4 Ads 134/2008-29

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a JUDr. Jaroslava Vlašína v právní věci žalobkyně: E. P., proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, o kasační stížnosti žalované proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 18. 6. 2008, č. j. 41 Cad 79/2008-9,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodn ění:

Krajský soud v Brně rozsudkem ze dne 18. 6. 2008, č. j. 41 Cad 79/2008-9, zrušil rozhodnutí žalované ze dne 25. 1. 2008, č. X, a věc vrátil žalované k dalšímu řízení. Současně rozhodl, že žádnému z účastníků se nepřiznává náhrada nákladů řízení. Napadeným rozhodnutím žalovaná žalobkyni podle § 56 odst. 1 písm. c) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, od 1. 2. 2008 odňala starobní důchod.

Proti tomuto rozsudku podala žalovaná (dále jen stěžovatelka ) kasační stížnost z důvodu podle § 103 odst. 1 písm. d) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ), a požádala o přiznání odkladného účinku kasační stížnosti.

Dne 9. 9. 2008 byla věc předložena Nejvyššímu správnímu soudu k rozhodnutí o kasační stížnosti s tím, že kasační stížnost není podána včas.

Nejvyšší správní soud přípisem ze dne 10. 9. 2008, č. j.-25, stěžovatelku vyzval, aby ve lhůtě 14 dnů od doručení tohoto přípisu doložila, kdy byla podána kasační stížnost ze dne 30. 7. 2008 a kterému soudu byla adresována.

Podáním ze dne 17. 9. 2008, které bylo Nejvyššímu správnímu soudu doručeno dne 22. 9. 2008, vzala stěžovatelka svou kasační stížnost zpět.

Podle § 47 písm. a) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět. Podle § 108 odst. 2 s. ř. s. byla-li kasační stížnost před předložením věci Nejvyššímu správnímu soudu vzata zpět, krajský soud usnesením řízení o kasační stížnosti zastaví.

Protože projev vůle stěžovatelky, jímž došlo ke zpětvzetí kasační stížnosti, je zcela jednoznačný a nevzbuzuje pochybnosti o tom, že jím stěžovatelka zamýšlela ukončení řízení o kasační stížnosti jeho zastavením, a vzhledem k tomu, že zpětvzetí kasační stížnosti bylo podáno poté, co byl spis předložen k rozhodnutí Nejvyššímu správnímu soudu, Nejvyšší správní soud v souladu s ustanovením § 47 písm. a) s. ř. s. a § 108 odst. 2 s. ř. s., za použití ustanovení § 120 téhož zákona, řízení zastavil.

Za této procesní situace Nejvyšší správní soud samostatně nerozhodoval o návrhu na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti.

O náhradě nákladů řízení před Nejvyšším správním soudem bylo za použití ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 120 téhož zákona rozhodnuto tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti, neboť řízení bylo zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 26. září 2008

JUDr. Marie Turková předsedkyně senátu