č. j. 4 Ads 30/2006-26

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Dagmar Nygrínové v právní věci žalobce: P. B., proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, Praha 5, Křížová 25, v řízení o kasační stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 20. 12. 2005, č. j. 41 Cad 43/2005-15,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou v zákonné lhůtě se žalobce (dále jen stěžovatel ) domáhá zrušení shora označeného rozsudku, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení ze dne 27. 5. 2005, č. j. x. Tímto rozhodnutím byl stěžovateli podle ustanovení § 56 odst. 1 písm. a) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, odňat od 10. 7. 2005 plný invalidní důchod s odůvodněním, že podle posudku lékaře Okresní správy sociálního zabezpečení v Praze-východ, ze dne 4. 2. 2005, není žalobce plně invalidní, ale jen částečně invalidní.

Z ustanovení § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ) vyplývá, že stěžovatel musí být v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Protože stěžovatel při podání kasační stížnosti soudu nedoložil, že je zastoupen advokátem nebo že má sám požadované právnické vzdělání, vyzval Krajský soud v Praze stěžovatele usnesením ze dne 13. 2. 2006, č. j. 41 Cad 43/2005-22, aby ve stanovené patnáctidenní lhůtě ode dne doručení tohoto usnesení předložil soudu plnou moc udělenou soudu, Nejvyšší správní soud řízení zastaví (správně odmítne ).

Toto usnesení obsahuje i upozornění, že má-li účastník řízení za to, že jsou u něj splněny podmínky pro osvobození od soudních poplatků, může před uplynutím stanovené lhůty u podepsaného soudu navrhnout, aby mu bylo přiznáno osvobození od soudních poplatků a aby mu byl pro podání kasační stížnosti na náklady státu ustanoven zástupce z řad advokátů. Stejně tak dané usnesení obsahuje i další upozornění, a to, že bude-li účastníku řízení v této věci odmítnuto poskytnutí právních služeb advokátem, může požádat Českou advokátní komoru, aby mu určila advokáta.

Označené usnesení, jak vyplývá ze spisu, bylo stěžovateli doručeno do vlastních rukou dne 16. 2. 2006. Stěžovatel ve stanovené lhůtě, a ostatně ani později, soudu nepředložil plnou moc udělenou advokátovi k zastupování v tomto řízení, a ani jinak na tuto výzvu nereagoval. V daném řízení tedy není zastoupen.

Protože nezbytnou podmínkou, bez níž nelze v řízení o kasační stížnosti pokračovat, je povinné zastoupení stěžovatele advokátem a stěžovatel při podání kasační stížnosti zastoupení nedoložil, přičemž tento nedostatek nebyl ani v průběhu soudem poskytnuté lhůty odstraněn, nezbylo Nejvyššímu správnímu soudu než kasační stížnost podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) a § 120 s. ř. s. odmítnout. Nejvyšší správní soud tímto způsobem postupoval přesto, že krajský soud nesprávně poučil stěžovatele o tom, že v případě, že neodstraní nedostatek povinného zastoupení, řízení bude Nejvyšším správním soudem zastaveno, namísto správného- odmítnuto . Protože však právní účinky zastavení řízení a odmítnutí řízení jsou obdobné-ve věci nemůže být rozhodnuto meritorně-nepovažoval Nejvyšší správní soud za nutné vracet spis krajskému soudu za účelem správného poučení stěžovatele o případném odmítnutí návrhu.

O nákladech řízení rozhodl soud podle ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s., za použití § 120 s. ř. s., neboť v případech odmítnutí kasační stížnosti, nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 11. dubna 2006

JUDr. Marie Turková předsedkyně senátu