4 Ads 195/2015-38

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pally a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a Mgr. Aleše Roztočila v právní věci žalobce: S. B., zast. JUDr. Jarmilou Černou, advokátkou, se sídlem Bratranců Veverkových 396, Pardubice, proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 9. 7. 2015, č. j. 22 Ad 11/2015-54,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Ustanovené zástupkyni žalobce advokátce JUDr. Jarmile Černé s e p ř i z n á v á odměna za zastupování a náhrada hotových výdajů ve výši 3.146 Kč, která jí bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do 60 dnů od právní moci tohoto usnesení. Náklady právního zastoupení žalobce nese stát.

Odůvodn ění:

Krajský soud v Brně rozsudkem ze dne 9. 7. 2015, č. j. 22 Ad 11/2015-54, zamítl žalobu proti rozhodnutí žalované ze dne 14. 1. 2015, č. j. X. Naposledy uvedeným rozhodnutím žalovaná zamítla námitky proti svému rozhodnutí ze dne 28. 11. 2014, č. X, kterým zamítla žádost žalobce o invalidní důchod.

Proti rozsudku krajského soudu podal žalobce (dále jen stěžovatel ) včasnou blanketní kasační stížnost a požádal o ustanovení zástupce z řad advokátů.

Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 31. 8. 2015, č. j.-8, (I.) ustanovil stěžovateli zástupkyni pro řízení o kasační stížnosti Mgr. Simonu Oriničovou, advokátku, se sídlem Sladkovského 767, Pardubice, a (II.) vyzval stěžovatele, aby prostřednictvím své zástupkyně ve lhůtě jednoho měsíce od doručení tohoto usnesení doplnil kasační stížnost tak, že uvede, v jakém rozsahu a z jakých konkrétních důvodů napadá rozsudek krajského soudu a co navrhuje. Usnesením ze dne 1. 10. 2015, č. j.-29, Nejvyšší správní soud (I.) prodloužil lhůtu k doplnění kasační stížnosti žalobce do 5. 11. 2015, (II.) zprostil zástupkyni stěžovatele Mgr. Simonu Oriničovou povinnosti zastupovat stěžovatele s účinností od právní moci tohoto usnesení, (III.) nepřiznal jí odměnu za zastupování a náhradu hotových výdajů a (IV.) ustanovil zástupkyní stěžovatele JUDr. Jarmilu Černou, advokátku, se sídlem Bratranců Veverkových 396, Pardubice.

Podáním ze dne 16. 10. 2015 vzal stěžovatel prostřednictvím své ustanovené zástupkyně JUDr. Jarmily Černé kasační stížnost v celém rozsahu zpět. Zdejšímu soudu byla rovněž předložena stěžovatelem podepsaná listina z téhož dne, ve které uvádí, že dospěl k závěru, podle něhož kasační stížnost nemá šanci na úspěch a souhlasí s tím, aby ji ustanovená advokátka vzala zpět.

Podle § 47 písm. a) věta před středníkem zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ), [s]oud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět.

Protože projev vůle stěžovatele, jímž došlo ke zpětvzetí kasační stížnosti, je zcela jednoznačný a nevzbuzuje pochybnosti o tom, že jím stěžovatel zamýšlel ukončení řízení o kasační stížnosti jeho zastavením, Nejvyšší správní soud v souladu s § 47 písm. a) s. ř. s. za použití ustanovení § 120 téhož zákona, toto řízení zastavil.

O náhradě nákladů řízení před Nejvyšším správním soudem bylo za použití ustanovení § 60 odst. 3 věty prvé s. ř. s. ve spojení s § 120 téhož zákona rozhodnuto tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti, neboť toto řízení bylo zastaveno.

Ustanovené zástupkyni náleží odměna za dva úkony právní služby (to znamená první porada s klientem včetně převzetí a přípravy zastoupení a zpětvzetí kasační stížnosti) ve výši 2x 1.000 Kč podle § 9 odst. 2 a § 7 bod 3 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů, a režijní paušál podle § 13 odst. 3 advokátního tarifu ve výši 2x 300 Kč, celkem tedy 2.600 Kč. Zástupkyně stěžovatele je plátkyní daně z přidané hodnoty, a proto se podle § 35 odst. 8 s. ř. s. odměna zvyšuje o částku odpovídající této dani, která činí 21 % z částky 2.600 Kč, tj. 546 Kč. Zástupkyni stěžovatele bude vyplacena odměna za zastupování a náhrada hotových výdajů v celkové výši 3.146 Kč z účtu Nejvyššího správního soudu do 60 dnů od právní moci tohoto usnesení. Náklady právního zastoupení stěžovatele, který je osvobozen od soudních poplatků, nese stát (srov. § 35 odst. 8 a § 60 odst. 4 s. ř. s.).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 21. října 2015

JUDr. Jiří Palla předseda senátu