4 Ads 25/2009-62

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Marie Turkové v právní věci žalobkyně: N. T., proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 18. 8. 2008, č. j. 33 Cad 59/2008-34,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodn ění:

Žalovaná rozhodnutím ze dne 20. 2. 2008, č. X (dále jen napadené rozhodnutí ) přiznala žalobkyni podle § 39 odst. 1 písm. a) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a podle čl. 46 odst. 1 Nařízení Rady (EHS) 1408/71 plný invalidní důchod ve výši 7795 Kč měsíčně od 8. 2. 2006. Žalobkyně proti napadenému rozhodnutí podala žalobu kterou se domáhala, aby jí byl přiznán plný invalidní důchod od 3. 5. 2002, kdy údajně došlo ke zhoršení jejího zdravotního stavu a kdy byl její zdravotní stav shledán jako trvalý. Krajský soud v Brně (dále jen krajský soud ) rozsudkem ze dne 18. 8. 2008, č. j. 33 Cad 59/2008-34, (dále jen rozsudek ) její žalobu zamítl jako nedůvodnou.

Proti tomuto rozsudku krajského soudu podala žalobkyně (dále jen stěžovatelka ) dne 1. 10. 2008 včas kasační stížnost, v níž brojila proti závěrům Posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky v Brně ze dne 8. 7. 2008 a hodnocení dalších lékařských zpráv. Ohradila se proti tvrzením, že se nedostavovala na neurologické kontroly a jako důkazy přiložila kopie příslušných lékařských zpráv. Dále uvedla, že v této věci bude zastoupena advokátem, jehož jméno sdělí soudu do 14 dnů.

Krajský soud ji proto vyzval usnesením ze dne 6. 10. 2008, č. j. 33 Cad 49/2008-43, aby ve lhůtě jednoho měsíce ode dne doručení tohoto usnesení předložila soudu plnou moc udělenou advokátovi který ji bude zastupovat v řízení o kasační stížnosti a prostřednictvím svého advokáta doplnila, v jakém rozsahu napadá rozsudek a uvedla důvody kasační stížnosti podle § 103 odst. 1 s. ř. s. V usnesení ji poučil, že pokud tak neučiní, bude kasační stížnost odmítnuta podle § 37 odst. 5 s. ř. s. Zásilka obsahující toto usnesení byla uložena dne 6. 11. 2008, a předmětné usnesení tak nabylo právní moci v pondělí dne 10. 11. 2008. Stěžovatelka si zásilku osobně převzala dne 12. 11. 2008.

Stěžovatelka dne 1. 12. 2008 požádala podáním datovaným ze dne 25. 11. 2008 krajský soud o osvobození od soudních poplatků v řízení o kasační stížnosti, neboť se jedná o řízení ve věci důchodového pojištění, je plně invalidní, pečuje o dítě a je zdravotně postiženou osobou. Krajský soud tuto žádost vyložil jako žádost o ustanovení advokáta, a proto ji přípisem ze dne 2. 12. 2008 vyzval, aby ve lhůtě 2 týdnů doložila svoje skutečné náklady na bydlení. Zároveň ji poučil, že pokud tak neučiní, bude její žádost o ustanovení advokáta zamítnuta. Zásilka obsahující tento přípis byla uložena u držitele poštovní licence dne 5. 12. 2008. Zásilka tak byla ve smyslu § 50c odst. 4 o. s. ř. doručena dne 8. 12. 2008, přičemž osobně si ji stěžovatelka převzala dne 11. 12. 2008.

Protože stěžovatelka k výzvě soudu nedoložila do soudního spisu žádné podání, krajský soud její žádost datovanou ze dne 25. 11. 2008 zamítl usnesením ze dne 12. 1. 2009, č. j. 33 Cad 59/2008-51, a opětovně ji vyzval, aby ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení této výzvy předložila krajskému soudu plnou moc advokáta, který ji bude zastupovat v řízení o kasační stížnosti proti rozsudku krajského soudu a poučil ji, že pokud této výzvě nevyhoví, bude její kasační stížnost Nejvyšším správním soudem odmítnuta. Zásilka obsahující toto usnesení byla stěžovatelce doručena v pondělí dne 19. 1. 2009, kdy si ji stěžovatelka osobně převzala, a tímto dnem nabylo právní moci. Nejvyšší správní soud upozorňuje, že předmětné usnesení nenabylo právní moci dne 18. 1. 2009, neboť zásilka byla uložena na poště ve čtvrtek dne 15. 1. 2009 a poslední den úložní lhůty by tak připadl na neděli. Připadne-li však konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je podle § 57 odst. 2 věty druhé o. s. ř. posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den.

Vzhledem k tomu, že stěžovatelka na tuto výzvu obsaženou v usnesení ze dne 12. 1. 2009, č. j. 33 Cad 59/2008-51, nereagovala, tj. nedoplnila kasační stížnost v určené lhůtě o požadovanou plnou moc, předložil krajský soud kasační stížnost, poté co ji doručil k vyjádření ostatním účastníkům řízení, spolu se spisem Nejvyššímu správnímu soudu.

