4 Ads 26/2009-152

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a JUDr. Petra Průchy v právní věci žalobkyň: a) MUDr. V. J., b) Mgr. O. J., proti žalované: Česká lékařská komora, se sídlem Dolní náměstí 38, Olomouc, o kasační stížnosti žalobkyň proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 5. 4. 2007, č. j. 22 Ca 118/2007-19,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 5. 4. 2007, č. j. 22 Ca 118/2007-19, odmítl žalobu žalobkyň proti úkonu žalované ze dne 20. 10. 2006, č. j. 1246/06, jímž byla žalobkyně a) vyzvána k zaplacení členského příspěvku člena České lékařské komory za rok 2004 ve výši 1470 Kč, a rozhodl dále, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. Soud konstatoval, že napadenou výzvu není možné pokládat za rozhodnutí a takový úkon je vyloučen ze soudního přezkumu ve správním soudnictví podle § 70 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále s. ř. s. ), neboť není rozhodnutím ve smyslu § 65 s. ř. s. Krajský soud v Ostravě proto žalobu jako nepřípustnou odmítl.

Proti tomuto usnesení podaly žalobkyně (dále jen stěžovatelky ) dne 24. 5. 2007 kasační stížnost, v níž požádaly o osvobození od soudních poplatků.

Žádosti stěžovatelek o osvobození od soudních poplatků Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 3. 9. 2007, č. j. 22 Ca 118/2008-41, nevyhověl.

Dne 30. 9. 2007 podaly stěžovatelky proti tomuto usnesení kasační stížnost.

Rozsudkem ze dne 17. 9. 2008 Nejvyšší správní soud zrušil usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 3. 9. 2007, č. j. 22 Ca 118/2008-41, a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení.

Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 8. 12. 2008, č. j. 22 Ca 118/2007-138, přiznal stěžovatelkám osvobození od soudních poplatků a současně stěžovatelky vyzval, aby ve lhůtě jednoho měsíce ode dne doručení usnesení doplnily kasační stížnost tak, že uvedou, kdo je bude v řízení o kasační stížnosti zastupovat. Soud poučil stěžovatelky, že nebude-li plná moc udělená advokátovi, příp. žádost o ustanovení právního zástupce zaslána krajskému soudu ve stanovené lhůtě, bude kasační stížnost odmítnuta.

Toto usnesení si stěžovatelky převzaly dne 13. 1. 2009, což dokládají doručenky založené ve spisu. Stěžovatelky reagovaly na tuto výzvu podáním ze dne 9. 2. 2009 adresovaným předsedovi Nejvyššího správního soudu a Krajskému soudu v Ostravě, ve kterém se však k uvedené výzvě nijak relevantně nevyjádřily.

Dne 16. 2. 2009 Krajský soud v Ostravě předložil spis Nejvyššímu správnímu soudu k rozhodnutí o kasační stížnosti.

Vzhledem k tomu, že stěžovatelky na výzvu soudu nepředložily plnou moc udělenou advokátu k zastupování v řízení o kasační stížnosti, Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že stěžovatelky nesplnily povinnost stanovenou v § 105 odst. 2 s. ř. s. Podle tohoto ustanovení musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem, pokud nemá vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštního zákona vyžadováno pro výkon advokacie.

Stěžovatelky vysokoškolské právnické vzdělání nemají (resp. nedoložily), avšak na výzvu soudu nepředložily plnou moc udělenou advokátu pro zastupování v tomto řízení, přestože byly řádně poučeny o možnosti odmítnutí kasační stížnosti.

Podle konstantní judikatury Nejvyššího správního soudu pokud stěžovatel není v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem (§ 105 odst. 2 s. ř. s.) a tato vada nebyla k výzvě soudu odstraněna, nelze v řízení pokračovat a soud kasační stížnost odmítne (srov. usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 11. 2003, č. j. 3 Afs 9/2003-19, www.nssoud.cz).

Nedostatek zastoupení stěžovatelek brání věcnému vyřízení kasační stížnosti. Jedná se o nedostatek podmínek řízení, který přes výzvu soudu nebyl odstraněn, proto Nejvyšší správní soud kasační stížnost stěžovatelek proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 5. 4. 2007, č. j. 22 Ca 118/2007-19, podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. ve spojení s § 120 téhož zákona odmítl.

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud za použití ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 téhož zákona tak, že žádný z účastníků nemá právo na jejich náhradu, neboť kasační stížnost byla odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 17. března 2009

JUDr. Marie Turková předsedkyně senátu