4 Ads 30/2013-7

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pally a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a Mgr. Aleše Roztočila v právní věci žalobce: M. Š., zast. Mgr. Lubošem Komůrkou, advokátem, se sídlem Benešova 8, Jihlava, proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 24. 1. 2013, č. j. 22 Ad 63/2011-95,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á.

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Ustanovenému zástupci žalobce Mgr. Luboši Komůrkovi s e n e p ř i z n á v á odměna za zastupování a náhrada hotových výdajů za řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 24. 1. 2013, č. j. 22 Ad 63/2011-95, bylo zastaveno řízení o žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne 25. 8. 2011, č. j. X, o přiznání starobního důchodu, neboť žalobce vzal při jednání soudu dne 24. 1. 2013 žalobu zpět. Toto usnesení bylo dne 11. 2. 2013 doručeno zástupci žalobce Mgr. Luboši Komůrkovi do datové schránky.

Dne 26. 3. 2013 byl Krajskému soudu v Brně doručen přípis žalobce (dále též stěžovatel ) podaný k poštovní přepravě dne 25. 3. 2013, v němž stěžovatel požádal o ustanovení nového zástupce, neboť s panem dr. L. Komůrkem skončil a dále vznesl dotaz, kdy obdrží od soudu vyrozumění , aby mohl podat odvolání . Přípisem ze dne 4. 4. 2013, č. j. 22 Ad 63/2011-103, soud stěžovateli sdělil, že usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 24. 1. 2013, č. j. 22 Ad 63/2011-95, nabylo právní moci dne 11. 2. 2013 a bylo doručeno Mgr. Luboši Komůrkovi, který stěžovatele zastupoval v žalobním řízení. Soud dále stěžovatele poučil o tom, že proti usnesení bylo možné podat kasační stížnost do dne 25. 2. 2013.

Podáním ze dne 8. 4. 2013, doručeným Krajskému soudu v Brně dne 9. 4. 2013, podal stěžovatel blanketní odvolání proti výše uvedenému usnesení a požádal o ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti.

Vyjádření žalované ke kasační stížnosti nebylo podáno.

Dříve, než Nejvyšší správní soud začne rozhodovat o věci samé, musí přezkoumat dodržení zákonných podmínek pro řízení o kasační stížnosti. Podle § 106 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ), musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti přitom nelze prominout (§ 106 odst. 2 věty poslední s. ř. s.). Podle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. soud odmítne návrh, jestliže byl podán opožděně.

V souzené věci bylo usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 24. 1. 2013, č. j. 22 Ad 63/2011-95, doručeno do datové schránky advokáta Mgr. Luboše Komůrky, který stěžovatele v žalobním řízení zastupoval, dne 11. 2. 2013. Tato skutečnost je zřejmá z doručenky založené na č. l. 96 spisu Krajského soudu v Brně sp. zn. 22 Ad 63/2011. Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 24. 1. 2013, č. j. 22 Ad 63/2011-95, bylo tedy zástupci stěžovatele doručeno do vlastních rukou dne 11. 2. 2013. Za den podání kasační stížnosti je pak podle názoru Nejvyššího správního soudu třeba považovat den 25. 3. 2013, kdy stěžovatel podal k poštovní přepravě přípis, v němž vyjádřil úmysl podat odvolání proti rozhodnutí krajského soudu a projevil zájem získat nového právního zástupce .

Jak je uvedeno shora, kasační stížnost musí být podána ve lhůtě do dvou týdnů po doručení rozhodnutí. Podle § 40 odst. 1 věty první s. ř. s. lhůta počíná běžet počátkem dne následujícího poté, kdy došlo ke skutečnosti určující její počátek. V daném případě bylo rozhodnutí zástupci stěžovatele doručeno v pondělí dne 11. 2. 2013. Lhůta pro podání kasační stížnosti tak počala běžet v úterý dne 12. 2. 2013. Podle § 40 odst. 2 věty první s. ř. s. lhůta určená podle týdnů, měsíců nebo roků končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty. Konec dvoutýdenní lhůty pro podání kasační stížnosti v dané věci proto připadl na pondělí dne 25. 2. 2013. Za této situace kasační stížnost měla být podána u soudu nebo k poštovní přepravě nejpozději dne 25. 2. 2013, aby byla zachována lhůta pro její podání. Kasační stížnost však byla podána k poštovní přepravě až dne 25. 3. 2013, jak vyplývá z obálky založené na č. l. 101 spisu Krajského soudu v Brně sp. zn. 22 Ad 63/2011. Kasační stížnost byla tedy podána opožděně. Zmeškání lhůty pro podání kasační stížnosti nelze podle § 106 odst. 2 věty poslední s. ř. s. prominout. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost podle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s., použitého přiměřeně podle § 120 s. ř. s., odmítl.

O nákladech řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud podle § 120 a § 60 odst. 3 věty první s. ř. s., neboť v případě odmítnutí kasační stížnosti nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o ní.

Stěžovateli byl pro řízení před krajským soudem ustanoven zástupcem advokát Mgr. Luboš Komůrka, který ho tak podle § 35 odst. 8 věty poslední s. ř. s. zastupuje i v řízení o kasační stížnosti. Ustanovenému zástupci však Nejvyšší správní soud odměnu za zastupování a náhradu hotových výdajů za řízení o kasační stížnosti nepřiznal, neboť v něm neučinil v zastoupení stěžovatele žádný úkon.

Za dané procesní situace se již Nejvyšší správní soud nezabýval žádostí stěžovatele o ustanovení jiného zástupce pro řízení o kasační stížnosti, neboť takový úkon by nemohlo nic změnit na závěru o zjevné opožděnosti kasační stížnosti. pokračování

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 7. května 2013

JUDr. Jiří Palla předseda senátu