Nejvyšší správní soud ze soudního spisu zjistil, že do předmětného spisu krajského soudu vedeného pod spisovou značkou 33 Cad 59/2008 bylo založeno podání stěžovatelky spolu s průvodním přípisem Okresního soudu ve Zlíně (viz č. l. 52-56 soudního spisu). Z těchto listin vyplývá, že stěžovatelka zaslala dne 17. 12. 2008 krajskému soudu tiskopis potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech pro osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce ve věci, aniž však své podání opatřila spisovou značkou. Následující den pak tento tiskopis došel na pobočku krajského soudu ve Zlíně, z níž byl postoupen Okresnímu soudu ve Zlíně, který vyzval stěžovatelku, aby své podání upřesnila uvedením spisové značky. Poté co stěžovatelka výzvě vyhověla, zaslal Okresní soud ve Zlíně předmětný tiskopis krajskému soudu ke spisové značce. Podání stěžovatelky obsahující předmětný tiskopis tak došlo ke spisové značce až dne 23. 1. 2009.

Nejvyšší správní soud připomíná, že aby se mohl zabývat posouzením merita věci, musí být splněny tzv. podmínky řízení. Mezi tyto podmínky řízení patří i povinné zastoupení stěžovatele advokátem dle § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. )

Podle § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Pokud totiž stěžovatel není v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem (§ 105 odst. 2 s. ř. s.) a tato vada nebyla k výzvě soudu odstraněna, nelze v řízení pokračovat a soud kasační stížnost odmítne podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s.

(viz usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 11. 2003, č. j. 3 Afs 9/2003-19, přístupné na www.nssoud.cz).

Kasační stížnost musí mít také náležitosti stanovené v § 106 odst. 1 s. ř. s. Pokud je podání nemá, musí být podle odst. 3 téhož ustanovení doplněny ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení vyzývajícího k odstranění vad. Chybějící náležitosti (zejména rozsah napadení a vymezení důvodů) brání v pokračování v řízení, neboť v něm je Nejvyšší správní soud vázán rozsahem kasační stížnosti a jejími důvody. V daném případě kasační stížnost stěžovatelky neobsahovala ani zákonné náležitosti uvedené v § 106 odst. 1 s. ř. s. ani k ní stěžovatelka nedoložila, že je v řízení o kasační stížnosti zastoupena advokátem nebo že má vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Stěžovatelka v zákonné lhůtě neodstranila vady podání spočívající v chybějících náležitostech kasační stížnosti ani nedoložila plnou moc prokazující, že je zastoupena advokátem či doklad prokazující, že má vysokoškolské právnické vzdělání, ale pouze soud požádala o osvobození od soudních poplatků. Krajský soud tuto žádost vyložil velice extenzivně ve prospěch stěžovatelky, když ji posoudil jako žádost o ustanovení advokáta. Tuto žádost následně krajský soud zamítl usnesením ze dne 12. 1. 2009, č. j. 33 Cad 59/2008-51, a opětovně ji vyzval, aby ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení této výzvy předložila krajskému soudu plnou moc advokáta, který ji bude zastupovat v řízení o kasační stížnosti proti rozsudku krajského soudu a poučil ji, že pokud této výzvě nevyhoví, bude její kasační stížnost odmítnuta.

Proti tomuto usnesení si stěžovatelka nepodala kasační stížnost a ani přes výzvu soudu nepředložila plnou moc udělenou advokátovi pro zastupování v řízení nebo doklad prokazující vyžadované právnické vzdělání. Rovněž tak do doby vydání rozhodnutí Nejvyššího správního soudu o kasační stížnosti neodstranila její vady, když nedoplnila její chybějící náležitosti.

Nejvyšší správní soud podotýká, že na věci nic nemění skutečnost, že stěžovatelka podala ke krajskému soudu tiskopis potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech pro osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce ve věci, který nebyl založen do příslušného spisu, neboť výhrady proti výroku rozhodnutí, kterým jí nebyl ustanoven zástupce pro řízení, mohla stěžovatelka uplatnit jen v řízení o kasační stížnosti podané proti uvedenému usnesení krajského soudu. Stěžovatelka však proti tomuto usnesení ze dne 12. 1. 2009, č. j. 33 Cad 59/2008-51, kterým byla zamítnuta návrh její žádost na ustanovení zástupce a kterým byla vyzvána, aby v souladu s ustanovením § 105 odst. 5 s. ř. s. předložila plnou moc udělenou advokátovi, případně doložila, že má vysokoškolské vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie, nebrojila. Nejvyšší správní soud nemůže v tomto řízení o kasační stížnosti proti rozsudku krajského soudu přezkoumávat usnesení krajského soudu vydané až po tomto rozsudku, když proti němu kasační stížnost, která přicházela v úvahu, podána nebyla.

Nadto Nejvyšší správní soud považuje za nutné upozornit, že podaná kasační stížnost nebyla soudem projednatelná, neboť stěžovatelka ani na základě předchozí výzvy krajského soudu nedoplnila kasační stížnost o soudem požadované náležitosti. Byl zde tedy dán také důvod pro odmítnutí kasační stížnosti podle § 37 odst. 5 s. ř. s. použitého obdobně podle § 106 odst. 1 s. ř. s., neboť stěžovatelka přes výzvu soudu neodstranila nedostatky kasační stížnosti a v řízení proto není možné pokračovat.

Neodstranění vad kasační stížnosti spočívající v jejích chybějících náležitostech (zejména rozsahu napadení a vymezení důvodů) a nepředložení plné moci advokátovi brání věcnému projednání kasační stížnosti (viz usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 6. 2003, č. j. 2 Ads 29/2003-40). Jedná se o nedostatek podmínek řízení, který přes výzvu soudu nebyl odstraněn. Nejvyšší správní soud z uvedených důvodů kasační stížnost podle § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítl.

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud za použití ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 120 téhož zákona tak, že žádný z účastníků nemá právo na jejich náhradu, neboť kasační stížnost byla odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 27. března 2009

JUDr. Dagmar Nygrínová předsedkyně senátu