4 Ads 153/2008-40

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Marie Turkové v právní věci žalobce: L. R., zast. JUDr. Milanem Teleckým, advokátem, se sídlem Revoluční 48, Chomutov, proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 15. 10. 2007, č. j. 42 Cad 97/2007-22,

t a k t o:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Zástupci stěžovatele JUDr. Milanovi Teleckému, advokátovi, s e p ř i z n á v á odměna za zastupování ve výši 1600 Kč, která mu bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do 60 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

O d ů v o d n ě n í:

Včas podanou kasační stížností ze dne 13. 12. 2007 brojil žalobce (dále jen stěžovatel ) proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 15. 10. 2007, č. j. 42 Cad 97/2007-22 (dále jen napadený rozsudek ), jímž byla zamítnuta žaloba stěžovatele proti rozhodnutí žalované o odnětí částečného invalidního důchodu ze dne 1. 3. 2007, č. j. X. Tímto rozhodnutím žalované byl stěžovateli odňat podle § 56 odst. 1 písm. a) zákona č. 155/1995 Sb. od 22. 4. 2007 částečný invalidní důchod z důvodu nesplnění podmínky částečné invalidity.

Podáním ze dne 23. 9. 2008 stěžovatel krajskému soudu sdělil prostřednictvím ustanoveného zástupce, že svou kasační stížnost proti napadenému rozsudku bere zpět, a to z důvodu důkazní nouze.

Dne 29. 9. 2008 krajský soud předložil spis k rozhodnutí Nejvyššímu správnímu soudu, přičemž v předkládací zprávě konstatoval, že stěžovatel vzal kasační stížnost zpět, a proto předkládá příslušný spis k rozhodnutí bez vyjádření a správního spisu žalované.

Podle ustanovení § 47 písm. a) s. ř. s. soud řízení zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět.

Podle ustanovení § 108 odst. 2 s. ř. s. byla-li kasační stížnost před předložením věci Nejvyššímu správnímu soudu vzata zpět, krajský soud usnesením řízení o kasační stížnosti zastaví.

Protože projev vůle stěžovatele, jímž došlo ke zpětvzetí kasační stížnosti, je zcela jednoznačný a nevzbuzuje pochybnosti o tom, že jím stěžovatel zamýšlel ukončení řízení o kasační stížnosti jeho zastavením, nelze v řízení dále pokračovat a je nutno ho zastavit.

Nejvyšší správní soud za této situace sám zastavil řízení postupem podle ustanovení § 47 písm. a) s. ř. s. za použití ustanovení § 120 téhož zákona, a to i přesto, že krajský soud obdržel zpětvzetí kasační stížnosti dříve, než předložil věc k rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, a měl tedy o zastavení řízení rozhodnout sám. Nejvyšší správní soud řízení zastavil z důvodu procesní ekonomie, neboť vrácení věci krajskému soudu k rozhodnutí ve věci by řízení jen zbytečně prodloužilo, přičemž ani krajský soud by za této procesní situace nemohl jinak, než řízení zastavit.

O náhradě nákladů řízení před Nejvyšším správním soudem bylo za použití ustanovení § 60 odst. 3 a § 120 s. ř. s. rozhodnuto tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti, neboť řízení bylo zastaveno.

Odměna soudem ustanoveného zástupce stěžovatele byla Nejvyšším správním soudem stanovena za jeden úkon právní služby ve výši 500 Kč podle § 9 odst. 2 ve spojení s § 7 bod 2. vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, ve znění pozdějších předpisů (dále jen advokátní tarif ). Jelikož ustanovený zástupce nevyčíslil požadovanou odměnu, Nejvyšší správní soud na základě spisu přiznal odměnu za dva úkony právní služby po 500 Kč, a to konkrétně za první poradu s klientem (včetně převzetí a přípravy zastoupení) podle § 11 odst. 1 písm. b) advokátního tarifu a za zpětvzetí kasační stížnosti ze dne 23. 9. 2008, tj. písemné podání soudu týkající se věci samé podle § 11 odst. 1 písm. d) advokátního tarifu. K tomu připočítal dvakrát režijní paušál podle § 13 odst. 3 advokátního tarifu ve výši 300 Kč za jeden úkon. Jelikož Nejvyšší správní soud ze spisu nezjistil, zda je ustanovený zástupce plátcem DPH, nezvýšil vypočtenou odměnu o daň z přidané hodnoty. Zástupci stěžovatele bude vyplacena částka ve výši 1600 Kč, a to z účtu Nejvyššího správního soudu do 60 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 24. října 2008

JUDr. Dagmar Nygrínová předsedkyně senátu