č. j. 4 Ads 48/2006-65

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a JUDr. Petra Průchy v právní věci žalobce: K. s. r. o., proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Praha 5, Křížová 25, o kasační stížnosti žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 7. 12. 2005, č. j. 12 Cad 34/2004-36,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 7. 12. 2005, č. j. 12 Cad 34/2004-36, k žalobě žalobce zrušil rozhodnutí žalované ze dne 20. 8. 2004, č. j. 332-6003-553-5.82004/KV, (kterým bylo zamítnuto odvolání žalobce a potvrzen Platební výměr Pražské správy sociálního zabezpečení ze dne 30. 6. 2004, č. 564/1648/04, jímž byl žalobci předepsán nedoplatek na pojistném na sociálním zabezpečení včetně penále) pro vady řízení a věc žalované vrátil k dalšímu řízení.

Proti tomuto rozsudku podala žalovaná (dále též stěžovatelka ) kasační stížnost poštovní přepravou, s datem podání k poštovní přepravě dne 6. 1. 2006, v níž navrhovala, aby napadený rozsudek byl zrušen a věc byla vrácena Městskému soudu v Praze k dalšímu řízení.

Kasační stížnost je podána opožděně.

Z obsahu spisu plyne, že napadený rozsudek byl stěžovatelce doručen do vlastních rukou dne 22. 12. 2005 (čtvrtek), což pracovnice žalované potvrdila vlastnoručním podpisem, jak vyplývá z doručenky založené ve spisu. V poučení napadeného rozsudku je v souladu s ustanovením § 106 odst. 2 s. ř. s. uvedeno, že proti tomuto rozsudku lze podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně ve lhůtě dvou týdnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení, prostřednictvím Městského soudu v Praze.

Podle § 40 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů(dále jen s. ř. s. ), lhůta stanovená tímto zákonem, výzvou nebo rozhodnutím soudu, počíná běžet počátkem dne následujícího poté, kdy došlo ke skutečnosti určující její počátek. To neplatí o lhůtách stanovených podle hodin. Podle odst. 2 téhož ustanovení, lhůta určená podle týdnů, měsíců nebo roků, končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty. Není-li takový den v měsíci, končí lhůta uplynutím posledního dne tohoto měsíce. Podle ustanovení § 40 odst. 4 téhož zákona je lhůta zachována, bylo-li podání v poslední den lhůty předáno soudu nebo jemu zasláno prostřednictvím držitele poštovní licence, anebo předáno orgánu, který má povinnost je doručit, nestanoví-li tento zákon jinak.

Jak již bylo výše uvedeno, napadený rozsudek byl stěžovatelce do vlastních rukou doručen ve čtvrtek dne 22. 12. 2005. Lhůta dvou týdnů k podání kasační stížnosti počala běžet v pátek dne 23. 12. 2005 (§ 40 odst. 1 s. ř. s.) a skončila ve čtvrtek dne 5. 1. 2006 (§ 40 odst. 2 s. ř. s.). Uvedený den-čtvrtek-se svým označením shoduje s označením dne, který určuje počátek lhůty k podání kasační stížnosti, jímž je den doručení napadeného rozsudku stěžovatelce, tedy čtvrtek 22. 12. 2005. K zachování lhůty pro podání kasační stížnosti bylo proto třeba, aby nejpozději dne 5. 1. 2006 byla kasační stížnost předána soudu, nebo soudu zaslána prostřednictvím držitele poštovní licence, popř. zvláštní poštovní licence, anebo předána orgánu, který má povinnost podání doručit.

Z obsahu spisu však plyne, že kasační stížnost byla podána doporučeně na poště P., pod x, dne 6. 1 .2006.

Z výše uvedeného tedy zcela jednoznačně plyne, že kasační stížnost nebyla podána včas. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 7. 12. 2005, č. j. 12 Cad 34/2004-36 odmítl podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s., neboť byla podána opožděně.

O nákladech řízení rozhodl soud za použití ustanovení § 60 odst. 3 a § 120 s. ř. s. tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti, neboť kasační stížnost byla odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 8. června 2006

JUDr. Marie Turková předsedkyně senátu