4 Ads 53/2010-87

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Jiřího Pally a JUDr. Marie Turkové v právní věci žalobce: J. B., zast. Mgr. Svatoplukem Šplechtnou, advokátem, se sídlem Jindřišská 20, Praha 1, proti žalovanému: Policejní prezident Policie České republiky, se sídlem Strojnická 935/27, Praha 7, v řízení o kasační stížnosti žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 10. 12. 2009, č. j. 8 Ca 141/2008-49,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodn ění:

Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 10. 12. 2009, č. j. 8 Ca 141/2008-49, zrušil rozhodnutí žalovaného ve věcech služebního poměru ze dne 24. 1. 2008, č. j. PPR-1368/K-PK-2007, a věc mu vrátil k dalšímu řízení. Žalobou přezkoumávaným rozhodnutím žalovaný zamítl odvolání žalobce a potvrdil rozhodnutí ředitele Policie České republiky, Správy hl. m. Prahy ve věcech služebního poměru ze dne 26. 6. 2007, č. j. 5412/2007, jímž byla zamítnuta žádost žalobce o poskytnutí doplatku odměny za služební pohotovost za dobu od 1. 7. 2000 do 30. 4. 2001.

Proti tomuto rozsudku podal žalovaný (dále jen stěžovatel ) včasnou kasační stížnost z důvodů uvedených § 103 odst. 1 písm. a) a d) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ).

Podáním ze dne 28. 5. 2010, které bylo Nejvyššímu správnímu soudu doručeno dne 31. 5. 2010, vzal stěžovatel svou kasační stížnost výslovně zpět. V tomto podání totiž uvedl, že nadále netrvá na důvodech kasační stížnosti, uplatňuje právo zpětvzetí a navrhuje, aby bylo řízení v souladu s § 47 s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s. zastaveno.

Podle § 37 odst. 4 s. ř. s. může vzít navrhovatel svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl. Jak stanoví § 47 písm. a) s. ř. s., soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět. Projev vůle stěžovatele ze dne 28. 5. 2010, jímž došlo ke zpětvzetí kasační stížnosti, je podle Nejvyššího správního soudu zcela jednoznačný, určitý a nevzbuzuje žádné pochybnosti o tom, že jím stěžovatel zamýšlel ukončení řízení o kasační stížnosti jeho zastavením. Vzhledem k tomu, že toto zpětvzetí kasační stížnosti bylo podáno poté, co byl spis předložen k rozhodnutí Nejvyššímu správnímu soudu, Nejvyšší správní soud v souladu s § 47 písm. a) s. ř. s. a § 108 odst. 2 s. ř. s., za použití § 120 téhož zákona, řízení zastavil.

O náhradě nákladů řízení před Nejvyšším správním soudem bylo za použití § 60 odst. 3 věty první s. ř. s. ve spojení s § 120 téhož zákona rozhodnuto tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti, neboť toto řízení bylo zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 2. června 2010

JUDr. Dagmar Nygrínová předsedkyně senátu