4 Ads 21/2013-72

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců Mgr. Aleše Roztočila a JUDr. Jiřího Pally v právní věci žalobkyně: M. P., zast. JUDr. Alenou Jirovcovou, advokátkou, se sídlem Šafaříkova 161, Jičín, proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 19. 2. 2013, č. j. 29 Ad 4/2013-38,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e.

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Zástupkyni žalobkyně, JUDr. Aleně Jirovcové, advokátce, s e p ř i z n á v á odměna za zastupování v řízení o kasační stížnosti ve výši 2.456 Kč, která jí bude z účtu Nejvyššího správního soudu vyplacena do 60 dnů od právní moci tohoto usnesení. Náklady právního zastoupení žalobkyně nese stát.

Odůvodnění:

Žalobkyně se kasační stížností domáhala zrušení usnesení K rajského soudu v Hradci Králové ze dne 19. 2. 2013, č. j. 29 Ad 4/2013-38, kterým bylo odmítnuto její podání proti oznámení žalované ze dne 21. 12. 2012, č. j. 485 928 044, jímž žalovaná seznámila žalobkyni s úpravou vyplácených důchodů dle vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí č. 324/2012 Sb., podle níž žalobkyni náleží starobní důchod v základní částce 2.330 Kč měsíčně, v procentní výši v částce 2.274 Kč měsíčně, vdovský důchod v procentní výši v částce 646 Kč měsíčně, celkem tedy 5.250 Kč měsíčně. Své usnesení odůvodnil krajský soud tak, že uvedené oznámení žalované není rozhodnutím podle § 65 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (s. ř. s.), a jako takové je vyloučeno ze soudního přezkumu.

V průběhu řízení před Nejvyšším správním soudem požádala žalobkyně o ustanovení zástupce a soudu zaslala vyplněný formulář Potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech pro osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce. Protože soud došel k závěru, že žalobkyně splňuje zákonné podmínky pro ustanovení zástupce ve smyslu § 35 odst. 8 s. ř. s. a je dána i potřeba tohoto zastoupení, ustanovil usnesením ze dne 12. 4. 2013, č. j.-45, zástupkyní žalobkyně pro řízení o kasační stížnosti JUDr. Alenu Jirovcovou, advokátku.

V přípise ze dne 23. 5. 2013 uvedla žalobkyně prostřednictvím své zástupkyně, že své podání ze dne 26. 2. 2013 bere v plném rozsahu zpět a navrhla, aby soud řízení zastavil.

Žalobkyně sdělila, že uvedeným podáním pouze chtěla informovat Nejvyšší správní soud o nedostatcích žalované v případě výpočtu jejího důchodu.

Podle § 37 odst. 4 s. ř. s. může vzít navrhovatel svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl. Jak stanoví § 47 písm. a) s. ř. s., soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět.

Protože žalobkyně vzala své podání zcela zpět podáním, které nevzbuzuje pochybnosti, ve smyslu § 37 odst. 4 s. ř. s. Nejvyšší správní soud v souladu s § 47 písm. a) s. ř. s. použitým přiměřeně podle § 120 s. ř. s. řízení o kasační stížnosti zastavil.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 věty první s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s., podle něhož nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Žalobkyně byla v řízení zastoupena soudem ustanovenou advokátkou, JUDr. Alenou Jirovcovou. V takovém případě hotové výdaje zástupce a odměnu za zastupování stát (§ 35 odst. 8, § 120 s. ř. s.). Odměna zástupkyni stěžovatelky byla stanovena za jeden úkon právní služby, tj. převzetí a příprava zastoupení podle § 11 odst. 1 písm. a) vyhlášky ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, a za jeden úkon právní služby, za nějž náleží odměna ve výši jedné poloviny, tj. sepis zpětvzetí kasační stížnosti podle § 11 odst. 2 a 3 advokátního tarifu. Za výše uvedené úkony tak náleží zástupkyni stěžovatelky odměna ve výši 1.000 Kč a 500 Kč podle § 9 odst. 2 advokátního tarifu a dále režijní paušál ve výši 2 x 300 Kč podle § 13 odst. 3 advokátního tarifu., tj. 2.100 Kč. Nejvyšší správní soud dále přiznal zástupkyni stěžovatelky náhradu cestovních výdajů ve výši 156 Kč z důvodu cesty ke stěžovatelce za účelem konzultace, tedy ze sídla zástupkyně v Jičíně do bydliště stěžovatelky v Lomnici nad Popelkou a zpět v celkové vzdálenosti 26 km. Tato cesta byla realizována vozidlem Peugeot 207 SW s průměrnou spotřebou 6,6 litrů paliva na 100 km, přičemž výše průměrné ceny za 1 litr automobilového benzinu 95 oktanů činí 36,10 Kč a základní sazba za jeden kilometr jízdy činí 3,60 Kč [§ 13 odst. 1 a 4 advokátního tarifu ve spojení s § 1 písm. b) a § 4 písm. a) vyhlášky č. 472/2012 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad]. Nejvyšší správní soud přiznal zástupkyni stěžovatelky rovněž náhradu za promeškaný čas ve výši 200 Kč v rozsahu 2 započatých půlhodin po 100 Kč [§ 14 odst. 1 písm. a) a odst. 3 advokátního tarifu], celkem tedy zástupkyni stěžovatelky přiznal odměnu za zastupování a náhradu hotových výdajů ve výši 2.456 Kč. Tato částka jí bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do 60 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

K podání ustanovené advokátky ze dne 23. 5. 2013, v němž vyčísluje svou odměnu jako sestávající ze 3 úkonů právní služby, 3 režijních paušálů, náhrady cestovních výdajů ve výši 158 Kč a náhrady za promeškaný čas ve výši 200 Kč, uvádí Nejvyšší správní soud, že podle jeho názoru nelze přípis ustanoveného advokáta, kterým toliko sděluje, že nevznáší námitku podjatosti vůči soudcům, kteří jsou členy senátu rozhodujícího ve věci, a zároveň informuje, že není plátcem DPH (přípis ustanovené advokátky ze dne 30. 4. 2013), považovat za úkon právní služby, za nějž by náležela odměna podle § 11 advokátního tarifu. Jak už se Nejvyšší správní soud vyjádřil ve svém rozsudku ze dne 13. 12. 2006, č. j. 1 Azs 47/2006-84, dostupném z www.nssoud.cz, úkon převzetí zastoupení ve smyslu § 11 odst. 1 písm. b) advokátního tarifu v sobě zahrnuje určitý provázaný soubor dílčích činností advokáta při převzetí případu a přípravě zastoupení, jejichž základní určující charakteristikou je účel (příprava zastoupení) a to, že se dějí v úvodní fázi poskytování právní služby. Sdělení soudu, pokračování že účastník nevznáší námitku podjatosti proti soudcům, kteří mají v předmětné věci dle rozvrhu práce rozhodovat, je právě takovým úkonem, a proto za něj zvláštní odměna nenáleží.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 30. května 2013

JUDr. Dagmar Nygrínová předsedkyně senátu