, č. X, v němž uvedla, že na podkladě dopisu žalobce ze dne 29. 1. 2009 provedla vyúčtování jeho důchodu za období od 6. 9. 2006 do 5. 2. 2009, a konstatovala, že na něm vznikl přeplatek ve výši 119 243 Kč.

Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 15. 12. 2009, č. j. 18 Cad 132/2009-6, žalobu odmítl a rozhodl dále, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. Krajský soud dospěl k závěru, že přípis žalované ze dne 22. 10. 2009 nelze považovat za rozhodnutí podle § 65 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ). Dospěl k závěru, že žalobu je třeba odmítnout podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s., neboť v daném případě není splněna základní podmínka řízení, tj. existence vydaného správního rozhodnutí.

Proti tomuto usnesení podal žalobce (dále též stěžovatel ) kasační stížnost (označenou jako odvolání), v níž uvedl, že podává v zákonné lhůtě odvolání proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 15. 12. 2009, č. j. 18 Cad 132/2009-6, které odůvodní prostřednictvím svého zástupce do 3 dnů.

Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 5. 2. 2010, č. j. 18 Cad 132/2009-11, stěžovatele vyzval, aby ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení doplnil kasační stížnost o rozsah a důvody kasační stížnosti podle § 103 odst. 1 s. ř. s. Současně soud stěžovatele poučil o tom, že nebudou-li uvedené nedostatky přes výzvu soudu odstraněny, bude kasační stížnost odmítnuta.

Uvedené usnesení obdržel stěžovatel dne 11. 2. 2010. Na výzvu soudu v něm uvedenou však nebylo stěžovatelem ve lhůtě tam stanovené, ostatně ani později, nikterak reagováno.

Dne 3. 5. 2010 krajský soud předložil spis zdejšímu soudu k rozhodnutí o kasační stížnosti proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 15. 12. 2009, č. j. 18 Cad 132/2009-6, s tím, že vady kasační stížnosti nebyly odstraněny.

Kasační stížnost je podána opožděně.

Z obsahu soudního spisu Nejvyšší správní soud zjistil, že napadené usnesení Krajského soudu v Ostravě bylo zástupci stěžovatele doručeno dne 22. 12. 2009, jak vyplývá z doručenky založené v soudním spisu.

Napadené rozhodnutí obsahuje řádné poučení o lhůtě k podání kasační stížnosti, ve kterém je v souladu s § 106 odst. 2 s. ř. s. správně uvedeno, že kasační stížnost proti rozhodnutí lze podat ve lhůtě dvou týdnů po jeho doručení, k Nejvyššímu správnímu soudu, ve dvojím vyhotovení.

Podle § 40 odst. 1 s. ř. s. lhůta stanovená tímto zákonem, výzvou nebo rozhodnutím soudu počíná běžet počátkem dne následujícího poté, kdy došlo ke skutečnosti určující její počátek. To neplatí o lhůtách stanovených podle hodin. Podle § 40 odst. 2 s. ř. s. lhůta určená podle týdnů, měsíců nebo roků končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje s dnem, který určil počátek lhůty. Není-li takový den v měsíci, končí lhůta uplynutím posledního dne tohoto měsíce. Podle § 40 odst. 4 s. ř. s. lhůta je zachována, bylo-li podání v poslední den lhůty předáno soudu nebo jemu zasláno prostřednictvím držitele poštovní licence, popřípadě zvláštní poštovní licence anebo předáno orgánu, který má povinnost je doručit, nestanoví-li tento zákon jinak.

Jak již bylo výše uvedeno, napadené rozhodnutí bylo stěžovateli doručeno v úterý dne 22. 12. 2009. Lhůta dvou týdnů k podání kasační stížnosti počala běžet ve středu dne 23. 12. 2009 (§ 40 odst. 1 s. ř. s.) a skončila v úterý dne 5. 1. 2010 (§ 40 odst. 2 s. ř. s.).

K zachování lhůty pro podání kasační stížnosti bylo třeba, aby nejpozději dne 5. 1. 2010 byla kasační stížnost předána soudu, nebo soudu zaslána prostřednictvím držitele poštovní licence, popř. zvláštní poštovní licence, anebo předána orgánu, který má povinnost podání doručit. Z obsahu spisu však bylo zjištěno, že kasační stížnost byla podána k doručení Krajskému soudu v Ostravě na poště 792 01 Bruntál 1 pod č. R 036061 až dne 6. 1. 2010, tedy opožděně.

Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost stěžovatele proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 15. 12. 2009, č. j. 18 Cad 132/2009-6, odmítl podle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. ve spojení s § 120 téhož zákona, neboť byla podána opožděně.

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud za použití § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 téhož zákona tak, že žádný z účastníků nemá právo na jejich náhradu, neboť kasační stížnost byla odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 2. června 2010

JUDr. Marie Turková předsedkyně senátu