č. .j. 4 Ads 3/2007-107

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a JUDr. Petra Průchy v právní věci žalobce: J. M., proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, Praha 5, Křížová 25, v řízení o kasační stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 6. 11. 2006, č. j. 2 Cad 159/2006-48,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á.

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Podáním ze dne 15. 11. 2006, které Krajský soud v Českých Budějovicích vyhodnotil jako podání se znaky kasační stížnosti, žalobce (dále též stěžovatel ) brojí proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 6. 11. 2006, č. j. 2 Cad 159/2006-48, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení ze dne 17. 5. 2006, č. j. x, jímž byla zamítnuta žádost žalobce o poskytnutí zvláštního příspěvku k důchodu podle § 5 odst. 1 písm. a), c) zákona č. 357/2005 Sb., s odůvodněním, že neprokázal účast na rehabilitaci podle zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, ve znění zákona č. 47/1991 Sb.

Krajský soud v Českých Budějovicích přezkoumal napadené rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení ze dne 17. 5. 2006, č. j. X, v mezích žalobních bodů, jak mu ukládá § 75 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s. ), a dospěl k závěru, že žaloba žalobce není důvodná.

Podání, jímž žalobce brojí proti shora označenému rozsudku, a které krajský soud vyhodnotil jako podání se znaky kasační stížnosti, stěžovatel podal, aniž by byl zastoupen pro toto řízení advokátem, a také aniž by příp. požádal soud o ustanovení zástupce.

Z ustanovení § 105 odst. 2 s. ř. s. vyplývá, že stěžovatel musí být v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Protože stěžovatel při podání kasační stížnosti soudu nedoložil, že je zastoupen advokátem, nebo že má sám požadované právnické vzdělání, a současně protože se dané podání z pohledu požadavků, kladených zákonnou úpravou na kasační stížnost jevilo jako neurčité, vyzval Krajský soud v Českých Budějovicích stěžovatele usnesením ze dne 20. 11. 2006, č. j. 2 Cad 159/2006-58, aby ve stanovené lhůtě jednoho měsíce od doručení tohoto usnesení upřesnil, zda jeho podání ze dne 15. 11. 2006 má být pokládáno za kasační stížnost, a v případě, že ano, aby doložil v téže lhůtě, že je v řízení o kasační stížnosti zastoupen v souladu s § 105 odst. s. ř. s., a aby ve stejné lhůtě kasační stížnost doplnil o uvedení důvodů nezákonnosti rozsudku, kterým krajský soud rozhodl o jeho žalobě proti rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení ze dne 17. 5. 2006, č. j. x.

Na toto usnesení stěžovatel reagoval dopisem ze dne 22. 11. 2006, v němž vyjádřil podiv nad tím, že má být zastoupen advokátem, a dále uvedl, že s ustanoveným advokátem v minulosti v jiné věci neudělal dobrou zkušenost.

Poté se Krajský soud v Českých Budějovicích znovu obrátil na stěžovatele, a to přípisem ze dne 28. 11. 2006, v němž stěžovatele poučil, že z jeho dopisu ze dne 22. 11. 2006 není zřejmé, zda vyhověl výzvě soudu a je v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem, neboť plnou moc, která by přibrání advokáta dokládala, stěžovatel soudu nepředložil. Krajský soud v Českých Budějovicích stěžovatele znovu vyzval, aby obratem sdělil, zda si zvolil advokáta pro řízení o kasační stížnosti. Současně krajský soud stěžovatele poučil, že pokud by chtěl z důvodu nemajetnosti požádat o ustanovení advokáta soud, má se jednoznačně vyjádřit, že soud o ustanovení advokáta žádá, a současně vyplnit a zaslat zpět soudu prohlášení o majetkových poměrech, které soud ke svému přípisu stěžovateli přiložil.

Stěžovatel na tento dopis krajského soudu reagoval svým obsáhlým dopisem, v němž ve vztahu k ustanovení advokáta uvedl: když advokáta vyžadujete, pak ale žádám váš soud, aby mi přidělil pokud možno bývalého vysokého důstojníka STB. Současně k tomu to dopisu stěžovatel přiložil vyplněné prohlášení o majetkových poměrech.

Vzhledem k tomu, že stěžovatelem zaslané vyplněné prohlášení o majetkových poměrech nebylo úplné, vyzval Krajský soud v Českých Budějovicích stěžovatele dalším přípisem, v němž podrobněji stěžovatele poučil, co vše má být v prohlášení vyplněno, a požádal jej o nové vyplnění formuláře, který mu současně znovu zaslal.

Stěžovatel soudem zaslaný formulář vyplnil a s dalším obsáhlým dopisem jej zaslal Krajskému soud v Českých Budějovicích zpět.

Krajský soud v Českých Budějovicích následně usnesením ze dne 14. 12. 2006, č. j. 2 Cad 159/2006-76, rozhodl tak, že se žalobci nepřiznává osvobození od soudních poplatků, neboť dospěl k závěru, že žalobce má dostatek prostředků k tomu, aby nesl náklady právního zastoupení, a nejedná se tedy o případ, kdy by osvobození od soudních poplatků v úvahu přicházelo.

Stěžovatel na toto usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích reagoval opět dalším ještě rozsáhlejším dopisem, v němž lze k otázce nepřiznání osvobození od soudních poplatku, potažmo k nesplnění podmínek pro ustanovení advokáta, snad vztáhnout toliko větu ....tak to skončíme, a již mě ani neodepisujte.

Krajský soud v Českých Budějovicích poté věc předložil dne 29. 12. 2006 k rozhodnutí o kasační stížnosti Nejvyššímu správnímu soudu. Dne 18. 1. 2007 krajský soud dále Nejvyššímu správnímu soudu k předmětné věci dodatkem zaslal další značně obsáhlé podání žalobce ze dne 12. 1. 2007, které se však otázky nepřiznání osvobození od soudních poplatku, potažmo nesplnění podmínek pro ustanovení advokáta, nijak nedotýkalo.

Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že je třeba přece jen ještě znovu, v zájmu ochrany stěžovatelových práv, výslovně stěžovatele vyzvat k předložení plné moci udělené advokátovi a k doplnění kasační stížnosti, a současně stěžovatele poučit, že pokud nebudou nedostatky kasační stížnosti odstraněny, bude kasační stížnost s ohledem na § 37 odst. 5 s. ř. s. muset být odmítnuta. Proto Nejvyšší správní soud zaslal za účelem provedení ještě tohoto úkonu spis zpět Krajskému soudu v Českých Budějovicích.

Krajský soud v Českých Budějovicích následně usnesením ze dne 23. 2. 2007, č. j. 2 Cad 159/2006-95, stěžovateli uložil, aby ve lhůtě jednoho měsíce od doručení tohoto usnesení doplnil kasační stížnost o uvedení důvodů nezákonnosti dotčeného rozsudku krajského soudu, a dále, aby ve stejné lhůtě soudu doložil, že je v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem. Současně stěžovatele výslovně poučil, že pokud nebudou vytýkané vady jeho podání odstraněny, bude kasační stížnost podle § 37 odst. 5 s. ř. s. odmítnuta.

Toto usnesení, jak vyplývá ze spisu, bylo stěžovateli doručeno a stěžovatel je oproti podpisu převzal dne 27. 2. 2007. Na toto usnesení stěžovatel reagoval obsáhlým dopisem ze dne 2. 3. 2007, v jehož závěru uvedl dávám tímto plnou moc kterémukoliv advokátovi pro kasační stížnost, k usnesení 2 Cad 159/2006-95, ze dne 23. února 2007.

Návazně Krajský soud v Českých Budějovicích ještě stěžovateli zaslal přípis ze dne 6. 3. 2007, v němž jej v reakci na jeho předchozí dopis výslovně poučil, že je třeba, aby si stěžovatel sám zvolil konkrétního advokáta, toho pak zplnomocnil a soudu doložil, že je v řízení zastoupen advokátem. Na tento přípis soudu stěžovatel bezprostředně nereagoval.

Poté Krajský soud dne 30. 3. 2007 znovu předložil předmětnou věc k rozhodnutí o kasační stížnosti Nejvyššímu správnímu soudu. Následně dne 7. 5. 2007 Krajský soud v Českých Budějovicích zaslal k věci Nejvyššímu správnímu soudu další dopis stěžovatele, a to dopis ze dne 30. 4. 2007. K otázce zastoupení stěžovatele advokátem pro řízení o kasační stížnosti lze z uvedeného dopisu zřejmě vztáhnout toliko větu: Kopie toho, co Vám píši, předám mj. KSČM a uvidím, jestli to budou oni, kdo mi přidělí jenom Vámi požadovaného advokáta, který bude zastupovat mě a nebude se ztotožňovat s jakýmkoliv soudem.

Nejvyšší správní soud věc posoudil a dospěl k závěru, že stěžovatel ač byl řádně vyzván, aby si zvolil advokáta pro řízení o kasační stížnosti, bez něhož nelze řízení vést, a současně aby doplnil kasační stížnost o uvedení důvodů nezákonnosti napadeného rozsudku, byl poučen o důsledcích nevyhovění této výzvě, bylo mu následně výslovně vysvětleno, jak má postupovat a co má soudu doložit, aby se vyloučilo, že stěžovatel výzvě neporozuměl, přesto výzvě soudu stěžovatel nevyhověl a neposkytl tak soudu potřebnou součinnost, a fakticky tak znemožnil, aby v jeho věci mohlo být Nejvyšším správním soudem meritorně rozhodováno.

Protože nezbytnou podmínkou, bez níž nelze řízení o kasační stížnosti vést, je, jak bylo již výše uvedeno s odkazem na ust. § 105 odst. 2 s. ř. s., povinné zastoupení stěžovatele advokátem, a tento nedostatek nebyl přes opakované výzvy a vysvětlení ze strany soudu stěžovatelem v průběhu poskytnuté lhůty (a to nejen v návaznosti na usnesení ze dne 23. 2. 2007, č. j. 2 Cad 159/2006-95, ale ani v návaznosti na další vysvětlující dopis krajského soudu ze dne 6. 3. 2007) odstraněn, stěžovatel soudu plnou moc udělenou advokátovi, který jej bude v řízení o kasační stížnosti zastupovat nepředložil, a v podstatě již bez ohledu na to, že ve spojení s tím také nebyla v této lhůtě kasační stížnost řádně doplněna o uvedení důvodů nezákonnosti napadeného rozsudku, nebylo možno pro tento nedostatek v řízení pokračovat. Neodstranění vad brání věcnému vyřízení kasační stížnosti Nejvyšším správním soudem. Jedná se o nedostatek podmínek řízení, který přes výzvu soudu nebyl odstraněn, proto nezbylo Nejvyššímu správnímu soudu než kasační stížnost podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) a § 120 s. ř. s. odmítnout.

Na tyto možné důsledky byl přitom stěžovatel výslovně Krajským soudem v Českých Budějovicích v usnesení ze dne 23. 2. 2007, č. j. 2 Cad 159/2006-95, poučen, když bylo v usnesení uvedeno, že pokud nebudou vytýkané vady podání odstraněny, bude kasační stížnost podle § 37 odst. 5 s. ř. s. odmítnuta.

O nákladech řízení rozhodl soud podle ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s., neboť v případech odmítnutí kasační stížnosti, nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 23. května 2007

JUDr. Dagmar Nygrínová předsedkyně senátu