4 Ads 156/2009-29

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a JUDr. Jaroslava Vlašína v právní věci žalobkyně: D. S., proti žalované: Fakultní nemocnice Ostrava, se sídlem ul. 17. listopadu 1790, Ostrava-Poruba, o kasační stížnosti žalobkyně a J. S. proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 9. 9. 2009, č. j. 22 Ca 214/2009-8,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodn ění:

Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 9. 9. 2009, č. j. 22 Ca 214/2009-8, odmítl žalobu žalobkyně, v níž žádala, aby soud podle zákona č. 500/2004 Sb. přikázal žalované termín nahlédnutí do zdravotní dokumentace žalobkyně.

Proti tomuto usnesení podali žalobkyně a J. S. (dále jen stěžovatelé ) včas kasační stížnost, v níž uvedli, že žádají podle čl. 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (publikována jako sdělení č. 209/1992 Sb.) o spravedlivý proces ze strany tuzemských soudů.

Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 8. 10. 2009, č. j. 22 Ca 214/2009-16, pod bodem I. stěžovatele vyzval, aby ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení doplnili náležitosti kasační stížnosti tak, že J. S. uvede, proč podává kasační stížnost, když nepodal spolu se žalobkyní žalobu doručenou krajskému soudu dne 17. 6. 2009, dále že stěžovatelé uvedou důvody kasační stížnosti podle § 103 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ), a čeho se kasační stížností domáhají. V bodě II. tohoto usnesení soud stěžovatele rovněž vyzval k tomu, aby ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení doručili soudu plnou moc udělenou advokátu pro řízení o kasační stížnosti, případně doložili doklad o vysokoškolském právnickém vzdělání, nebo mají-li za to, že jsou u nich či některého z nich splněny předpoklady pro osvobození od soudních poplatků, mohou ve stejné lhůtě požádat, aby jim byl soudem na náklady státu ustanoven zástupce z řad advokátů. Současně soud stěžovatele poučil o tom, že nebudou-li uvedené nedostatky přes výzvu soudu odstraněny, bude kasační stížnost odmítnuta.

Uvedené usnesení obdrželi oba stěžovatelé shodně dne 15. 10. 2009. Na výzvu soudu v něm uvedenou však nebylo stěžovateli ve lhůtě tam stanovené, ostatně ani později, nikterak reagováno.

Dne 25. 11. 2009 krajský soud předložil spis zdejšímu soudu k rozhodnutí o kasační stížnosti proti usnesení krajského soudu ze dne 9. 9. 2009, č. j. 22 Ca 214/2009-8, s tím, že stěžovatelé nejsou zastoupeni advokátem.

Vzhledem k tomu, že stěžovatelé na výzvu soudu nepředložili plnou moc udělenou advokátu k zastupování v řízení o kasační stížnosti, Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že stěžovatelé nesplnili povinnost stanovenou v § 105 odst. 2 s. ř. s. Podle tohoto ustanovení musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem, pokud nemá vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštního zákona vyžadováno pro výkon advokacie.

Stěžovatelé vysokoškolské právnické vzdělání nemají (resp. nedoložili), avšak na výzvu soudu nepředložili plnou moc udělenou advokátu pro zastupování v tomto řízení, přestože byli řádně poučeni o možnosti odmítnutí kasační stížnosti.

Podle konstantní judikatury Nejvyššího správního soudu pokud stěžovatel není v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem (§ 105 odst. 2 s. ř. s.) a tato vada nebyla k výzvě soudu odstraněna, nelze v řízení pokračovat a soud kasační stížnost odmítne (srov. usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 11. 2003, č. j. 3 Afs 9/2003-19, www.nssoud.cz).

Nedostatek zastoupení stěžovatelů brání věcnému vyřízení kasační stížnosti. Jedná se o nedostatek podmínek řízení, který přes výzvu soudu nebyl odstraněn, proto Nejvyšší správní soud kasační stížnost stěžovatelů proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 9. 9. 2009, č. j. 22 Ca 214/2009-8, podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. ve spojení s § 120 téhož zákona odmítl.

Nad rámec výše uvedeného Nejvyšší správní soud dodává, že nečinností stěžovatelů nebyly odstraněny ani vady kasační stížnosti, a v řízení by proto nebylo možno pokračovat ani z tohoto důvodu (§ 37 odst. 5 s. ř. s.).

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud za použití § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 téhož zákona tak, že žádný z účastníků nemá právo na jejich náhradu, neboť kasační stížnost byla odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 21. prosince 2009

JUDr. Marie Turková předsedkyně senátu