4 Ads 2/2009-106

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a JUDr. Jiřího Pally v právní věci žalobce: J. B., proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích ze dne 19. 8. 2008, č. j. 53 Cad 7/2008-29,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích rozsudkem ze dne 19. 8. 2008, č. j. 53 Cad 7/2008-29, zamítl žalobu žalobce proti rozhodnutí žalované ze dne 2. 1. 2008, č. X, jímž žalovaná odňala žalobci podle ustanovení § 56 odst. 1 písm. a) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, od 2. 2. 2008 částečný invalidní důchod.

Proti tomuto rozsudku podal žalobce (dále jen stěžovatel ) včas kasační stížnost a požádal o ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti.

Krajský soud v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích usnesením ze dne 3. 11. 2008, č. j. 53 Cad 7/2008-53, žádost žalobce o ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti zamítl. Proti tomuto usnesení podal žalobce včas kasační stížnost, kterou Nejvyšší správní soud rozsudkem ze dne 24. 4. 2009, č. j. 4 Ads 3/2009-66, zamítl. V odůvodnění Nejvyšší správní soud uvedl, že stěžovatel v době rozhodování krajského soudu netrpěl takovým nedostatkem finančních prostředků, který by mu bránil v přístupu k soudu.

Krajský soud v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích usnesením ze dne 22. 5. 2009, č. j. 53 Cad 7/2008-75, stěžovatele vyzval, aby ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení doplnil náležitosti kasační stížnosti tak, že je povinen předložit plnou moc pro zastoupení v řízení o kasační stížnosti advokátem. Současně stěžovatele poučil o tom, že neodstraní-li uvedenou vadu a nedoplní kasační stížnost o uvedenou náležitost ve stanovené lhůtě, soud kasační stížnost odmítne.

Podáním ze dne 8. 6. 2009 stěžovatel soudu sdělil, že splňuje podmínky pro osvobození od soudních poplatků i pro ustanovení zástupce, a zdůraznil, že krajský soud mu ve věci vedené pod sp. zn. 58 Ca 8/2009 zástupce ustanovil a podmínky pro ustanovení zástupce ex offo trvají beze změny.

Dne 10. 7. 2009 krajský soud opětovně předložil spis zdejšímu soudu k rozhodnutí o kasační stížnosti proti rozsudku krajského soudu ze dne 19. 8. 2008, č. j. 53 Cad 7/2008-29, s tím, že žalobce není zastoupen advokátem.

Nejvyšší správní soud zjistil, že žalobce podal proti zmíněnému rozsudku Nejvyššího správního soudu ústavní stížnost, a proto usnesením ze dne 29. 7. 2009, č. j.-98, řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích ze dne 19. 8. 2008, č. j. 53 Cad 7/2008-29, přerušil do doby rozhodnutí Ústavního soudu ve věci sp. zn. II. ÚS 1405/09.

Dne 17. 9. 2009 bylo Nejvyššímu správnímu soudu doručeno usnesení Ústavního soudu ze dne 8. 9. 2009, sp. zn. II. ÚS 1405/09, jímž soud ústavní stížnost žalobce odmítl jako zjevně neopodstatněnou. V odůvodnění Ústavní soud konstatoval, že krajský soud i Nejvyšší správní soud ve svých rozhodnutích přehledně a srozumitelně vyložily důvody, pro které byl stěžovatelův návrh na ustanovení zástupce i kasační stížnost zamítnuty. K námitce stěžovatele, že v jiném řízení vedeném u téhož krajského soudu mu bylo osvobození od soudních poplatků přiznáno, Ústavní soud připomněl, že úvahy soudu se neomezují toliko na mechanické posouzení majetkových poměrů žadatele, nýbrž že soud zohledňuje i předpokládanou finanční náročnost právního zastoupení vzhledem k okolnostem každého případu. Skutečnost, že v jiném případě toto zhodnocení vyšlo pro stěžovatele příznivě, nemá právní relevanci pro nyní posuzovanou věc. Ústavní soud neshledal v napadených rozhodnutích žádné porušení ústavně zaručených práv stěžovatele.

Usnesením ze dne 17. 9. 2009, č. j.-103, Nejvyšší správní soud vyslovil, že v řízení se pokračuje.

Vzhledem k tomu, že stěžovatel na výzvu soudu nepředložil plnou moc udělenou advokátu k zastupování v řízení o kasační stížnosti, Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že stěžovatel nesplnil povinnost stanovenou v § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ). Podle tohoto ustanovení musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem, pokud nemá vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštního zákona vyžadováno pro výkon advokacie.

Stěžovatel vysokoškolské právnické vzdělání nemá (resp. nedoložil), avšak na výzvu soudu nepředložil plnou moc udělenou advokátu pro zastupování v tomto řízení, přestože byl řádně poučen o možnosti odmítnutí kasační stížnosti.

Nejvyšší správní soud poukazuje na shora citované usnesení Ústavního soudu, který potvrdil správnost závěrů krajského soudu i Nejvyššího správního soudu, že stěžovatel nesplňuje podmínky pro osvobození od soudních poplatků, tedy ani podmínky pro ustanovení zástupce z řad advokátů. Stěžovatel sám uvedl, že se jeho finanční situace nezměnila; podmínky pro ustanovení zástupce tedy ani nadále nesplňuje. Na tomto závěru nic nemění ani skutečnost, že krajský soud v jiné věci stěžovateli zástupce ustanovil; toto rozhodnutí nebylo podrobeno přezkumu Nejvyšším správním soudem, pravděpodobně vychází z jiných okolností případu a pro posuzovanou věc není právně relevantní, jak uvedl Ústavní soud.

Podle konstantní judikatury Nejvyššího správního soudu pokud stěžovatel není v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem (§ 105 odst. 2 s. ř. s.) a tato vada nebyla k výzvě soudu odstraněna, nelze v řízení pokračovat a soud kasační stížnost odmítne (srov. usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 11. 2003, č. j. 3 Afs 9/2003-19, www.nssoud.cz).

Nedostatek zastoupení stěžovatele brání věcnému vyřízení kasační stížnosti. Jedná se o nedostatek podmínek řízení, který přes výzvu soudu nebyl odstraněn, proto Nejvyšší správní soud kasační stížnost stěžovatele proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích ze dne 19. 8. 2008, č. j. 53 Cad 7/2008-29, podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. ve spojení s § 120 téhož zákona odmítl.

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud za použití ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 téhož zákona tak, že žádný z účastníků nemá právo na jejich náhradu, neboť kasační stížnost byla odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 24. září 2009

JUDr. Marie Turková předsedkyně senátu