4 Ads 1/2012-19

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Jiřího Pally a JUDr. Marie Turkové v právní věci žalobkyně: Mgr. G. L., proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 8. 12. 2011, č. j. 18 Ad 57/2011-27,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodn ění:

Krajský soud v Ostravě rozsudkem ze dne 8. 12. 2011, č. j. 18 Ad 57/2011-27, zamítl žalobu proti rozhodnutí žalované ze dne 15. 6. 2011, č. j. X. Tímto rozhodnutím žalovaná zamítla námitky a potvrdila rozhodnutí ze dne 28. 3. 2011, č. X, jímž byl žalobkyni od 2. 12. 2010 přiznán invalidní důchod pro invaliditu prvního stupně.

Proti tomuto rozsudku podala žalobkyně (dále jen stěžovatelka ) včasnou kasační stížnost. Podáním ze dne 21. 2. 2012, které bylo Nejvyššímu správnímu soudu doručeno dne 23. 2. 2012 a které je založeno na č. l. 17 spisu Nejvyššího správního soudu, vzala stěžovatelka kasační stížnost zpět. V předmětném podání totiž stěžovatelka výslovně uvedla, že tímto dopisem beru svou kasační stížnost zpět, čili ji ruším a tudíž již netrvám na projednání mé věci a na rozhodnutí Nejvyššího správního soudu.

Podle § 37 odst. 4 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále též s. ř. s. ), může vzít navrhovatel svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl. Jak dále stanoví § 47 písm. a) s. ř. s., soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět.

Nejvyšší správní soud uvádí, že projev vůle stěžovatelky ze dne 21. 2. 2012, kterým došlo ke zpětvzetí kasační stížnosti, je zcela jednoznačný, určitý a nevzbuzuje pochybnosti o tom, že jím stěžovatelka zamýšlela ukončení řízení o kasační stížnosti jeho zastavením. Nejvyšší správní soud proto s ohledem na výše uvedené a v souladu s § 120 s. ř. s. a § 47 písm. a) s. ř. s. řízení o kasační stížnosti zastavil.

O náhradě nákladů řízení před Nejvyšším správním soudem bylo podle § 120 a § 60 odst. 3 věty první s. ř. s. rozhodnuto tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti, neboť toto řízení bylo zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 28. února 2012

JUDr. Dagmar Nygrínová předsedkyně senátu