49 ICm 3025/2011
Jednací číslo: 49 ICm 3025/2011-47 KSBR 39 INS 6164/2011

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Brně rozhodl samosoudcem JUDr. Petrem Kolářem v právní věci

žalobce: Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., se sídlem Praha 2, Bělehradská 128, IČ 601 92 852 proti žalovaným: č. 1) Mgr. Michal Gruber, advokát se sídlem Novobranská 14, 602 00 Brno, insolvenční správce úpadce Miroslav Pazour, Zahradní 110, 679 21 Bořitov a dlužnice Markéta Pazourová, Zahradní 110, 679 21 Bořitov č. 2) Miroslav Pazour, Zahradní 110, 679 21 Bořitov č. 3) Markéta Pazourová, Zahradní 110, 679 21 Bořitov všichni zast. Mgr. Tomášem Gartšíkem, advokátem se sídlem Brno, Novobranská 14 o určení pořadí pohledávky

takto:

I. Řízení v části, kde se žalobce domáhal, aby bylo určeno, že pohledávka žalobce za dlužnicí Markétou Pazourovou, přihlášená ve výši 1,283.415,65 Kč v insolvenčním řízení vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. KSBR 39 INS 6164/2011 je zjištěna jako pohledávka zajištěná majetkem dlužníků, se zastavuje.

II. Žaloba, aby bylo určeno, že pohledávka žalobce za dlužníkem Miroslavem Pazourem, přihlášená ve výši 1,283.415,65 Kč v insolvenčním řízení vedeném pohledávka zajištěná majetkem dlužníků, se zamítá.

III. Na náhradě nákladů řízení je žalobce povinen zaplatit žalovaným částku 15.259,- Kč do 3 dnů od právní moci rozsudku na účet Mgr. Tomáše Gartšíka, advokáta se sídlem Brno, Novobranská 14.

Odůvodnění:

Žalobou doručenou soudu dne 9.11.2011 domáhal se žalobce určení existence pohledávek specifikovaných ve výroku I. a II. rozsudku za dlužníky tamtéž uvedenými, když uvedl, že sporné pohledávky přihlásil pod č. 9 a 10 do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 39 INS 6164/2011 a to jako pohledávky nepodmíněné na základě Smlouvy o zřízení zástupních práv k nemovitostem ze dne 3.12.2007 ke Smlouvě o překlenovacím úvěru ze stavebního spoření č. 3119062252 a že tyto pohledávky žalovaný 1) a dlužníci (kterým bylo povoleno oddlužení) popřeli u přezkumného jednání konaného dne 24.10.2011 co do pravosti. Vyrozumění o popření sporných pohledávek bylo žalobci doručeno dne 27.10.2011. Dále žalobce uvedl, že překlenovací úvěr ze stavebního spoření je obligačními dlužníky splácen. U jednání dne 9.10.2014 vzal žalobce za souhlasu žalovaného žalobu v části uvedené ve výroku I. rozsudku zpět.

Žalovaní ve svých písemných vyjádřeních navrhli zamítnutí žaloby a to z toho důvodu, že pohledávka není splatná, protože obligační dlužníci překlenovací úvěr splácejí a pro oddlužení se neuplatní režim § 250 IZ (zesplatnění nesplatných pohledávek v případě prohlášení konkurzu).

Účastníci učinili nesporným, že

-usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 16.8.2011 č.j. KSBR 39 INS 6164/2011-A-13 byl zjištěn úpadek dlužníků Miroslava Pazoura, r.č. Zahradní 110, Bořitov a Markéty Pazourové, r.č. Zahradní 110, Bořitov (dále jen dlužníci) a bylo povoleno řešení úpadku dlužníků oddlužením, -insolvenčním správcem jmenovaných dlužníků ve jmenovaném insolvenčním řízení byl ustaven žalovaný 1), -žalobce přihlásil svoji spornou pohledávku do tohoto insolvenčního řízení 2 přihláškami, a to přihláškou č. 9 a přihláškou č. 10, -u přezkumného jednání dne 24.10.2011 popřeli všichni žalovaní spornou pohledávku co do pravosti a pořadí, -výzva k podání této žaloby (č.l. 5) byla žalobci doručena dne 27.10.2011, -úvěr, který je zajišťován nemovitostmi dlužníků, je splácen, když dlužníci jsou toliko zástavními dlužníky, nikoliv dlužníky obligačními ze smlouvy o překlenovacím úvěru.

Z těchto skutkových nesporností vzal soud za prokázané, že podle Smlouvy o překlenovacím úvěru ze stavebního spoření č. 3119062252 ze dne 23.11.2007 poskytl žalobce překlenovací úvěr manželům Marii Kotkové a Miroslavu Kotkovi, oba bytem Blansko, Pekařská 1918/4 (dále jen obligační dlužníci) ve výši 1,280.000,-Kč. Tento překlenovací úvěr byl zajištěn Smlouvou o zřízení zástavních práv k nemovitostem ze dne 3.12.2007, podle které dlužníci zastavili ve prospěch žalobce nemovitosti tam uvedené zapsané v Katastru nemovitostí pro Jihomoravský kraj, katastrální pracovitě Blansko, na LV č. 696 pro obec a k. ú. Bořitov. Z přihlášek č. 9 a 10 dále vyplývá, že žalobce uplatnil svůj žalovaný nárok ze Smlouvy o zřízení zástavních práv k nemovitostem ze dne 3.12.2007. Dále vzal soud za prokázané, že překlenovací úvěr je obligačními dlužníky řádně splácen.

