4 Ads 159/2008-32

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Marie Turkové v právní věci žalobkyně: V. Ch., zast. JUDr. Čestmírem Viktorjeníkem, advokátem, se sídlem Vojanova 26, Olomouc, proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 10. 9. 2007, č. j. 43 Cad 133/2007-8,

takto:

I. Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 10. 9. 2007, č. j. 43 Cad 133/2007-8, s e z r u š u j e a věc s e v r a c í tomuto soudu k dalšímu řízení.

II. Zástupci žalobkyně JUDr. Čestmíru Viktorjeníkovi, advokátu, s e p ř i z n á v á odměna za zastupování ve výši 1600 Kč, která mu bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do 60 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:

Včas podanou kasační stížností žalobkyně (dále též stěžovatelka) brojila proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 10. 9. 2007, č. j. 43 Cad 133/2007-8, kterým byla odmítnuta její žaloba proti rozhodnutí žalované ve věci invalidního důchodu ze dne 25. 5. 2007, č. X

Napadeným usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 10. 9. 2007, č. j. 43 Cad 133/2007-8, byla žaloba proti rozhodnutí žalovaného odmítnuta jako opožděně podaná. V odůvodnění soud uvedl, že žalobkyně podala prostřednictvím České pošty ke Krajskému soudu v Ostravě dne 30. 7. 2007 žalobu proti rozhodnutí žalované ze dne 25. 5. 2007, č. X. Krajský soud zjistil z přípisu žalované a fotokopie dodejky, že napadené rozhodnutí bylo žalobkyni doručeno dne 29. 5. 2007. Dvouměsíční lhůta k podání žaloby uplynula dne 29. 7. 2007, žalobkyně však podala žalobu proti napadenému rozhodnutí k poštovní přepravě dne 30. 7. 2007. Protože zmeškání lhůty pro podání žaloby nelze prominout, krajskému soudu nezbylo, než v souladu s § 46 odst. 1 písm. b) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ) ji jako opožděně podanou odmítnout.

Ve včasné kasační stížnosti stěžovatelka, prostřednictvím ustanoveného zástupce, uplatnila důvody podle § 103 odst. 1 písm. e) s. ř. s. Stěžovatelka poukázala na to, že se při podání žaloby řídila poučením v rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení, že proti rozhodnutí o nepřiznání invalidního důchodu lze podat k soudu, aniž bylo uvedeno, ke kterému. Žalobu podala včas u Okresního soudu v Olomouci, který usnesením ze dne 17. 7. 2007, č. j. 24 C 125/2007-5, vyslovil svoji nepříslušnost a současně poučil žalobkyni, že žalobu je nutno podat u věcně příslušného soudu, tedy u Krajského soudu v Ostravě, a to do jednoho měsíce od právní moci rozhodnutí okresního soudu. Žalobkyně pak svoji žalobu podala u Krajského soudu v Ostravě dne 29. 7. 2007, a tedy včas. O tom, že žaloba byla původně podána u nepříslušného soudu, krajský soud, když žalobu jako pozdě podanou odmítnul, zřejmě nevěděl. Proto stěžovatelka navrhla, aby Nejvyšší správní soud napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil Krajskému soudu v Ostravě k novému projednání a rozhodnutí.

Žalovaná ve vyjádření ke kasační stížnosti uvedla, že podle dodejky bylo její rozhodnutí doručeno žalobkyni dne 29. 5. 2007, poslední den dvouměsíční lhůty pro podání žaloby připadl na neděli 29. 7. 2007, žalobu ke Krajskému soudu v Ostravě žalobkyně podala (k poštovní přepravě) v pondělí dne 30. 7. 2007, tedy včas. Pokud by byla žaloba uplatněna v návaznosti na usnesení Okresního soudu v Olomouci o zastavení řízení, vydaného dne 17. 7. 2007, pak byla dne 30. 7. 2007 patrně uplatněna v době, kdy dané usnesení ještě nebylo v právní moci. Nelze tedy souhlasit se stěžovatelkou, že žaloba byla u krajského soudu uplatněna do jednoho měsíce ode dne nabytí právní moci usnesení Okresního soudu v Olomouci.

