č. j. 4 Ads 21/2006-25

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Marie Turkové v právní věci žalobce: S. M., proti žalovanému: Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor sociálních věcí, se sídlem Jeremenkova 40a, Olomouc, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 25. 3. 2005, č. j. KUOK/6186/05/OSV-DS/7025/SD-49, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 38 Cad 10/2005, o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 14. 4. 2005, č. j. 38 Cad 10/2005-12,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádnému z účastníků s e n e p ř i z n á v á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobce (dále též stěžovatel ) včas podanou kasační stížností napadá shora označené usnesení Krajského soudu v Ostravě, kterým byla přerušeno řízení o žalobě, jíž se žalobce domáhal zrušení shora označeného rozhodnutí žalovaného. Tímto rozhodnutím žalovaného bylo zamítnuto odvolání žalobce proti rozhodnutí Městského úřadu v Zábřehu, odboru sociálního a zdravotního, ze dne 3. 2. 2005, č. j. Soc/359/552/2005/Dv, jímž nebyla žalobci přiznána dávka sociální péče, a toto rozhodnutí bylo potvrzeno.

Stěžovatel současně požádal o ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti, a o přiznání odkladného účinku kasační stížnosti.

Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 14. 4. 2005, č. j. 38 Cad 10/2005-12, bylo rozhodnuto o přerušení řízení s odůvodněním, že Krajský soud v Ostravě zjistil ze soudního spisu Okresního soudu v Šumperku, sp. zn. P 335/88, že usnesením tohoto okresního soudu ze dne 7. 6. 1994, č. j. P 335/88-101, bylo zahájeno řízení o zbavení předmětného usnesení Krajského soudu v Ostravě ukončeno.

Vzhledem k tomu, že probíhá toto jiné řízení, jehož výsledek může mít vliv na rozhodování ve věci samé, rozhodl krajský soud podle § 109 odst. 2 písm. c) o. s. ř. o přerušení řízení.

Žalobce podal proti tomuto usnesení kasační stížnost téměř nečitelného obsahu, v níž žádal jeho zrušení napadeného usnesení. Krajský soud v Ostravě poté kasační stížnost předložil Nejvyššímu správnímu soudu, aniž by odstraňoval vady kasační stížnosti nebo rozhodoval o žádosti žalobce o ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti.

Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že podání kasační stížnosti nebylo přípustné. Usnesením, jehož zrušení se stěžovatel kasační stížností domáhá, bylo podle § 109 odst. 2 písm. c) o. s. ř. rozhodnuto o přerušení řízení z důvodu, že probíhá řízení, v němž je řešena otázka, která může mít význam pro rozhodnutí soudu; v daném případě se jednalo o řízení o zbavení žalobce způsobilosti k právním úkonům. Obdobné ustanovení o přerušení řízení obsahuje i zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ). V ustanovení § 48 odst. 2 písm. e) s. ř. s. se uvádí, že předseda senátu může řízení usnesením přerušit, jestliže zjistí, že probíhá řízení, jehož výsledek může mít vliv na rozhodování soudu o věci samé nebo takové řízení sám vyvolá. Podle § 64 s. ř. s. platí pro řízení před správními soudy podpůrné přiměřené použití ustanovení prvé a třetí části občanského soudního řádu.

Rozhodnutí o přerušení řízení se řadí mezi rozhodnutí svou povahou dočasná. V § 104 odst. 3 písm. c) s. ř. s. je uvedeno, že proti rozhodnutí povahy dočasné není kasační stížnost přípustná. Nejvyšší správní soud proto podle § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s., užitého přiměřeně podle § 120 s. ř. s., kasační stížnost žalobce směřující proti usnesení Krajského soudu v Ostravě o přerušení řízení jako nepřípustnou odmítl.

Za tohoto stavu věci Nejvyšší správní soud nerozhodoval o návrhu stěžovatele na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti.

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti soud rozhodl podle § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, pokud byla kasační stížnost odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 30. března 2006

JUDr. Dagmar Nygrínová předsedkyně senátu