Žaloba doručená soudu dne 9.11.2011 je žalobou včasnou (§ 198 odst. 1 IZ).

V průběhu řízení vzal žalobce žalobu částečně zpět v rozsahu uvedeném ve výroku I. rozsudku a to za souhlasu žalovaných a proto soud řízení v této části postupem podle § 96 odst. 1, 2 o.s.ř. zastavil.

Z hlediska právního hodnocení dospěl soud k následujícím závěrům:

Podle ust. § 165 odst. 1 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. (dále jen OZ) není-li pohledávka zajištěná zástavním právem splněna včas, má zástavní věřitel právo na uspokojení své pohledávky z výtěžku zpeněžení zástavy. Totéž právo má zástavní věřitel, jestliže pohledávka byla po své splatnosti splněna jen částečně nebo nebylo-li splněno příslušenství pohledávky.

Podle ust. § 173 odst. 3 IZ přihlásit lze i pohledávku nesplatnou nebo pohledávku vázanou na podmínku. Pohledávky věřitelů vázané na splnění rozvazovací podmínky se považují v insolvenčním řízení za nepodmíněné, dokud rozvazovací podmínka není splněna. Na pohledávky věřitelů vázané na splnění odkládací podmínky nemá zahájení insolvenčního řízení vliv.

Podle § 250 IZ nesplatné pohledávky proti dlužníku se prohlášením konkursu považují za splatné, nestanoví-li zákon jinak.

Jak vyplývá ze shora uvedených skutkových zjištění, žalobce uplatnil svoji pohledávku za dlužníky z titulu Smlouvy o zřízení zástavních práv k nemovitostem ze dne 3.12.2007. Jak vyplývá z ust. § 165 odst. 1 OZ podmínkou k realizaci práva ze zástavní smlouvy je skutečnost, že pohledávka zajištěná zástavním právem není splněna včas. Z povahy tohoto práva pak vyplývá, že se jedná o právo akcesorické a postup popsaný v ust. § 165 odst. 1 OZ se uplatní jen v případě, pokud obligační dlužník nesplní svoji povinnost ze smlouvy. Z nesporností mezi účastníky vyplývá, že v poměrech souzené věci tato situace nenastala, když obligační dlužníci svůj závazek ze Smlouvy o překlenovacím úvěru ze stavebního spoření č. 3119062252 ze dne 23.11.2007 řádně plní. Proto žalobce jako zástavní věřitel nemá právo na uspokojení své pohledávky ze zástavní smlouvy uzavřené s dlužníky pro neplnění závazku z obligačního vztahu. Již z tohoto důvodu je na místě žalobu zamítnout, ust. § 250 IZ, které je platné pouze v poměrech prohlášeného konkurzu. Pokud se žalobce dovolává ust. § 173 odst. 3 IZ nelze samozřejmě pojmově vyloučit přihlášení i nesplatné pohledávky. Ta se však v poměrech povoleného oddlužení nestane pohledávkou splatnou z důvodů uvedených shora. Soud je názoru, že sporná pohledávka by z hlediska jejího přezkumu obstála v případě, pokud by byla přihlášena jako podmíněná. Žalobce však spornou pohledávku přihlásil jako nepodmíněnou a proto nezbylo soudu než žalobu zamítnout.

Výrok o náhradě nákladů řízení je odůvodněn ust. § 142 odst. 1 o.s.ř., kdy žalovaní 1) a 2) byli ve sporu zcela úspěšní, resp. pokud jde o žalovanou 3) ust. § 146 odst. 2 IZ, kdy žalovaná zpětzvetí žaloby vůči ní svým chováním nezapříčinila a proto soud přiznal žalovaným náhradu účelně vynaložených nákladů řízení a to odměnu advokáta dle vyhlášky č. 177/1996 Sb. za 3 úkony právní služby po 1.500,-Kč (§ 9 odst. 1 ve spojení s § 7) pokud jde o prvého žalovaného a pokud jde o žalované 2) a 3) odměnu advokáta ve výši 7.200,-Kč (§ 9 odst. 1 ve spojení s § 7 ve spojení s § 12 odst. 4), dále ve třech paušálních náhradách hotových výdajů po 300,-Kč (§ 13 odst. 3) to vše navýšeno o DPH, celkem tedy 15.259,-Kč.

Poučení: Proti tomuto rozsudku l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Krajský soud v Brně dne 9. října 2014

JUDr. Petr Kolář, v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Renata Krédlová