4 Ads 199/2008-98

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Marie Turkové v právní věci žalobce: I. M., proti žalovanému: Ministerstvo práce a sociálních věcí, se sídlem Na Poříčním právu 376/1, Praha 2, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 27. 9. 2007, č. j. 2 Cad 43/2007-38,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodn ění:

Kasační stížností podanou v zákonné lhůtě se žalobce (dále jen stěžovatel ) domáhal zrušení shora označeného rozsudku, jímž městský soud zamítl žalobu stěžovatele proti rozhodnutí žalovaného ze dne 30. 4. 2007, č. j. 2007/30763-442, a zároveň prvoinstančnímu rozhodnutí Úřadu práce v Ostravě, č. j. OTC-1500/2007-KZ2, jímž nebyla stěžovateli přiznána podpora v nezaměstnanosti ode dne 2. 10. 2006.

Z ustanovení § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ) vyplývá, že stěžovatel musí být v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Protože stěžovatel při podání kasační stížnosti soudu současně požádal o ustanovení zástupce soudem, rozhodoval Městský soud v Praze nejprve o této žádosti, a svým usnesením ze dne 10. 1. 2008, č. j. 2 Cad 43/2007-56, rozhodl tak, že se stěžovateli zástupce pro řízení o kasační stížnosti neustanovuje.

Proti tomuto usnesení Městského soudu v Praze podal stěžovatel kasační stížnost, kterou po přezkoumání napadeného usnesení zamítl Nejvyšší správní soud rozsudkem ze dne 27. 8. 2008, č. j. 4 Ads 25/2008-76.

Následně Městský soud v Praze, zcela v souladu se stavem po vydání uvedeného rozsudku Nejvyššího správního soudu, usnesením ze dne 17. 10. 2008, č. j. 2 Cad 43/2007-84, poučil stěžovatele, že v řízení o kasační stížnosti musí být podle ustanovení § 105 odst. 2 s. ř. s. zastoupen advokátem, a vyzval jej, aby, kromě doplnění dalších chybějících náležitostí podání, doložil soudu plnou moc udělenou advokátovi pro řízení o kasační stížnosti, a to do 1 měsíce od doručení tohoto usnesení. Současně soud stěžovatele poučil, že nebude-li podání řádně opraveno a doplněno Nejvyšší správní soud kasační stížnost odmítne. Předmětné usnesení, jak vyplývá z údajů na doručence založené ve spisu, bylo stěžovateli doručeno a ten je oproti podpisu převzal dne 23. 10. 2008.

Stěžovatel ve stanovené lhůtě, a ostatně ani později, soudu plnou moc udělenou advokátovi k zastupování v tomto řízení nepředložil. Na výzvu soudu stěžovatel reagoval přípisem, v němž mj. znovu žádal o ustanovení advokáta. Městský soud mu dopisem ze dne 30. 10. 2008 zřetelně vyložil, že o jeho žádosti o ustanovení advokáta již bylo rozhodováno a rozhodnuto, a nepřichází tak v úvahu rozhodovat o dané žádosti znovu. Ani poté stěžovatel soudu plnou moc udělenou advokátovi, který jej bude v řízení o kasační stížnosti zastupovat, nedoložil.

Stěžovatel v daném řízení o podané kasační stížnosti není zastoupen. Neposkytnutím součinnosti soudu požadované v souladu se zákonnými podmínkami, tj. nezvolením si advokáta a nedoložením plné moci k zastupování v řízení o kasační stížnosti, stěžovatel fakticky zmařil dosavadní výsledky činnosti a úsilí soudů v předmětné věci, a znemožnil meritorní projednání své kasační stížnosti.

Protože nezbytnou podmínkou, bez níž nelze v řízení o kasační stížnosti pokračovat, je povinné zastoupení stěžovatele advokátem, přičemž tento nedostatek nebyl v průběhu soudem poskytnuté lhůty stěžovatelem odstraněn, nezbylo Nejvyššímu správnímu soudu než kasační stížnost podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) a § 120 s. ř. s. odmítnout, když stěžovatel byl o následcích nerespektování výzvy soudu v usnesení ze dne 17. 10. 2008, č. j. 2 Cad 43/2007-84, výslovně poučen.

O nákladech řízení rozhodl soud podle ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s., neboť v případech odmítnutí kasační stížnosti, nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 30. března 2009

JUDr. Dagmar Nygrínová předsedkyně senátu