Nejvyšší správní soud posoudil důvodnost kasační stížnosti v mezích jejího rozsahu a uplatněných důvodů; zkoumal při tom, zda napadené rozhodnutí netrpí vadami, k nimž by musel přihlédnout z úřední povinnosti (§ 109 odst. 2 a 3 s. ř. s.).

Kasační stížnost je důvodná.

Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že Krajský soud v Ostravě pochybil při posuzování včasnosti žaloby podané k němu stěžovatelkou. Z obsahu spisu Nejvyšší správní soud zjistil, že podle údajů na dodejce příslušné zásilky, bylo rozhodnutí žalované doručeno dne 29. 5. 2007. Tuto skutečnost také žalovaná krajskému soudu k jeho výzvě sdělila již ve svém vyjádření ze dne 28. 8. 2007, a připojila k němu kopii předmětné dodejky (obojí je založeno ve spisu).

Podle § 72 odst. 1 s. ř. s. lze žalobu podat do dvou měsíců poté, kdy rozhodnutí bylo žalobci oznámeno doručením písemného vyhotovení nebo jiným zákonem stanoveným způsobem, nestanoví-li zvláštní zákon lhůtu jinou. Podle § 40 odst. 1 až 4 s. ř. s. platí, že: Lhůta stanovená tímto zákonem, výzvou nebo rozhodnutím soudu počíná běžet počátkem dne následujícího poté, kdy došlo ke skutečnosti určující její počátek. To neplatí o lhůtách stanovených podle hodin. Lhůta určená podle týdnů, měsíců nebo roků končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje s dnem, který určil počátek lhůty. Není-li takový den v měsíci, končí lhůta uplynutím posledního dne tohoto měsíce. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. To neplatí o lhůtách stanovených podle hodin.

Rozhodnutí žalovaného bylo žalobkyni doručeno dne 29. 5. 2007 (úterý), prvním dnem pro podání žaloby byl den 30. 5. 2007 (středa). Poslední den pro podání žaloby-29. 7. 2007-připadl na neděli, a proto se posledním dnem, lhůty pro podání žaloby stal nejbližší následující pracovní den, tedy pondělí 30. 7. 2007. Tento den také stěžovatelka podala k poštovní přepravě žalobu ke Krajskému soudu. Podala ji tedy včas.

Za tohoto stavu je nerozhodné, že žalobu podávala ke Krajskému soudu v Ostravě v návaznosti na poučení uvedené v usnesení Okresního soudu v Olomouci ze dne 17. 7. 2007, č. j. 24 C 125/2007-5, k němuž (nepříslušnému) podala žalobu již dříve, stejně jako je nerozhodné, zda toto usnesení okresního soudu již bylo, či nebylo pravomocné v době podání žaloby u Krajského soudu v Ostravě.

Nejvyšší správní soud z uvedených důvodů napadené usnesení krajského soudu zrušil a vrátil věc k dalšímu řízení (§ 110 odst. 1 s. ř. s.). V něm se bude krajský soud podle § 110 odst. 3 s. ř. s. řídit právním názorem Nejvyššího správního soudu na včasnost podané žaloby, a přezkoumá napadené rozhodnutí žalované věcně.

V novém rozhodnutí krajský soud rozhodne také o náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti podle § 110 odst. 2 s. ř. s.

Odměna ustanovenému zástupci stěžovatelky, advokátu JUDr. Čestmíru Viktorjeníkovi, byla stanovena za dva úkony právní služby po 500 Kč (převzetí a příprava zastoupení, doplnění kasační stížnosti), a to podle ustanovení § 7, § 9 odst. 3 písm. f) ve spojení s § 9 odst. 2 a § 11 odst. 1 písm. b), d) vyhlášky č. 177/1996 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Za provedené úkony tedy přísluší zástupci stěžovatelky odměna ve výši 1000 Kč. Dále byla zástupci stěžovatelky přiznána paušální náhrada hotových výdajů podle § 13 odst. 3 téže vyhlášky po 300 Kč, celkem tedy za dva provedené úkony 600Kč. Odměna stanovená zástupci stěžovatelky v celkové výši 1600 Kč mu bude vyplacena do 60 dnů od právní moci tohoto rozsudku.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 20. února 2009

JUDr. Dagmar Nygrínová předsedkyně senátu