4 Ads 202/2015-31

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pally a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a Mgr. Aleše Roztočila v právní věci žalobkyně: E. S., zast. opatrovnicí JUDr. Hanou Homolkovou, advokátkou, se sídlem Krajinská 43/8, České Budějovice, proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 31. 7. 2015, č. j. 10 A 130/2013-84,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Advokátce JUDr. Haně Homolkové, se sídlem Krajinská 43/8, České Budějovice, s e n e p ř i z n á v á odměna za zastupování a náhrada hotových výdajů.

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 31. 7. 2015, č. j. 10 A 130/2013-84, Krajský soud v Českých Budějovicích odmítl žalobu proti nezákonnému zásahu, [ ], jenž měl spočívat ve vydání zamítavého rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení [tzn. žalované] a dále ve způsobu provádění dokazování při vydání rozhodnutí a v postupu žalované, která se řídila při vydání rozhodnutí závazným právním názorem krajského soudu v jeho pravomocném rozhodnutí, který žalobkyně neakceptovala. V odůvodnění krajský soud konstatoval, že žalobkyně měla možnost bránit se proti popsanému jednání žalované žalobou podle § 65 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen s. ř. s. ), což ostatně v jiném soudním řízení učinila. Přitom podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 1. 12. 2004, sp. zn. 3 As 52/2003, a ze dne 4. 8. 2005, sp. zn. 2 Aps 3/2004, možnost úspěšně podat žalobu proti nezákonnému zásahu nastupuje teprve tehdy, pokud žaloba proti rozhodnutí nepřipadá v úvahu. Vzhledem k této skutečnosti krajský soud posoudil žalobu jako nepřípustnou podle § 85 s. ř. s.

Proti tomuto usnesení podala žalobkyně (dále jen stěžovatelka ) prostřednictvím své opatrovnice včasnou kasační stížnost z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 písm. d) a e) s. ř. s. V ní se uvádí, že kasační stížnost byla podána na výslovný pokyn stěžovatelky adresovaný opatrovnici, že napadené usnesení je nezákonné a zmatečné z důvodu nesprávného postupu soudu a že je stěžovatelka ve věci projednávané žalovanou připravena na obranu svých základních práv vyčerpat všechny opravné prostředky. Dále stěžovatelka navrhla, aby Nejvyšší správní soud napadené usnesení zrušil a věc vrátil krajskému soudu k dalšímu řízení. Takto podaná kasační stížnost tedy neobsahovala žádnou konkrétní stížnostní námitku.

V doplnění kasační stížnosti stěžovatelka odkázala na kasační důvod podle § 103 odst. 1 písm. b) s. ř. s., pod který podřadila stížnostní námitku, že žalovaná nepoužila pro výpočet důchodu všechny relevantní doklady a skutková podstata tak v daném řízení nemá oporu ve spisech.

Tato jediná konkrétně formulovaná kasační námitka však obsahově nesměřovala vůči usnesení o odmítnutí žaloby, nýbrž vůči meritornímu posouzení, ke kterému krajský soud vůbec nemohl přistoupit, neboť podanou žalobu shledal nepřípustnou podle § 85 s. ř. s.

Z těchto důvodů Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 10. 9. 2015, č. j.-8, stěžovatelku vyzval, aby ve lhůtě jednoho měsíce od doručení tohoto usnesení prostřednictvím svém opatrovnice doplnila kasační stížnost tak, že uvede, v jakém rozsahu a z jakých konkrétních důvodů usnesení krajského soudu napadá. Zároveň stěžovatelku poučil, že nebude-li kasační stížnost ve stanovené lhůtě doplněna, Nejvyšší správní soud ji odmítne podle § 37 odst. 5 s. ř. s.

Na tuto výzvu však stěžovatelka ve stanovené lhůtě reagovala jen zopakováním stejné námitky, že žalovaná pro výpočet důchodu nepoužila všechny relevantní doklady a skutková podstata tak v daném řízení nemá oporu ve spisech. Kasační stížnost proti napadenému usnesení o odmítnutí žaloby tedy i nadále neobsahuje žádný konkrétní stížnostní bod, kterým by se Nejvyšší správní soud mohl zabývat a na základě něho kasační stížnost meritorně projednat.

Vzhledem k tomu, že kasační stížnost nebyla na výzvu soudu požadovaným způsobem doplněna a pro tento nedostatek tak v řízení o ní není možno pokračovat, Nejvyšší správní soud kasační stížnost podle § 37 odst. 5 s. ř. s. ve spojení s § 120 téhož zákona odmítl.

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud za použití § 60 odst. 3 věty první s. ř. s. ve spojení s § 120 téhož zákona tak, že žádný z účastníků nemá právo na jejich náhradu, neboť kasační stížnost byla odmítnuta. Nejvyšší správní soud současně nepřiznal ustanovené opatrovnici žalobkyně advokátce JUDr. Haně Homolkové odměnu za zastupování a náhradu hotových výdajů, neboť se jich výslovně vzdala.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 21. října 2015

JUDr. Jiří Palla předseda senátu